Maahantuojan velvollisuudet

 

Maahantuojan on ennen rakennustuotteen markkinoille saattamista varmistettava, että tuotteen valmistaja on arvioinut ja varmentanut rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden. Tämä tarkoittaa seuraavia toimenpiteitä:

 

 • maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on laatinut tuotetta koskevat tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoituksen
 •  maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on hankkinut rakennustuotteen CE-merkintään mahdollisesti tarvittavat, ilmoitetun laitoksen (NB) tai teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen (TAB) myöntämät todistukset → Sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP-luokat 1+ ja 1) tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (AVCP-luokka 2+)
 • maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on asianmukaisesti CE-merkinnyt rakennustuotteen, jota suoritustasoilmoitus koskee 
 • maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on kiinnittänyt rakennustuotteisiinsa tyyppi-, erä- tai sarjanumeron tai muun merkinnän, minkä ansiosta ne voidaan tunnistaa → jos rakennustuotteen koko tai tyyppi ei tätä salli, voidaan vaadittu tieto esittää tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa
 • maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on ilmoittanut rakennustuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa alla luetellut tiedot:

 - valmistajan nimi

- rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki

- valmistajan yhteyspisteen osoite 

 • jos maahantuojalla on syytä uskoa, että rakennustuote ei ole suoritustasoilmoituksen tai rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, ei maahantuoja saa saattaa rakennustuotetta markkinoille, ennen kuin tuotetta koskevat puutteet on korjattu
 • jos rakennustuote maahantuojan siinä toteamien puutteiden lisäksi aiheuttaa riskin, on maahantuojan ilmoitettava asiasta valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille 
 • maahantuojan on ilmoitettava rakennustuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa alla luetellut tiedot:

  - maahantuojan nimi
  - rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki
  - yhteysosoite 

 • maahantuojien on varmistettava, että asettaessaan rakennustuotteen markkinoille saataville, tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion määräämällä, käyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä
 • kun rakennustuote on maahantuojien vastuulla, varastointi- tai kuljetusolot eivät saa vaarantaa kyseisen rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen ja rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukaisuutta
 • tarvittaessa maahantuojan on testattava markkinoille saattamiaan tai markkinoille asettamiaan tuotteita, jos on aihetta epäillä niiden vaatimustenmukaisuutta
 • maahantuojan on tutkittava markkinoille saattamiaan tai markkinoille asettamiaan tuotteita koskevat valitukset, puutteelliset tuotteet sekä tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä ilmoitettava jakelijoille edellä mainituista toimenpiteistä
 • jos maahantuoja on saattanut tai uskoo saattaneensa markkinoille rakennustuotteen, joka ei ole tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen tai rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, on maahantuojan välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tarvittaessa poistettava tuote markkinoilta. Jos tuote lisäksi aiheuttaa riskin, on maahantuojan välittömästi ilmoitettava niiden EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa tuote on asetettu saataville. Maahantuojan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä 
 • maahantuojan on pidettävä suoritustasoilmoitus markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja toimitettava tekniset asiakirjat valvontaviranomaisille pyydettäessä
 • maahantuojan on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Tiedot ja asiakirjat on toimitettava kielellä, jota kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Maahantuojan on tehtävä kansallisen viranomaisen kanssa yhteistyötä, jonka avulla pyritään poistamaan maahantuojan markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit
 • maahantuojaa pidetään valmistajana ja maahantuojaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia, kun:

-  maahantuoja saattaa rakennustuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai

- maahantuoja muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen mukaisuuteen