Jakelijan velvollisuudet

 

  • jakelijan on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta rakennustuoteasetuksen vaatimusten suhteen asettaessaan rakennustuotteen markkinoille saataville
  • jakelija varmistaa, että rakennustuotteen suoritustason pysyvyys on arvioitu ja varmistettu ennen rakennustuotteen asettamista markkinoille saataville. Tämä tarkoittaa seuraavia toimenpiteitä:

-   jakelija varmistaa, että rakennustuote on asianmukaisesti CE-merkitty, jos se kuuluu yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan tai jos tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)

-  jakelija varmistaa, että CE-merkityn rakennustuotteen valmistaja on laatinut tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen ja hankkinut rakennustuotteen CE-merkintään mahdollisesti tarvittavat, ilmoitetun laitoksen (NB) tai teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen (TAB)  myöntämät todistukset → Sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP-luokat 1+ ja 1) tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (AVCP-luokka 2+)

-  jakelija varmistaa, että valmistaja on kiinnittänyt rakennustuotteisiinsa tyyppi-, erä- tai sarjanumeron tai muun merkinnän, mistä ne voidaan tunnistaa → jos rakennustuotteen koko tai tyyppi ei tätä salli, voidaan vaadittu tieto esittää tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa

-  jakelija varmistaa, että rakennustuotteen valmistaja on ilmoittanut rakennustuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa alla luetellut tiedot:

- valmistajan nimi

- rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki

- valmistajan yhteyspisteen osoite

 

-  jakelija varmistaa, että rakennustuotteen maahantuoja on ilmoittanut rakennustuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa alla luetellut tiedot: 

- maahantuojan nimi

- rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki

- yhteysosoite

 

  • jakelija varmistaa, että rakennustuotteeseen on liitetty ohjeet ja turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion määräämällä, käyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä
  • jos rakennustuote ei ole jakelijan mielestä tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen tai rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, ei jakelija saa asettaa rakennustuotetta markkinoille saataville, ennen kuin tuotetta koskevat puutteet on korjattu. Jos tuote lisäksi aiheuttaa riskin, on jakelijan ilmoitettava asiasta valmistajalle tai maahantuojalle sekä markkinavalvontaviranomaiselle
  • kun rakennustuote on jakelijan vastuulla, varastointi- tai kuljetusolot eivät saa vaarantaa kyseisen rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen ja rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukaisuutta
  • jos jakelija on asettanut tai uskoo asettaneensa markkinoille saataville rakennustuotteen, joka ei ole tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen tai rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, jakelija varmistaa, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi toteutetaan tai tarvittaessa poistettava tuote markkinoilta. Jos tuote lisäksi aiheuttaa riskin, on jakelijan välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille niissä EU:n jäsenvaltioissa, missä jakelija on asettanut tuotteen saataville. Jakelijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 
  • jakelijan on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Tiedot ja asiakirjat on toimitettava kielellä, jota kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Jakelijan on tehtävä kansallisen viranomaisen kanssa yhteistyötä. Sen avulla pyritään poistamaan jakelijan markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit
  • jakelijaa pidetään valmistajana ja jakelijaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia, kun:

-  jakelija saattaa rakennustuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai

- jakelija muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen mukaisuuteen