Valmistajan velvollisuudet

  

 • laatii rakennustuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen ja hankkii rakennustuotteen CE-merkintään mahdollisesti tarvittavat, ilmoitetun laitoksen (NB) tai teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen (TAB) myöntämät todistukset → Sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP-luokat 1+ ja 1) tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (AVCP-luokka 2+)
 • laatii suoritustasoilmoituksen pohjaksi tekniset asiakirjat, joissa kuvataan kaikki suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmään liittyvät asiaankuuluvat tekijät
 • kiinnittää CE-merkinnän rakennustuotteeseen
 • säilyttää tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoituksen kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun rakennustuote on saatettu markkinoille → komissio voi päätöksellään muuttaa säilytysajan pituutta
 • valmistajalla on oltava asianmukainen tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC)
 • valmistajan on testattava markkinoille saattamiaan tuotteita, jos hän epäilee niiden vaatimustenmukaisuutta
 • valmistajan on tutkittava valitukset, puutteelliset tuotteet ja tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta
 • valmistajien on varmistettava, että heidän rakennustuotteisiinsa on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa → jos rakennustuotteen koko tai tyyppi ei tätä salli, voidaan vaadittu tieto esittää tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa
 • valmistajan on ilmoitettava rakennustuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa seuraavat tiedot:

-          yrityksen nimi

-          rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki

-          valmistajan yhteyspisteen osoite

 • asettaessaan rakennustuotteen saataville markkinoille on valmistajan varmistettava, että tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot kyseisen jäsenmaan määräämällä, käyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä
 • jos valmistaja on saattanut tai uskoo saattaneensa markkinoille rakennustuotteen, joka ei ole tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen tai rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, on valmistajan välittömästi toteutettava korjaavat toimenpiteet tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tarvittaessa poistettava tuote markkinoilta. Jos tuote lisäksi aiheuttaa riskin, on valmistajan välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille niissä EU-maissa, missä tuote on asetettu markkinoille saataville. Valmistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä 
 • valmistajan on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Tiedot ja asiakirjat on toimitettava kielellä, jota kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Valmistajan on tehtävä kansallisen viranomaisen kanssa yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan valmistajan markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit