Mitä EU:n rakennustuoteasetus tarkoittaa tuotteen ostajan kannalta?

 

Seuraavassa on esitetty EU:n rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 keskeistä sisältöä usein kysyttyjen kysymysten avulla tuotteen ostajan kannalta.

 

Mikä on CE-merkinnän tarkoitus?

CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

 

Mitä CE-merkintä kertoo?

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on ilmoitettueurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin mukaisesti.

 

Se on tapa osoittaa tuotteen suoritustasoja yhdenmukaisella tavalla. Rakennustuotteen ominaisuuksia on helpompi vertailla vaatimuksiin kun tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä tuotteissa. Näitä ominaisuuksien arvoja kutsutaan suoritustasoiksi.

 

Mitä hyötyä CE-merkinnästä on?

Valmistajan ilmoittamia tuotteen ominaisuuksien arvoja voidaan yhdenmukaisella tavalla verrata rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin ominaisuusvaatimuksiin. Tuotteelle asetut vaatimukset taas perustuvat rakennuskohteen suunnitteluratkaisuihin, joiden tulee täyttää kansalliset rakentamista koskevat säädökset.

 

CE merkinnän avulla rakennuskohteen suunnittelijan ja tuotteen ostajan on helpompi arvioida tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen. Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä vertailua.

 

CE-merkintä ei siis sinällään takaa, että tuote täyttää mitään kansallisia vaatimuksia.

 

Mitä tuotteen suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä kertovat?

Sekä CE-merkinnästä että suoritustasoilmoituksesta löytyvät yleensä ainakin seuraavat tiedot:

 • valmistajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut suoritustasot tarvittaessa käyttötarkoituksittain
 • viittaus harmonisoituun tuotestandardiin
 • rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus.

 

Mitä suoritustaso tarkoittaa?

Eri tuoteryhmissä ominaisuuden arvo tai luokka eli suoritustaso tarkoittaa erityyppisiä asioita. Seuraavassa muutama esimerkki:

 • Standardissa "EN 14080 Puurakenteet. Liimapuu. Vaatimukset"
  "Puristuslujuus - 31 MPa"
  tarkoittaa että puristuslujuus on vähintään 31 MPa.
 • Standardissa "EN 13162 Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi"
  "Palokäyttäytyminen - Luokka A1"
  tarkoittaa että "EN 13501-1" mukainen "europaloluokka" on A1.

 

Mitä rakennustuotteen ostajan on hyvä tarkastaa ennen rakennustuotteen hankintaa?

Ostajan kannattaa varmistaa, että rakennustuotteelle asetetut vaatimukset täyttyvät ja että rakennustuote on tarkoitettu nimenomaan aiottuun käyttötarkoitukseen.

 

Rakennustuotteelle asetetut vaatimukset on saatettu merkitä suunnitelmiin. Silloin on helppo tarkistaa suoristustasoilmoituksista, mitkä tuotteet täyttävät vaatimukset.

 

Jos suoritustasoksi on jonkin ominaisuuden kohdalle merkitty "NPD", se tarkoittaa ettei ko. ominaisuutta ole määritelty tälle tuotteelle. Jos ominaisuudelle on asetettu mikä tahansa vaatimus, se ei tässä tapauksessa täyty.

 

Mitkä tuotteet on CE-merkittävä?

Rakennustuote tulee CE-merkitä silloin, kun se kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan, jonka siirtymäaika on päättynyt tai valmistaja on hakenut ja saanut rakennustuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Muita rakennustuotteita ei saa CE-merkitä rakennustuoteasetuksen pohjalta. Harmonisoitua tuotestandardia kutsutaan rakennustuoteasetuksessa yhdenmukaistetuksi standardiksi. Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat löytyvät hEN-helpdeskistä.

 

Mikäli CE-merkintä ei ole mahdollinen harmonisoidun tuotestandardin perusteella, voi valmistaja halutessaan, esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien ilmoittamiseksi viennin tai kotimarkkinoiden kannalta, hankkia eurooppalaisen teknisen arvioinnin, jonka perusteella tuote voidaan myös CE-merkitä. Tästä nk. ETA-menettelystä kerrotaan lisää esim. ympäristöministeriön  sivulla.

 

CE-merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" eräissä rakennustuoteasetuksessa esitetyissä tapauksissa rakennustuoteasetuksen artiklan 5 perusteella. Tämä ei luonnollisesti tarkoita vapautusta rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisesta, mikäli tätä edellytetään. 

 

Mitä yhdenmukaistetun standardin siirtymäaika tarkoittaa?

Harmonisoidussa tuotestandardissa on liite ZA ja standardin hyväksymisestä ja sen siirtymäajasta ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. hEN-helpdeskissä mainitaan kunkin standardin ja sen version siirtymäaika. Yleensä siirtymäaika kestää yhden vuoden, mutta poikkeuksiakin on. Niin kauan kun siirtymäaika on menossa, tuotetta ei ole pakko CE-merkitä.

 

Vaikka harmonisoidun tuotestandardin uusimman version siirtymäaika olisikin vielä menossa, edellisen version siirtymäaika saattaa silti olla jo päättynyt. Näin CE-merkintä on tällaisessakin tapauksessa pakollista.

 

Mitä Rakennustuoteasetuksen artikla 5 tarkoittaa?

CE -merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" esim. artiklan 5 perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että rakennustuote vapautuisi tällöin automaattisesti kaikista hyväksyntävelvoitteista. Esimerkiksi rakennusvalvontaviranomainen voi silloinkin edellyttää rakennuspaikkakohtaista tuotteen kelpoisuuden osoittamista.

 

Mitä muita tapoja on osoittaa tuotteen kelpoisuus kuin CE-merkintä?

Osa käytetyistä rakennustuotteista on ja tulee olemaan pitkään sellaisia, joita ei voi CE-merkitä.

 

Vaatimus kaikkien käytettävien rakennustuotteiden CE-merkitsemisestä on mahdoton toteuttaa, koska kaikkia tuotteita ei ole saatavilla CE-merkittyinä. CE-merkintäpakko laajenee sitä mukaa, kun harmonisoituja tuotestandardeja valmistuu ja niille määritetään siirtymäajat. CE-merkintöjen käyttö laajenee myös sitä kautta, kun valmistajat hankkivat tuotteilleen ETA:n.

 

Suomessa on kansallisesti lailla säädetty kolme vapaaehtoista menettelyä eräiden keskeisten vielä CE-merkinnän ulkopuolella olevien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi siten, että tuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslailla tai sen nojalla annettujen säännösten mukaiset vaatimukset. Näiden menettelyjen lisäksi voidaan käyttää rakennuspaikkakohtaista tuotteen kelpoisuuden osoittamista.  Kyseinen laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä tulee voimaan 1.7.2013 ja sitä täsmentävä asetus on tarkoitus saattaa voimaan myös heinäkuussa. Nämä menettelyt eivät tule kattamaan kaikkia rakennustuotteita edes lähtökohtaisesti. Näin myös jatkossa tuotteiden ominaisuuksia tullaan ilmoittamaan ja osoittamaan myös muilla kuin säädöksiin pohjautuvilla menettelyillä. Näiden menettelyiden hyväksymisestä päättää paikallinen rakennusvalvonta tapauskohtaisesti. 

 

Eikö tuotesertifikaatti korvaa CE-merkintää?

CE-merkintää ei voi korvata minkään yrityksen tuotesertifikaatilla tai vastaavalla järjestelyillä. Kansalliset vapaaehtoiset merkinnät eivät saa kattaa niitä ominaisuuksia, jotka kuuluvat CE merkinnän piiriin.  Sen sijaan CE-merkintää voi täydentää vapaaehtoisella tuotesertifikaatilla, jos sillä osoitetaan jotain sellaista, joka ei liity rakennuskohteen perusominaisuuksiin.

 

Mitä jos havaitsen markkinoilla tuotteen, jonka CE-merkinnässä on puutteita?

Tällaisista rakennustuotteista tulee ilmoittaa markkinavalvontaviranomaiselle. Tukesin sivulla on tätä varten oma ilmoituslomake.

 

Päivitetty 17.10.2013