Asennustoiminta

Kyseisille liikkeille on laissa ja alempiasteisissa säädöksissä (laki pelastustoimen laitteista 10/2007 ja asetus sammutuslaitteistoista A65) asetettu erityisvaatimuksia.  Liikkeiden on mm. tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Tukesille valvontaa varten, sekä nimettävä pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö huolehtimaan sammutuslaitteistoihin liittyvistä tehtävistä.


Liikeilmoituksen laatimista helpottavat toimintaohjeet ja tarvittavat lomakkeet on löydettävissä täältä.


Rakennuttajan valitsema sammutuslaitteiston asennusliike vastaa sammutuslaitteiston asennuksesta kohteessa.  Asennukseen voi joiltakin osin osallistua myös muu liike, joka tekee työtä aina asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla. Asennusliikkeen vastuuhenkilö huolehtii, että sammutuslaitteiston rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin suunnitteluperusteista laadittuun selvitykseen ja lupaehtoihin on kirjattu.


Asennusliike laatii tekemästään työstä aina ennen käyttöönottotarkastusta asennustodistuksen.


Alihankkija on toimija, jolla ei itsellään ole oikeutta suorittaa paloilmoittimiin tai sammutuslaitteistoihin liittyvää asennus- tai huoltotyötä. Kyseinen toimija tekee työtä pätevän, Tukesin liikerekisteriin merkityn ko. työhön nimetyn asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla.