Markkinoille saattaminen ja käyttöönotto

 

Käyttöön otettavalla polttonesteen mittausjärjestelmällä on oltava joko

  • voimassa oleva kansallinen tyyppihyväksyntä ja varmennus tai
  • MIDin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

 

Kansallinen tyyppihyväksyntä ja varmennus

Kansallinen tyyppihyväksyntä on myönnetty mittauslaitteelle ennen 30.10.2006. Kansallisen tyyppihyväksyntämerkinnän tunnus on muille nesteille kuin vedelle tarkoitetulle nestemittarille VJ.A.XX.YY ja nestemittauslaitteistolle VJ.D.XX.YY, missä XX on juokseva numero ja YY myöntämisvuoden kaksi viimeistä numeroa. Kansallinen tyyppihyväksyntä on voimassa 10 vuotta myöntämispäivästä, kuitenkin korkeintaan 30.10.2016 saakka.

 

Mittauslaitteen, jonka varmennus on voimassa, tunnistaa kuvan 1 mukaisesta merkinnästä. Kuvassa 2 on suomalainen sinetöintimerkki.

 

Kuva 1.
Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2012.

 

 

Kuva 2.
Suomalainen sinetöintimerkki.

 

 

MIDin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mittauslaitedirektiivi asettaa olennaiset vaatimukset koko polttonesteen mittausjärjestelmälle, johon kuuluvat kaikki mittauksen suorittamisen kannalta olennaiset laitteiston osat. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on valmistajan valinnan mukaan käytettävä jotakin direktiivissä kuvatuista menettelyistä. Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus kattaa koko järjestelmän. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen lisäksi valmistaja kiinnittää mittausjärjestelmään kuvan 3 mukaisen merkinnän. Tietoja ilmoitetuista tarkastuslaitoksista on saatavissa Euroopan komission ylläpitämästä Nando-järjestelmästä.

 

 

 

Kuva 3.
Esimerkki MIDin mukaisesta CE -merkinnästä. M-kirjain ja vuosiluku kertovat laitteen valmistusajankohdan. Oikeanpuoleinen, nelinumeroinen luku on vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnus.

 

 

Tavallisessa polttonesteen jakelulaitteistossa on usein monta mittaria. Valmistaja voi tällöin päättää, varustetaanko jakelulaitteisto tällöin yhdellä, kaikki mittarit kattavalla MIDin mukaisella merkinnällä, vai kiinnitettäänkö jakelumittariin oma merkintä kutakin mittaria kohti.  Tarkempia ohjeita eri merkintätavoista ja järjestelmän mukana annettavista tiedoista on WELMECin oppaassa 10.5 Guide for Common Application of Marking of Fuel Dispensers.

 

Kiinnittämällä tuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa sen vastaavan kaikkia sitä koskevia, CE-merkintää edellyttäviä direktiivejä. Valmistajan on tunnettava kaikki laitteistoa koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa kerrotaan tarkasti direktiivit ja standardit, joiden vaatimusten mukainen laitteisto on. 

 

Polttonesteiden mittaus ja OIML R117-1

Valmistaja voi käyttää MIDin olennaisten vaatimusten täyttämisen osoittamiseen yhtenäistettyjä (harmonisoituja) standardeja tai OIML:n ohjeellisia asiakirjoja. Polttonestemittausjärjestelmiä koskeva ohjeellinen asiakirja on OIML:n suositus R 117-1 (2007).

 

WELMEC (European cooperation in legal metrology) on julkaissut oppaassa WELMEC Guide 8.15 Measuring systems for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water Cross Reference Table 2004/22/EC vs. OIML R 117-1 - 2007 vastaavuustaulukon, jossa on MIDin olennaiset vaatimukset ja OIML:n suosituksen niitä vastaavat kohdat.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 30.1.2013