Painelaitteiden käytön valvoja

  • Painelaitteen omistajan tai haltijan on nimettävä rekisteröitävälle painelaitteelle pätevä ja asiantunteva käytön valvoja ja yksi tai useampi käytön varavalvoja. Käytön valvojalla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva riittävä asiantuntemus.

 

Kattilalaitosten käytön valvojille on omat erilliset pätevyysvaatimukset.

 

Kattilalaitosten käytön valvojan pätevyysvaatimukset

 

Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar, käytön valvojalla on oltava asiantuntemuksen lisäksi kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) mukainen pätevyys.

 

Asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle. Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana painelaitelain (1144/2016) 72 §:n mukaisesti.

 

Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjat

Paine- ja teholukurajat, Painelaitelaki (1144/2016), 72 §

B-koneenhoitajankirja

 ≤ 16 bar ja ≤ 40 bar · MW

A-koneenhoitajankirja

 ≤ 25 bar ja ≤ 100 bar · MW

Alikonemestarinkirja

 ≤ 40 bar ja ≤ 500 bar · MW

Konemestarinkirja

 ≤ 5 000 bar · MW

Ylikonemestarinkirja

> 5 000 bar · MW

 

Kattilalaitoksen käytön varavalvojaksi voidaan nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys.

 

Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on painelaitelain (1144/2016) 72 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana. 

 

Tarkempia tietoja kattilalaitosten käytön valvojan pätevyysvaatimuksista löytyy Tukesin tiedotteesta: Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimukset

 

Käytön valvojan tehtävät

 

Käytön valvoja huolehtii painelaitteiden käytön ja kunnon valvonnasta sekä määräaikaistarkastusten teettämisestä omistajan ja haltijan puolesta. Käytön valvojan tulee huolehtia painelaitteen tilanteen muutosten ilmoittamisesta Tukesille tilanteissa, joissa:

  • omistajan tai haltijan tiedoissa tai painelaitteen tilassa on tapahtunut muutoksia,
  • painelaite on varastoitu, romutettu tai sen sallitut käyttöarvot muutettu sellaisiksi, että rekisteröintiraja alittuu ja painelaite poistuu määräaikaistarkastuksen piiristä tai
  • käytönvalvoja luopuu tehtävistään esim. työn vaihdoksen tai eläkkeelle siirtymisen takia.

 

Käytön valvojan tulee varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset sekä varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja kokeilut.

 

Parhaiten käytön valvoja varmistuu näiden asioiden toteutumisesta yhteisillä turvallisuuskoulutuksilla ja riskianalyyseillä, joissa käydään läpi painelaitteesta aiheutuvat mahdolliset vaaratilanteet ja turvallinen käyttö. Analyyseillä tunnistetaan, mikä on keskeistä painelaitteen turvallisessa käytössä ja mitkä riskit on ehkäistävä. Pieniä, helposti hoidettavia asioita ei kuitenkaan pidä unohtaa.