Markkinavalvonta ja sanktiot

Rakennustuotteet, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia

Jos markkinavalvontaviranomainen epäilee, ettei CE-merkitty rakennustuote täytä sille ilmoitettuja suoritustasoja ja aiheuttaa riskin rakennuskohteen perusvaatimusten täyttymiselle, on markkinavalvontaviranomaisen arvioitava kyseinen tuote. Arviointi toteutetaan tuotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle talouden toimijalle lähetetyn selvityspyynnön avulla. Siinä pyydetään arviointiin tarvittavat tiedot tuotteesta. 

 

Asianomaisen talouden toimijan on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa asian selvittämiseksi.

 

Jos rakennustuotteen arvioinnin yhteydessä havaitaan, ettei rakennustuote täytä rakennustuoteasetuksen mukaisia vaatimuksia, velvoitetaan rakennustuotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava talouden toimija toteuttamaan kaikki asian korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

 

Talouden toimijan suorittamille korjaustoimenpiteille asetetaan kohtuullinen määräaika, mikä on oikeassa suhteessa rakennustuotteen aiheuttaman riskin laatuun.

 

Jos rakennustuotteen arvioinnissa todettu puutteellisuus ei rajoitu ainoastaan Suomen markkinoille, ilmoittaa markkinavalvontaviranomainen tuotteelle tehdyn arvioinnin tuloksista sekä talouden toimijalta vaadituista toimenpiteistä komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille.

 

Käytettäviä markkinavalvontatoimenpiteitä ovat:

  • muodollisen puutteellisuuden korjaaminen → CE-merkinnässä ja siihen liittyvissä asiakirjoissa todettujen puutteiden korjauttaminen
  • toimituskielto → rakennustuotteen asettamista saataville markkinoilla rajoitetaan
  • myyntikielto → rakennustuotteen asettaminen saataville markkinoilla kielletään
  • palautusmenettely → rakennustuotteen markkinoilta poistaminen tai rakennustuotteen takaisinveto ja palautusmenettely kuluttajilta  

 

Toimitus- ja myyntikieltoa sekä palautusmenettelyä käytetään, jos talouden toimija ei ole annetussa määräajassa toteuttanut markkinavalvontaviranomaisen vaatimia korjaavia toimenpiteitä.

 

Markkinavalvontatoimenpiteet ovat aina väliaikaisia menettelyjä, jotka poistetaan, kun talouden toimija on toteuttanut asian korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

 

Rakennustuotteille määrätyt toimituskielto-, myyntikielto- ja palautusmenettelypäätökset sekä niiden peruutuspäätökset julkaistaan Tukesin markkinavalvontarekisterissä.

 

Rakennustuotteen vaatimustenmukaisuudesta vastuussa olevan talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asiaankuuluvat korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikissa Euroopan unionin maissa, joissa talouden toimija on asettanut tuotteen saataville markkinoille.

 

Markkinavalvontaviranomainen ilmoittaa rakennustuotteeseen kohdistuvista markkinavalvontatoimenpiteistä ilmoitetulle laitokselle (NB) tai teknisestä arvioinnista vastaavalle laitokselle (TAB), mikäli se on osallistunut rakennustuotteen suoritustasojen pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen.     

 

Vaatimustenmukaiset rakennustuotteet, jotka kuitenkin aiheuttavat riskin terveydelle ja turvallisuudelle

Rakennustuotteen arvioinnissa voidaan todeta, että rakennustuote täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset. Siitä huolimatta se saattaa aiheuttaa riskin rakennuskohteen perusvaatimusten täyttymiselle, ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muihin yleisen edun suojaan liittyville näkökohdille. Tällöin rakennustuotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava talouden toimija velvoitetaan toteuttamaan kaikki asian korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

 

Asiasta ilmoitetaan viipymättä komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille. Komissio kuulee asiassa jäsenvaltiota sekä asianomaista talouden toimijaa ja arvioi toteutetut kansalliset toimenpiteet. Arvioinnin perusteella komissio tekee päätöksen siitä, onko kansallisen markkinavalvontaviranomaisen toteuttama markkinavalvontatoimenpide oikeutettu ja ehdottaa tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.