Mitä EU:n rakennustuoteasetus tarkoittaa suunnittelijan kannalta?

Seuraavassa on esitetty rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 keskeistä sisältöä usein kysyttyjen kysymysten avulla suunnittelijan kannalta.

 

Mikä on CE-merkinnän tarkoitus?

CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

 

Mitä CE-merkintä kertoo?

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on ilmoitettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin mukaisesti.

 

Se on tapa osoittaa tuotteen suoritustasoja yhdenmukaisella tavalla. Rakennustuotteen ominaisuuksia on helpompi vertailla vaatimuksiin kun tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä tuotteissa. Näitä ominaisuuksien arvoja kutsutaan suoritustasoiksi.

 

Mitä hyötyä CE-merkinnästä on?

Valmistajan ilmoittamia tuotteen ominaisuuksien arvoja voidaan yhdenmukaisella tavalla verrata rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin ominaisuusvaatimuksiin. Tuotteelle asetut vaatimukset taas perustuvat rakennuskohteen suunnitteluratkaisuihin, joiden tulee täyttää kansalliset rakentamista koskevat säädökset.

 

CE merkinnän avulla rakennuskohteen suunnittelijan ja tuotteen ostajan on helpompi arvioida tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen. Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä vertailua.

 

CE-merkintä ei takaa, että tuote täyttää kyseisen käyttökohteen kansalliset viranomaisvaatimukset. Esimerkiksi Suomen energiamääräykset saattavat vaatia tiukempaa vaatimustasoa ikkunan lämmöneristävyydelle kuin mitä on ikkunalla, joka on oikein CE-merkitty, ja soveltuu käyttökohteeseensa etelämpänä Euroopassa.

 

Mitä tuotteen suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä kertovat?

Sekä CE-merkinnästä että suoritustasoilmoituksesta löytyvät yleensä ainakin seuraavat tiedot:

 • valmistajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut suoritustasot tarvittaessa käyttökohteittain
 • viittaus harmonisoituun tuotestandardiin
 • rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus.

 

Mitä suoritustaso tarkoittaa?

Eri tuoteryhmissä ominaisuuden arvo tai luokka eli suoritustaso tarkoittaa erityyppisiä asioita. Seuraavassa muutama esimerkki:

 • Standardissa "EN 14080 Puurakenteet. Liimapuu. Vaatimukset"
  "Puristuslujuus - 31 MPa"
  tarkoittaa että puristuslujuus on vähintään 31 MPa.
 • Standardissa "EN 13162 Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi"
  "Palokäyttäytyminen - Luokka A1"
  tarkoittaa että "EN 13501-1" mukainen "europaloluokka" on A1.

 

Mitkä tuotteet on CE-merkittävä?

Rakennustuote tulee CE-merkitä silloin, kun se kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan, jonka siirtymäaika on päättynyt tai valmistaja on hakenut ja saanut rakennustuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Muita rakennustuotteita ei saa CE-merkitä rakennustuoteasetuksen pohjalta. Harmonisoitua tuotestandardia kutsutaan rakennustuoteasetuksessa yhdenmukaistetuksi standardiksi. Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat löytyvät hEN-helpdeskistä.

 

Mikäli CE-merkintä ei ole mahdollinen harmonisoidun tuotestandardin perusteella, voi valmistaja halutessaan, esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien ilmoittamiseksi viennin tai kotimarkkinoiden kannalta, hankkia eurooppalaisen teknisen arvioinnin, jonka perusteella tuote voidaan myös CE-merkitä. Tästä nk. ETA-menettelystä kerrotaan lisää esim. Ympäristöministeriön sivulla.

 

Jos valmistaja ei halua rakennustuotteelleen CE-merkintää, voidaan tuotteen kelpoisuus osoittaa lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä mukaisesti (954/2012) perusteella. Lakiin liittyy asetus, jossa luetellaan tuoteryhmät ja niille vaadittavat menettelyt. Asetus ei ole vielä valmis, mutta sen luonnos löytyy esimerkiksi ympäristöministeriön sivulta.

 

Mitä yhdenmukaistetun standardin siirtymäaika tarkoittaa?

Harmonisoidussa tuotestandardissa on liite ZA ja standardin hyväksymisestä ja sen siirtymäajasta ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. hEN-helpdeskissä mainitaan kunkin standardin ja sen version siirtymäaika. Yleensä siirtymäaika kestää yhden vuoden, mutta poikkeuksiakin on. Niin kauan kun siirtymäaika on menossa, tuotetta ei ole pakko CE-merkitä.

 

Vaikka harmonisoidun tuotestandardin uusimman version siirtymäaika olisikin vielä menossa, edellisen version siirtymäaika saattaa silti olla jo päättynyt. Näin CE-merkintä on tällaisessakin tapauksessa pakollista.

 

Miten rakennustuoteasetus vaikuttaa suunnitelmiin?

Suunnittelija merkitsee suunnitelmiin tuotteelle asetetut perusvaatimukset ja niille vaatimustasot harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.

 

Perinteisesti Suomen talonrakentamista koskevat viranomaismääräykset löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. Sitä ollaan uusimassa ja uudet säädökset ovat joko lakeja tai asetuksia.  Ministeriö ei pysty resurssipulan takia uusimaan säädöksiään niin nopeasti kuin olisi hyvä käytännön kannalta. Siksi standardisoinnin toimialayhteisöt ovat alkaneet tehdä kansallisia soveltamisstandardeja, jotka julkaistaan SFS 7000-sarjassa. Kansalliset soveltamisstandardit ovat suosituksia, mutta erittäin käyttökelpoisia mm suunnittelijan kannalta. Niihin on kirjattu yleensä käyttökohteittain vaaditut ominaisuuksien suoritustasot.

 

Viranomaismääräykset ja kansalliset soveltamisstandardit määrittävät usein suoritustason minimivaatimukset. Myös sellaisissa tuoteryhmissä, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta joiden tuotteille valmistajat ovat hakeneet ETA:ja, kannattaa noudattaa siinä määriteltyjä tapoja suoritustasojen ilmoittamiseksi. Nykyisin ETA perustuu usein Eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen suuntaviivoihin (ETAG). EOTA ylläpitää listaa voimassaolevista ETAG:ista.

 

Mistä harmonisoidut tuotestandardit ja kansalliset soveltamisstandardit voi hankkia?

Suomessa niitä myy Suomen standardisoimisliitto SFS.

 

Mitä jos havaitsen markkinoilla tuotteen, jonka CE-merkinnässä on puutteita?

Tällaisista rakennustuotteista tulee ilmoittaa markkinavalvontaviranomaiselle. Tukesin sivulla on tätä varten oma ilmoituslomake.