CE-merkintään vaadittavat toimenpiteet ja asiakirjat

Valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän joko yhdenmukaistetun standardin tai rakennustuotteelle myönnetyn eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella.

 

Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä CE-merkinnän rakennustuotteeseen valmistaja vakuuttaa, että tuote on ilmoitettujen suoritustasojen ja Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

 

Suoritustason pysyvyyden varmentaminen tarkoittaa tuotteen valmistuksen, ominaisuuksien ja niiden valvonnan vastaavuutta niihin vaatimuksiin nähden, jotka on esitetty yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa.

 

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytettävät menettelyt määräytyvät rakennustuotteen ns. AVCP-luokan mukaan. AVCP-luokituksessa rakennustuotteet on jaettu viiteen eri luokkaan (1+, 1, 2+, 3 ja 4), joiden perusteella kulloinkin käytettävät arviointi- ja varmentamismenettelyt määräytyvät.

 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty AVCP-luokat ja niissä käytettävät suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettelyt.

 

 

Suoritustasoilmoitus

Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä valmistajan tulee aina laatia suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) sekä tarvittaessa tuotteen AVCP-luokasta riippuen hankkia ilmoitetun laitoksen tai teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen (jos kyseessä on eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva CE-merkintä) laatima sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP-luokat 1+ ja 1) tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (AVCP-luokka 2+). Valmistajan tulee laatia suoritustasoilmoitus rakennustuoteasetuksen liitteen III mukaisesti. Komissio on delegoidulla asetuksella muuttanut suoritustasoilmoituksen mallia ja muutos on astunut voimaan 31.5.2014. Ennen delegoidun säädöksen voimaantuloa laaditut suoritustasoilmoitukset ovat edelleen voimassa. (EU) N:o 574/2014 suoritustasoilmoituksen malli.

 

Suoritustasoilmoitus on toimitettava sen jäsenvaltion vaatimalla kielellä/kielillä, missä tuote asetetaan saataville. Kunkin markkinoille saataville asetetun tuotteen suoritustasoilmoitus on toimitettava joko paperi- tai sähköisessä muodossa. Talouden toimija voi laittaa sähköisessä muodossa olevan suoritustasoilmoituksen saataville verkkosivulle. Tällöin on huolehdittava siitä, että komission verkkosivujakelua koskevan delegoidun asetuksen  (EU) N:o 157/2014 vaatimukset täyttyvät. Vastaanottajalla on oikeus vaatia suoritustasoilmoitusta paperisena versiona.

  

Rakennustuoteasetuksen (305/2011) korvattua rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) 1.7.2013 alla olevien, CE-merkintään liittyvien asiakirjojen ja termien nimet muuttuivat seuraavasti.

 

 • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EC declaration on conformity) → Suoritustasoilmoitus (Declaration of performance, DoP)
 • EY-vaatimustenmukaisuustodistus (EC certificate of conformity) → Sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (Certificate of constancy of performance)
 • Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (factory production control certificate) → Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of conformity of the factory production control)
 • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-hyväksyntä (European technical approval, ETA) → Eurooppalainen tekninen arviointi (European technical assessment, ETA)
 • Eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje, ETAG (ETA Guideline) → Eurooppalainen arviointiasiakirja (European assessment document, EAD)
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely, AoC- tai AC-luokka (Attestation of conformity) → Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, AVCP-luokka (Assessment and verification of constancy of performance)
 • Tuotteen alkutestaus → Tuotteen tyyppitestaus

 

CE-merkinnän kiinnittäminen rakennustuotteeseen

CE-merkintä kiinnitetään itse tuotteeseen, tuote-etikettiin, tuotepakkaukseen tai tuotetta seuraaviin asiakirjoihin. CE-merkintä voi olla myös kaksiosainen, jolloin esim. itse tuotteessa on ns. suppea CE-merkintä ja tuotteen mukana toimitettavissa kaupallisissa asiakirjoissa on laajempi merkintä.

 

Kutakin rakennustuotetta koskevat tarkat CE-merkintäohjeet (mm. merkintään liitettävät tiedot ja merkinnän kiinnityspaikat) ovat asianomaisen yhdenmukaistetun standardin informatiivisessa liitteessä ZA tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä/arvioinnissa.

 

Lisäksi rakennustuoteasetuksen korvatessa rakennustuotedirektiivin 1.7.2013 tulee CE-merkintään liittää myös seuraavat rakennustuoteasetuksen 9 artiklan 2. kappaleessa mainitut tiedot:

 

 • CE-merkinnän ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa
 • valmistajan nimi ja rekisteröity osoite tai tunnusmerkki, jonka avulla valmistajan nimi ja osoite on mahdollista määrittää helposti ja sekaannuksitta
 • tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero
 • suoritustasoilmoituksen viitenumero
 • ilmoitetut suoritustasot tasoittain tai luokittain
 • viittaus sovellettuun yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään
 • ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos sellainen on sekä
 •  sovelletun yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen aiottu käyttötarkoitus

 

Liitettävät tiedot ovat osittain samoja kuin yhdenmukaistetun standardin liitteessä ZA tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä/arvioinnissa mainitut tiedot.

 

Ennen 1.7.2013 rakennustuotedirektiivin mukaan CE-merkittyjen rakennustuotteiden katsotaan olevan rakennustuoteasetuksen mukaisia. Rakennustuotetta koskeva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee kuitenkin korvata suoritustasoilmoituksella rakennustuoteasetuksen tullessa voimaan. Myös tuotteen CE-merkintään liitetyt tiedot tulee päivittää rakennustuoteasetuksen mukaiseksi.

 

ZA-liitteen sisältö

Jokaisessa yhdenmukaistetussa standardissa on liite ZA, jossa esitetään suurin piirtein samat asiat.

 

 • ZA.1 Standardin soveltamisala ja tuotteen käyttötarkoitus, taulukko kysymykseen tulevista standardin kohdista
 • ZA.2 Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely (AVCP-luokka) eri käyttötarkoituksiin, taulukko valmistajan ja ilmoitetun laitoksen tehtävistä
 • ZA.3 CE-merkinnän tiedot ja sen kiinnityspaikat

 

Joskus standardissa saattaa olla muitakin Z-alkuisia liitteitä (ZB, ZC, …), joista kukin viittaa eri direktiiviin. Tämä tarkoittaa, että tuote kuuluu usean direktiivin alaisuuteen. Liitteessä myös mahdollisesti annetaan ohjeistusta ko. direktiivin vaatimusten täyttämiseen. Kiinnittäessään CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa täyttävänsä kaikkien tuotetta koskevien direktiivien ja asetusten vaatimukset. Vaikka standardissa olisikin vain liite ZA, joka viittaa rakennustuotedirektiiviin, se ei tarkoita etteikö tuote voisi silti kuulua usean direktiivin alaisuuteen.

 

Päivitetty 10.6.2014