Mitä EU:n rakennustuoteasetus tarkoittaa tuotteen valmistajan kannalta?

Seuraavassa on esitetty rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 keskeistä sisältöä usein kysyttyjen kysymysten avulla tuotteen valmistajan kannalta.

 

Mikä on CE-merkinnän tarkoitus?

CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

 

Mitä CE-merkintä kertoo?

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on ilmoitettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin mukaisesti.

 

Se on tapa osoittaa tuotteen suoritustasoja yhdenmukaisella tavalla. Rakennustuotteen ominaisuuksia on helpompi vertailla vaatimuksiin kun tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä tuotteissa. Näitä ominaisuuksien arvoja kutsutaan suoritustasoiksi.

 

Mitä hyötyä CE-merkinnästä on?

Valmistajan ilmoittamia tuotteen ominaisuuksien arvoja voidaan yhdenmukaisella tavalla verrata rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin ominaisuusvaatimuksiin. Tuotteelle asetut vaatimukset taas perustuvat rakennuskohteen suunnitteluratkaisuihin, joiden tulee täyttää kansalliset rakentamista koskevat säädökset.

 

CE merkinnän avulla rakennuskohteen suunnittelijan ja tuotteen ostajan on helpompi arvioida tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen. Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä vertailua.

 

CE-merkintä ei siis sinällään takaa, että tuote täyttää mitään kansallisia vaatimuksia.

 

Mitkä tuotteet on CE-merkittävä?

Rakennustuote tulee CE-merkitä silloin, kun se kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan, jonka siirtymäaika on päättynyt tai valmistaja on hakenut ja saanut rakennustuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Muita rakennustuotteita ei saa CE-merkitä rakennustuoteasetuksen pohjalta. Harmonisoitua tuotestandardia kutsutaan rakennustuoteasetuksessa yhdenmukaistetuksi standardiksi. Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat löytyvät hEN-helpdeskistä.

 

Mikäli CE-merkintä ei ole mahdollinen harmonisoidun tuotestandardin perusteella, voi valmistaja halutessaan, esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien ilmoittamiseksi viennin tai kotimarkkinoiden kannalta, hankkia eurooppalaisen teknisen arvioinnin, jonka perusteella tuote voidaan myös CE-merkitä. Tästä nk. ETA-menettelystä kerrotaan lisää esim. ympäristöministeriön sivulla.

 

CE-merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" eräissä rakennustuoteasetuksessa esitetyissä tapauksissa rakennustuoteasetuksen artiklan 5 perusteella. Tämä ei luonnollisesti tarkoita vapautusta rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisesta, mikäli tätä edellytetään. 

 

Mitä yhdenmukaistetun standardin siirtymäaika tarkoittaa?

Harmonisoidussa tuotestandardissa on liite ZA ja standardin hyväksymisestä ja sen siirtymäajasta ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. hEN-helpdeskissä mainitaan kunkin standardin ja sen version siirtymäaika. Yleensä siirtymäaika kestää yhden vuoden, mutta poikkeuksiakin on. Niin kauan kun siirtymäaika on menossa, tuotetta ei ole pakko CE-merkitä.

 

Vaikka harmonisoidun tuotestandardin uusimman version siirtymäaika olisikin vielä menossa, edellisen version siirtymäaika saattaa silti olla jo päättynyt. Näin CE-merkintä on tällaisessakin tapauksessa pakollista.

 

Miten tuote CE-merkitään? 

Harmonisoitu tuotestandardi määrittää toimenpiteitä valmistajan edetessä tuotteen CE-merkintään. Harmonisoidun tuotestandardin sisällöstä selviää muuan muassa AVCP-luokka (AVCP = suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen) ja sen perusteella tarve ottaa yhteyttä ilmoitettuun laitokseen.

 

AVCP-luokka kerrotaan harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA, yleensä taulukossa 2. Se voi vaihdella tuotteen aiotun käyttötarkoituksen mukaan.

 

Jos AVCP-luokka on 1+ tai 1 tarvitaan ilmoitettu laitos antamaan tuotteelle suoritustason varmentamistodistus. Jos AVCP-luokka on 2+, tarvitaan ilmoitettu laitos varmentamaan tehtaan laadunvalvonta ja antamaan laadunvalvonnan varmentamistodistus. Tarkemmat tiedot ilmoitettujen laitosten pätevyysalueista löytyvät Nandosta. Suomessa toimivan valmistajan ei ole pakko käyttää mitään suomalaista ilmoitettua laitosta, vaan myös ulkomaiset ilmoitetut laitokset käyvät, jos ne ovat päteväksi todettuja kyseiselle tuotteelle. Jos AVCP-luokka on 3, on alkutestaus tehtävä ilmoitetun laitoksen (laboratorio) toimesta. Jos AVCP-luokka on 4, ei ulkopuolista ilmoitettua laitosta tarvita vaan valmistaja voi tehdä alkutestauksen ja varmentaa laadunvalvontansa itse.

 

Kun harmonisoidun tuotestandardin liitteen ZA vaatimukset täyttyvät, valmistaja laatii tuotteelleen suoritustasoilmoituksen (Declaration of Performance) ja kiinnittää CE-merkinnän. Suoritustasoilmoitus liittyy aina käyttötarkoitukseen, ts. moneen käyttöön tarkoitettu tuote saattaa tarvita monta suoritustasoilmoitusta. 

 

Valmistajan tulee säilyttää suoritustasoilmoitus ja siihen liittyvät tekniset asiakirjat kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun rakennustuote on saatettu markkinoille.

 

Mitä harmonisoidun tuotestandardin liite ZA sisältää?

Liitteessä ZA kerrotaan mm.

 • standardin soveltamisala ja tuotteeseen liittyvät ominaisuudet
 • tapa jolla vaatimustenmukaisuus osoitetaan (AVCP-luokka) ja mahdolliset ilmoitetun laitoksen tehtävät
 • malleja CE-merkinnästä.

 

Tällä hetkellä käytössä olevat harmonisoidut tuotestandardit ja niiden ZA-liitteet on kirjoitettu EU:n rakennustuotedirektiivin aikana ja ne eivät sisällä rakennustuoteasetuksen vaatimuksia. Siten niistä puuttuvat ohjeet suoritustasoilmoituksen laatimiseksi, eivätkä niissä esitetyt mallit CE-merkinnöistä ole täysin rakennustuoteasetuksen mukaisia.

 

Mitä rakennustuotteen CE-merkintä tarkoittaa valmistajan kannalta?

Täydellinen lista valmistajan velvollisuuksista löytyy täältä. Seuraavassa on lueteltu esimerkin omaisesti asioita, joista valmistaja on vastuussa markkinavalvojan näkökulmasta:

 • Valmistajan on ilmoitettava rakennustuotteen yhteydessä omat yhteystietonsa.
 • Jos valmistaja epäilee, ettei rakennustuote täytä suoritustasoilmoituksessa esitettyjä suoritustasoja, valmistajan on testattava tuotettaan.
 • Valmistajan on tutkittava valitukset, puutteelliset tuotteet ja niiden palautukset ja tiedotettava niistä jakelijoille.
 • Valmistajan on varmistettava, että rakennustuotteeseen on kiinnitetty tunniste.
 • Valmistajan on liitettävä rakennustuotteen mukaan ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi.
 • Jos markkinoilla on rakennustuote, joka ei ole sitä koskevan suoritustasoilmoituksen tai muiden vaatimusten mukainen, on valmistajan välittömästi korjattava rakennustuote vaatimustenmukaiseksi tai poistettava rakennustuote markkinoilta.
 • Jos rakennustuote edellisen lisäksi aiheuttaa riskin, on valmistajan ilmoitettava siitä välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on Tukes.
 • Valmistajan on perustellusta pyynnöstä annettava kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

 

Mitä jos valmistaja ei halua CE-merkitä rakennustuotettaan?

Jos tuotteelle on harmonisoitu tuotestandardi, jonka siirtymäaika on päättynyt, valmistajalla ei ole valinnanvaraa. 1.7.2013 jälkeen markkinoille saatettu CE-merkitsemätön rakennustuote on tällöin asetuksen vastainen.

 

CE-merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" eräissä rakennustuoteasetuksessa esitetyissä tapauksissa artiklan 5 perusteella. Tämä ei luonnollisesti tarkoita vapautusta rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisesta, mikäli tätä edellytetään.

 

Mitä jos CE-merkintä ei ole mahdollinen tuotestandardin perusteella?

Jos tuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, eikä valmistaja halua CE-merkitä rakennustuotettaan hakemalla ETA:n, CE-merkintä ei ole pakollinen. Halutessaan, esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien ilmoittamiseksi viennin tai kotimarkkinoiden kannalta, CE -merkinnän voi hankkia ETA-menettelyn kautta.

 

Mitä perussääntöjä CE-merkinnän laatimisessa on noudatettava?

Kaikki harmonisoidut tuotestandardit on laadittu rakennustuotedirektiivin aikana ja niiden ohjeet CE-merkinnän laatimisesta ovat ristiriidassa rakennustuoteasetuksen kanssa. CE-merkintä laaditaan kuten rakennustuotedirektiivinkin aikana ottaen huomioon ainakin seuraavat kohdat:

 • Merkinnän ensimmäisen kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa viittaavat siihen vuoteen kun tuote tuli ensimmäisen kerran markkinoille CE-merkittynä, voi siis olla aiemminkin kuin 2013.
 • Suoritustasoilmoituksen numero tulee esittää sellaisessa muodossa, että on täysin yksiselitteistä määrittää mihin suoristustasoilmoituksen versioon viitataan.
 • CE-merkintään on kirjattava ainakin ne suoritustasot tai luokat, jotka kansalliset vaatimukset vaativat ilmoitettavaksi.
 • On erittäin tärkeää, että CE-merkinnästä käy ilmi tuotteen aiottu käyttötarkoitus.

 

Entä jos valmistaja on pieni yritys?

EU-lainsäädännössä käytetään nimeä "mikroyritys" yrityksestä, jolla on alle 10 työntekijää tai jonka liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa. Mikroyrityksille on annettu rakennustuoteasetuksessa joitakin poikkeuksia, jos tuote kuuluu AVCP-luokkaan 3 tai 4. Katso tarkemmin rakennustuoteasetuksen 37 artikla.

 

Päivitetty 11.6.2014