Mitä EU:n rakennustuoteasetus tarkoittaa tuotteen jakelijan kannalta?

 

Seuraavassa on esitetty rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 keskeistä sisältöä usein kysyttyjen kysymysten avulla tuotteen jakelijan kannalta.

 

Rakennustuoteasetus määrittelee jakelijaksi sen toimitusketjuun kuuluvan, joka ei ole valmistaja tai maahantuoja. Myös se, joka tuo tuotteen Suomeen muualta Euroopan unionin alueelta, on jakelija.

 

Mikä on CE-merkinnän tarkoitus?

CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

 

Mitä CE-merkintä kertoo?

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on ilmoitettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin mukaisesti.

 

Se on tapa osoittaa tuotteen suoritustasoja yhdenmukaisella tavalla. Rakennustuotteen ominaisuuksia on helpompi vertailla vaatimuksiin kun tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä tuotteissa. Näitä ominaisuuksien arvoja kutsutaan suoritustasoiksi.

 

Mitä hyötyä CE-merkinnästä on?

Valmistajan ilmoittamia tuotteen ominaisuuksien arvoja voidaan yhdenmukaisella tavalla verrata rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin ominaisuusvaatimuksiin. Tuotteelle asetut vaatimukset taas perustuvat rakennuskohteen suunnitteluratkaisuihin, joiden tulee täyttää kansalliset rakentamista koskevat säädökset.

 

CE merkinnän avulla rakennuskohteen suunnittelijan ja tuotteen ostajan on helpompi arvioida tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen. Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä vertailua.

 

CE-merkintä ei siis sinällään takaa, että tuote täyttää mitään kansallisia vaatimuksia.

 

Mitkä tuotteet on CE-merkittävä?

Rakennustuote tulee CE-merkitä silloin, kun se kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan, jonka siirtymäaika on päättynyt tai valmistaja on hakenut ja saanut rakennustuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Muita rakennustuotteita ei saa CE-merkitä rakennustuoteasetuksen pohjalta. Harmonisoitua tuotestandardia kutsutaan rakennustuoteasetuksessa yhdenmukaistetuksi standardiksi. Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat löytyvät hEN-helpdeskistä.

 

Mikäli CE-merkintä ei ole mahdollinen harmonisoidun tuotestandardin perusteella, voi valmistaja halutessaan, esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien ilmoittamiseksi viennin tai kotimarkkinoiden kannalta, hankkia eurooppalaisen teknisen arvioinnin, jonka perusteella tuote voidaan myös CE-merkitä. Tästä nk. ETA-menettelystä kerrotaan lisää esim. ympäristöministeriön sivulla.

 

CE-merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" eräissä rakennustuoteasetuksessa esitetyissä tapauksissa rakennustuoteasetuksen artiklan 5 perusteella. Tämä ei luonnollisesti tarkoita vapautusta rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisesta, mikäli tätä edellytetään. 

 

Mitä yhdenmukaistetun standardin siirtymäaika tarkoittaa?

Harmonisoidussa tuotestandardissa on liite ZA ja standardin hyväksymisestä ja sen siirtymäajasta ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. hEN-helpdeskissä mainitaan kunkin standardin ja sen version siirtymäaika. Yleensä siirtymäaika kestää yhden vuoden, mutta poikkeuksiakin on. Niin kauan kun siirtymäaika on menossa, tuotetta ei ole pakko CE-merkitä.

 

Vaikka harmonisoidun tuotestandardin uusimman version siirtymäaika olisikin vielä menossa, edellisen version siirtymäaika saattaa silti olla jo päättynyt. Näin CE-merkintä on tällaisessakin tapauksessa pakollista.

 

Mitä tuotteen CE-merkintä tarkoittaa jakelijan kannalta?

Jakelijan on varmistuttava, että tuotteen valmistaja on hoitanut siihen liittyvät velvoitteensa, joita ovat esim.

  • CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus ovat asianmukaisia.
  • Valmistaja on hankkinut sertifikaatin tuotteen suoritustason pysyvyydestä tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen, mikäli yhdenmukaistettu tekninen eritelmä sitä vaatii.
  • Tuotteeseen on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumeron tai muun merkinnän, minkä ansiosta ne voidaan tunnistaa.

 

Täydellinen lista jakelijan velvollisuuksista löytyy täältä. Seuraavassa on lueteltu esimerkin omaisesti asioita, joista jakelija on vastuussa:

  • Jakelija saa saattaa EU:n markkinoille ainoastaan sellaisia rakennustuotteita, jotka ovat rakennustuoteasetuksen ja sen vaatimusten mukaisia.
  • Jos rakennustuote edellisen lisäksi aiheuttaa riskin, on jakelijan ilmoitettava siitä välittömästi valmistajalle tai maahantuojalle sekä markkinavalvontaviranomaiselle, joka Suomessa on Tukes.
  • Jakelijan on varmistettava että sekä valmistajan että mahdollisen maahantuojan yhteystiedot on ilmoitettu tuotteen yhteydessä.
  • Jakelijan on varmistettava, että rakennustuotteen mukana on ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi.
  • Varastointi- tai kuljetusolot eivät saa vaarantaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuutta.
  • Jakelijan on perustellusta pyynnöstä annettava kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

 

Miten vastuut muuttuvat, jos jakelija markkinoi tuotetta omalla nimellään tai tuotemerkillään?

Jakelijaa pidetään valmistajana ja jakelijaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia.

 

Entä jos maahantuoja muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen mukaisuuteen?

Jakelijaa pidetään valmistajana ja jakelijaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia.

 

Mitä jos valmistaja ei halua CE-merkitä rakennustuotettaan?

Jos tuotteelle on harmonisoitu tuotestandardi, jonka siirtymäaika on päättynyt, valmistajalla ei ole valinnanvaraa. 1.7.2013 jälkeen markkinoille saatettu CE-merkitsemätön rakennustuote on tällöin asetuksen vastainen.

 

CE-merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" eräissä rakennustuoteasetuksessa esitetyissä tapauksissa artiklan 5 perusteella. Tämä ei luonnollisesti tarkoita vapautusta rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisesta, mikäli tätä edellytetään.

 

Päivitetty 7.10.2013