Mitä EU:n rakennustuoteasetus tarkoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän kannalta?

 

Seuraavassa on esitetty rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) keskeistä sisältöä usein kysyttyjen kysymysten avulla rakennushankkeeseen ryhtyvän kannalta.

 

Mitä velvollisuuksia rakennushankkeeseen ryhtyvällä on?

Kuten tähänkin saakka, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu, että hänen rakennustyössä käyttämänsä rakennustuotteet täyttävät niille asetettavat vaatimukset. Suunnittelijoiden tehtävä on määritellä suunnitelmissa, millaisia ominaisuuksia ja niiden vaatimustasoja rakennustuotteelta vaaditaan.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) säätelee rakennushankkeeseen ryhtyvä velvollisuuksista. Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

 

Mikä on CE-merkinnän tarkoitus?

CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden liikkuvuutta Euroopan talousalueella.

 

Mitä CE-merkintä kertoo?

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on ilmoitettueurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin mukaisesti.

 

Se on tapa osoittaa tuotteen suoritustasoja yhdenmukaisella tavalla. Rakennustuotteen ominaisuuksia on helpompi vertailla vaatimuksiin kun tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä tuotteissa. Näitä ominaisuuksien arvoja kutsutaan suoritustasoiksi.

 

Mitä hyötyä CE-merkinnästä on?

Valmistajan ilmoittamia tuotteen ominaisuuksien arvoja voidaan yhdenmukaisella tavalla verrata rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin ominaisuusvaatimuksiin. Tuotteelle asetut vaatimukset taas perustuvat rakennuskohteen suunnitteluratkaisuihin, joiden tulee täyttää kansalliset rakentamista koskevat säädökset.

 

CE merkinnän avulla rakennuskohteen suunnittelijan ja tuotteen ostajan on helpompi arvioida tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen. Merkintä helpottaa myös tuotteiden keskinäistä vertailua.

 

CE-merkintä ei siis sinällään takaa, että tuote täyttää mitään kansallisia vaatimuksia.

 

Mitkä tuotteet on CE-merkittävä?

Rakennustuote tulee CE-merkitä silloin, kun se kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan, jonka siirtymäaika on päättynyt tai valmistaja on hakenut ja saanut rakennustuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Muita rakennustuotteita ei saa CE-merkitä rakennustuoteasetuksen pohjalta. Harmonisoitua tuotestandardia kutsutaan rakennustuoteasetuksessa yhdenmukaistetuksi standardiksi. Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat löytyvät hEN Helpdeskistä.

 

Mikäli CE-merkintä ei ole mahdollinen harmonisoidun tuotestandardin perusteella, voi valmistaja halutessaan, esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien ilmoittamiseksi viennin tai kotimarkkinoiden kannalta, hankkia eurooppalaisen teknisen arvioinnin, jonka perusteella tuote voidaan myös CE-merkitä. Tästä nk. ETA-menettelystä kerrotaan lisää esim. ympäristöministeriön sivulla.

 

CE-merkintävelvollisuudesta voi saada "vapautuksen" eräissä rakennustuoteasetuksessa esitetyissä tapauksissa rakennustuoteasetuksen artiklan 5 perusteella. Tämä ei luonnollisesti tarkoita vapautusta rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisesta, mikäli tätä edellytetään. 

 

Entä tuotteet, joille ei vielä ole CE-merkintää?

Kaikkia rakennustuotteita ei voi CE-merkitä. Suomessa on kansallisesti lailla säädetty kolme vapaaehtoista menettelyä eräiden keskeisten vielä CE-merkin­nän ulkopuolelle olevien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi siten, että tuote täyttää maan­käyttö- ja rakennuslailla tai sen nojalla annettujen säännösten mukaiset vaatimukset. Näiden menettelyjen lisäksi voidaan käyttää rakennuspaikkakohtaista tuotteen kelpoisuuden osoittamista.  Kyseinen laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä  tulee voimaan 1.7.2013 ja sitä täsmentävä asetus on tarkoitus saattaa voimaan myös heinäkuussa.

 

Mitä jos havaitsen markkinoilla tuotteen, jonka CE-merkinnässä on puutteita?

Tällaisista rakennustuotteista tulee ilmoittaa markkinavalvontaviranomaiselle. Tukesin sivulla on tätä varten oma ilmoituslomake.