Laitevalinta ja suunnittelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että suunniteltava rakennus täyttää olennaiset rakenteelliset vaatimukset sisältäen mm. paloturvallisuusvaatimukset.


Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää rakennushankkeelleen pääsuunnittelijan sekä alakohtaiset työn laajuuden edellyttämät työhön pätevät suunnittelijat. Sammutuslaitteiston suunnitelma on osa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaa erityissuunnittelua, joten sitä varten on nimettävä erityissuunnittelija. Suunnittelija asettaa vaatimukset toteutettavalle laitteistolle rakennuttajan toimeksiantotietojen perusteella. Suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitava rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden myös rakentamista valvovien viranomaisten rakentamiselle asettamat vaatimukset.


Sammutuslaitteiston rakentamiselle asetettavat vaatimukset ja mahdolliset laitevalinnat suunnittelija kirjaa sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista laadittavaan selvitykseen, ja toimittaa sen aina rakentamista valvoville viranomaisille. Selvitys on osa rakennuslupakäsittelyä. Selvityksen perusteella viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa lisävaatimuksia toteutettavalle sammutuslaitteistolle.