Käsitteet ja lyhenteet

 

Rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisia käsitteitä ja lyhenteitä

 

CE-merkintä

Kiinnittäessään CE-merkinnän tuotteeseensa valmistaja ilmoittaa ottavansa vastuun siitä, että tuote on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen.

 

EAD (European Assessment Document)

Eurooppalainen arviointiasiakirja

 

ETA (European Technical Assessment)

Eurooppalainen tekninen arviointi

 

NB (Notified Body)

Ilmoitettu laitos

Ilmoitetun laitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta tai rakennustuotteesta riippumaton kolmas taho. Ilmoitetun laitoksen on pystyttävä suorittamaan kaikki ne suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusprosessin kolmansien osapuolten tehtävät, jotka on osoitettu sille tämän asetuksen liitteen V mukaisesti ja joita varten se on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako ilmoitettu laitos tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

 

TAB (Technical Assessment Body)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos tekee eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja julkaisee sen sellaisen tuotealan osalta, jota varten se on nimetty.

 

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

Yleensä käytetään termiä AVCP-luokka, jolla määritetään miten tuotteen suoritustaso arvioidaan ja varmennetaan.

 

DoP  (Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus

 

STD (Specific Technical Documentation)

Tekninen erityisasiakirja

 

Yhdenmukaistettu standardi

Standardi, joka on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Jossain yhteyksissä yhdenmukaistetusta standardista käytetään myös nimitystä "harmonisoitu tuotestandardi" ja se lyhennetään "hEN". 

 

Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä

Yhdenmukaistettu standardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD)

 

Muita käsitteitä ja lyhenteitä

 

CPD (Construction Products Directive)

Rakennustuotedirektiivi (89/106/EEC)

Kumottu 30.6.2013.

 

CPR (Construction Products Regulation)

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

Kokonaisuudessaan voimassa 1.7.2013 alkaen.

 

EOTA (European Organisation for Technical Approvals)

Eurooppalainen hyväksyntälaitosten järjestö

Järjestö ylläpitää listaa ETAG-asiakirjoista, joiden perusteella ETA-hyväksyntä voidaan antaa sekä myönnetyistä ETA-hyväksynnistä.

 

ETAG (ETA Guideline)

Arviointiperusteet ETA-hyväksyntää varten.

 

NAS (National Application Standard)

Kansallinen soveltamisstandardi

Kansallinen soveltamisstandardi täydentää eurooppalaista yhdenmukaistettua standardia ja siinä esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. yhdenmukaistetun standardin mukaan CE-merkityille rakennustuotteille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

 

 

Muut direktiivit ja asetukset

 

ATEX (atmosphères explosibles)

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

 

CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures)

EU:n asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

 

EcoDesign

EU:n ekosuunnitteludirektiivi

 

EMC (Electromagnetic Compatibility)

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

 

LVD (Low-Voltage Directive)

EU:n pienjännitedirektiivi

 

MD (Directive on Machinery)

EU:n konedirektiivi

 

REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

EU:n asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, rajoituksista ja lupamenettelyistä

 

Päivitetty 13.8.2014