Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen vaatimustenmukaisuus


Paloilmoittimille ja sammutuslaitteistoille asetetut vaatimukset pohjautuvat useisiin eri direktiiveihin, standardeihin ja lakeihin. Tuotteen vaatimustenmukaisuus on näin ollen kokonaisuus, joten yksittäisen dokumentin mukaan toimiminen ei riitä. 

 
Eräitä paloilmoittimien1  ja sammutuslaitteistojen komponentteja voidaan CE-merkitä rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) perusteella. Rakennustuotedirektiivissä (RTD) esitetyt olennaiset vaatimukset eivät kohdistu suoraan tuotteisiin vaan rakennuskohteisiin. RTD:ssä esitetyistä olennaisista vaatimuksista johdetut tuotekohtaiset vaatimukset ovat harmonisoiduissa tuotestandardeissa. Harmonisoitujen tuotestandardien informatiivinen liite ZA määrittelee CE-merkinnän edellytykset kyseessä olevalle tuotteelle. 


1 EN 54-3:2001, EN 54-4:1997, EN 54-5:2000, EN 54-7:2000, EN 54-10:2002, EN 54-11:2001, EN 54-12:2002, EN 54-17:2005, EN 54-18:2005, EN 54-20:2006, EN 54-21:2006

2 EN 12094-1:2003, EN 12094-2:2003, EN 12094-3:2003, EN12094-4:2004, EN 12094-5:2006,  EN 12094-6:2006, EN 12094-7:2000, EN 12094-8:2006, EN 12094-9:2003, EN 12094-10:2003, EN 12094-11:2003, EN 12094-12:2003, EN 12094-13:2001, EN 12259-1:1999 + A1:2001, EN 12259-2:1999, EN 12259-3:2000, EN 12259-4:2000, EN 12259-5:2002. EN 12416-1:2001, EN 12416-2:2001, EN 13565-1:2003


Rakennustuotedirektiivin ohella paloilmoittimille vaatimuksia voivat asettaa myös:

 • sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevä EMC-direktiivi (2004/108/EY) [UM]
 • LVD- eli pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) [UM],
  tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva RoHS-direktiivi (2002/95/EY)
 • radio- ja telepäätelaitteita koskeva R&TTE-direktiivi (1999/5/EY) [UM]
 • räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta koskeva ATEX-direktiivi (94/9/EY) [UM] ja
 • sähkö- ja elektroniikkaromua koskeva WEEE-direktiivi (2002/96/EY).

 

Sammutuslaitteistoille puolestaan vaatimuksia voivat asettaa:

 • EMC-direktiivi
 • pienjännitedirektiivi
 • RoHS-direktiivi
 • ATEX-direktiivi,
 • painelaitedirektiivi (97/23/EY) [UM] ja
 • WEEE-direktiivi.

 

Tuotekohtaisesti on aina tarkasteltava, minkä direktiivien soveltamisalaan kukin tuote kuuluu. CE-merkitsemällä tuotteen uuden menettelyn mukaisen direktiivin, esimerkiksi rakennustuotedirektiivin, perusteella valmistaja/maahantuoja samalla vakuuttaa ottaneensa huomioon muidenkin uuden menettelyn mukaisten direktiivien asettamat vaatimukset. Uuden menettelyn mukaisissa direktiiveissä on yllä olevissa listoissa merkintä [UM].   

 

Suomessa rakennustuotedirektiivin mukainen CE-merkinnän käyttö on vapaaehtoista. Mikäli tuote on CE-merkitty RTD:n perusteella, tulee valmistajan/maahantuojan antaman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen noudattaa harmonisoidussa tuotestandardissa esitettyjä vaatimuksia. Mikäli tuotteessa on CE-merkintä jonkin muun direktiivin perusteella esim. LVD, tulee vaatimustenmukaisuusvakuutuksen noudattaa kyseisessä direktiivissä esitettyjä vaatimuksia. Paloilmoittimissa ja sammutuslaitteistoissa saattaa olla tuotteita, joita yllä mainitut uuden menettelytavan direktiivit eivät kata. Tällöin noudatetaan pelastustoimen laitelakia (10/2007), joka säätää vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Pyydettäessä Tukesille annettavan kirjallisen vaatimustenmukaisuuden osoituksen sisällöstä tarkempaa tietoa on Tukesin sivuilla (http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Pelastustoimen-laitteet/Pelastustoimen-laitteiden-vaatimustenmukaisuus/).

 


Esimerkki tuotteen merkinnöistä ja dokumentaatiosta: Savuilmaisin

Savuilmaisimessa on aina oltava CE-merkintä. CE-merkintä voi perustua joko rakennustuotedirektiiviin tai EMC-direktiiviin.

 

Tuotteen CE-merkitseminen RTD:n perusteella

Ensin selvitetään, mitkä standardit koskevat kyseistä tuotetta. Savuilmaisimien tapauksessa oikea standardi on EN 54-7:2000. Alkuperäiseen standardiin on tullut kaksi muutosta EN54-7:2000/A1:2002 ja 54-7:2000/A2:2006. Standardi muutoksineen (jatkossa standardi) määrittää CE-merkinnän edellyttämät tuoteominaisuudet, sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menetelmät.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely

Standardin informatiivinen liite ZA kertoo, mihin AC-luokkaan tuote kuuluu eli mitkä ovat vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen käytettävät menettelyt kyseisen tuotteen kohdalla. Savuilmaisimien AC-luokka on 1 eli ilmoitettu laitos suorittaa tuotteen tyyppitestauksen, tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen. Valmistaja puolestaan suorittaa tehtaalta otettujen näytteiden testauksen ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan (ZA-liitteessä tarkempaa ohjeistusta). 

 

CE-merkintä

Samaisessa ZA-liitteessä on myös CE-merkintää koskevat vaatimukset. Ilmaisimessa oleva merkintä koostuu määrämuotoisista kirjaimista ”CE”, ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta ja vaatimustenmukaisuustodistuksen (ilmoitetun laitoksen laatima dokumentti) numero. Tuotteessa olevan CE-merkinnän lisäksi myös tuotetta seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa on oltava määrämuotoiset kirjaimet ”CE” sekä seuraavat tiedot: ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, valmistajan nimi tai tunnusmerkki ja osoite, merkinnän kiinnittämisvuosi, vaatimustenmukaisuustodistuksen numero, standardin tunnus l. EN 54-7, tuotteen kuvaus l.Savuilmaisin, tuotteen tyyppi tai mallitunnus, standardin kohdassa 4.10 edellytetty tieto tai viittaus nämä tiedot sisältävään dokumenttiin, joka on tunnistettavissa ja saatavissa valmistajalta. 

Kuva 1. Esimerkki tuotteessa olevasta RTD:n mukaisesta CE-merkinnästä.


 
Kuva 2. Esimerkki kaupallisten asiakirjojen mukana seuraavasta CE-merkintäinformaatiosta.
 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja -todistus


Liitteen ZA mukaan valmistajan tai maahantuojan pitää laatia ja ylläpitää vaatimustenmukaisuusvakuutusta, johon sisältyvät seuraavat tiedot:
• valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite sekä tuotteen valmistuspaikka
• tuotteen kuvaus
• tuotteen tyyppi tai mallitunnus
• säännökset, jotka tuote täyttää (viittaus standardin liitteeseen ZA)
• tuotteen käyttöä koskevat erityisehdot
• ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tai tunnusnumero
• sen henkilön nimi ja asema, jolla on oikeus allekirjoittaa vakuutus valmistajan tai valmistajan valtuutetun edustajan puolesta

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyy vaatimustenmukaisuustodistus, jonka antaa ilmoitettu laitos, ja johon sisältyvät seuraavat tiedot:

• ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite
• todistuksen numero
• valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
• tuotteen kuvaus
• tuotteen tyyppi tai mallitunnus
• säännökset, jotka tuote täyttää
• tuotteen käyttöä koskevat erityisehdot
• todistuksen mahdolliset kelpoisuusehdot ja voimassaoloaika
• sen henkilön nimi ja asema, jolla on oikeus allekirjoittaa todistus

 

Suomessa vaatimustenmukaisuusvakuutus ja -todistus on esitettävä pyydettäessä viranomaiselle suomen tai ruotsin kielellä.


Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä on tarkastettava myös muiden direktiivien vaatimuksien toteutuminen eli huolehdittava siitä, että tuote on myös esimerkiksi EMC-direktiivin mukainen. Lisätietoa radio- ja telepäätelaitteita koskevasta direktiivistä löytää viestintäviraston sivuilta (http://www.ficora.fi/index/saadokset/ohjeet/radiotaajuudet/1999_5_ey.html). Muiden kyseeseen mahdollisesti tulevien direktiivien osalta tietoa vaatimuksista löytää mm. Tukesin nettisivuilta (www.tukes.fi).

 


Tuotteen CE-merkitseminen EMC:n perusteella

Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä on tarkastettava myös muiden tuotetta koskevien direktiivien vaatimuksien toteutuminen.

 

CE-merkintä
EMC-direktiivin artikla 8 ja liite V määräävät CE-merkinnästä. Merkintä koostuu määrämuotoisista kirjaimista CE ja se tulee kiinnittää laitteeseen tai sen arvokilpeen.

 

Kuva 3. EMC:n mukainen CE-merkintä.


Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Tämän vakuutuksen antaa yhteisön sisäinen tai yhteisön ulkopuolinen valmistaja tai hänen valtuutettu edustajansa yhteisössä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on "virallinen" vakuutus ja sen allekirjoittajan on oltava henkilö, jolla on valtuutus sitoa valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja.


Direktiivin mukaan vakuutuksen pakollinen vähimmäissisältö on seuraava:

• viittaus direktiiviin
• sen laitteen tunnistetiedot, johon vakuutuksessa viitataan
• valmistajan nimi ja osoite ja tarvittaessa yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
• päivätty viittaus spesifikaatioihin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuus vakuutetaan sen varmistamiseksi, että laite on tämän direktiivin säännösten mukainen
• vakuutuksen antamispäivä
• sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolle on annettu valtuudet sitovasti edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa.

 

Riippumatta tuotteen CE-merkintäperusteesta tulee niissä olla myös WEEE-direktiiviin perustuva ”roskismerkki”, joka kertoo siitä, että tuotetta ei saa heittää roskikseen vaan se on toimitettava keräykseen. Suomessa WEEE:n valvonnasta vastaa Pirkanmaan ympäristökeskus.
 


Kuva 4. WEEE:n ”roskismerkki”.


Lisätietoja:

CE-merkityt rakennustuotteet
Kari Siponen, turvallisuusinsinööri, Tukes
puh. 029 5052 675

 

 

Paloilmoittimet ja sammustuslaitteistot
Karoliina Meurman, ylitarkastaja, Tukes
puh. 029 5052 651

Björn Johansson, turvallisuusinsinööri, Tukes
puh. 029 5052 515