Asennustoiminta

Paloilmoitinlaitteistojen asennusliikkeille on laissa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007)  asetettu erityisvaatimuksia.  Liikkeiden on mm. tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Tukesille valvontaa varten, sekä nimettävä pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö huolehtimaan paloilmoitinlaitteistoihin liittyvistä tehtävistä.


Liikeilmoituksen laatimista helpottavat toimintaohjeet ja tarvittavat lomakkeet on löydettävissä täältä.


Rakennuttajan valitsema paloilmoitinlaitteiston asennusliike vastaa paloilmoitinlaitteiston asennuksesta kohteessa.  Asennukseen voi joiltakin osin osallistua myös muu liike, joka tekee työtä kuitenkin aina asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla. Asennusliikkeen vastuuhenkilö huolehtii, että paloilmoitinlaitteiston rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin toteutuspöytäkirjaan ja lupaehtoihin ja hankinta-asiakirjoihin on kirjattu.


Asennusliike laatii tekemästään työstä aina ennen käyttöönottotarkastusta asennustodistuksen.


Alihankkija on toimija, jolla ei itsellään ole oikeutusta suorittaa paloilmoittimiin tai sammutuslaitteistoihin liittyvää asennus- tai huoltotyötä. Kyseinen toimija tekee työtä pätevän, Tukesin liikerekisteriin merkityn ko. työhön nimetyn asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla.