Laitevalinta ja suunnittelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että suunniteltava rakennus täyttää olennaiset rakenteelliset vaatimukset sisältäen mm. paloturvallisuusvaatimukset.


Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää rakennushankkeelleen pääsuunnittelijan sekä alakohtaiset, työn laajuuden edellyttämät työhön pätevät suunnittelijat. Suunnittelija asettaa vaatimukset toteutettavalle laitteistolle rakennuttajan toimeksiantotietojen perusteella. Suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitava rakennuksen käyttötarkoitus ja valittavan laitteiston ominaisuudet huomioiden myös laitteiston rakentamista valvovien viranomaisten  asettamat vaatimukset.


Paloilmoittimen rakentamiselle asetettavat vaatimukset ja mahdolliset laitevalinnat suunnittelija kirjaa paloilmoittimesta laadittavaan toteutuspöytäkirjaan ja toimittaa sen aina rakentamista ohjaavalle alueen pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi asettaa lisävaatimuksia toteutettavalle paloilmoitinlaitteistolle.