Yksinkertaistetut menettelyt

 

Rakennustuoteasetuksessa pyritään siihen, että tuotteen ominaisuudet pystytään osoittamaan mahdollisimman helposti ja vähin kustannuksin. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille CE-merkinnän hankkimisesta aiheutuvaa taloudellista rasitusta on pyritty keventämään ns. yksinkertaistettujen menettelyjen avulla. Yksinkertaistetussa menettelyssä valmistaja voi korvata rakennustuotteen CE-merkintään tarvittavan tyyppitestauksen tai -laskennan asianmukaisella teknisellä asiakirjalla.

 

Yksinkertaistettuja menettelyjä ovat:

 

1. Testaamatta luokittelu

 

Valmistaja voi todistaa, että rakennustuote täyttää CE-merkinnässä ilmoitetun tason tai luokan ilman lisätestausta tai –laskentaa.

 

 

2. Jaettu tyyppitestaus (Shared ITT)

 

Valmistaja hyödyntää toisen, samanlaista rakennustuotetta valmistavan valmistajan testituloksia osoittaessaan oman tuotteensa ominaisuuksia. Testitulosten käyttöön vaaditaan kirjallinen suostumus testitulosten luovuttajalta.

 

3. Järjestelmätoimittajan tyyppitestaus (Cascading ITT)

 

Valmistaja hyödyntää järjestelmätoimittajan testituloksia osoittaessaan rakennustuotteen tai –tuotejärjestelmän kokoonpanon oikeellisuutta ja ominaisuuksia.  Testitulosten käyttöön vaaditaan kirjallinen suostumus testitulosten luovuttajalta.

 

Jos rakennustuote kuuluu suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmään 1+ tai 1, tulee ilmoitetun laitoksen (NB) tai teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen (TAB) varmistaa asianmukainen tekninen asiakirja, jolla yksinkertaistetun menettelyn käyttö on osoitettu.  

 

Mikroyritysten yksinkertaistetut menettelyt

Mikroyrityksille on rakennustuoteasetuksessa annettu lisäksi seuraavat lisähelpotukset yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöön:

  • jos rakennustuote kuuluu suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmään 3 tai 4, voi mikroyritys korvata yhdenmukaistetun standardin mukaisen tyyppitestauksen tai -laskennan muilla menetelmillä
  • jos rakennustuote kuuluu suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmään 3, voi mikroyritys käsitellä rakennustuotetta järjestelmään 4 kuuluvana. 

 

Mikroyrityksen on edellä mainittuja menettelyjä soveltaessaan osoitettava teknisellä erityisasiakirjalla (Specific Technical Documentation, STD) rakennustuotteen vaatimustenmukaisuus sekä käytettyjen korvaavien menettelyjen vastaavuus yhdenmukaistetun standardin mukaiseen tyyppitestaukseen tai -laskentaan. Lisäksi edellä mainittuja menettelyjä soveltavan yrityksen on osoitettava olevansa mikroyritys. 

 

Komissio antaa myöhemmin tarkemman määrittelyn teknisen erityisasiakirjan sisällöstä.

 

Mikroyritykseksi katsotaan yritys, jonka:

  • palveluksessa on vähemmän kuin 10 henkilöä ja
  • vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa
  • komission suosituksessa 2003/361/EY on esitetty mikro- sekä pienten ja keskisuurten yrityksen määritelmät.

 

Muut yksinkertaistetut menettelyt

Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan, yksilöllisesti tai tilaustuotteena erityistilauksesta valmistetun ja valmistajan asentamana rakennuskohteeseen toimitetun rakennustuotteen suoritustasot voidaan osoittaa teknisellä erityisasiakirjalla.

 

Yrityksen on tällöin osoitettava teknisellä erityisasiakirjalla rakennustuotteen vaatimustenmukaisuus sekä käytettyjen menetelmien vastaavuus yhdenmukaistetun standardin mukaiseen tyyppitestaukseen tai -laskentaan. Tämä menettely mahdollistaa valmistajan niin halutessa CE-merkinnän yksilöllisesti tai erityistilauksena valmistetuille ja valmistajan paikoilleen asentamille tuotteille.   
 

Jos rakennustuotekuuluu suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmään 1+ tai 1, tulee ilmoitetun laitoksen (NB) tai teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen (TAB) varmistaa tekninen erityisasiakirja, jolla yksinkertaistetun menettelyn käyttö on osoitettu. 

 

Päivitetty 11.6.2013