Mittauslaitedirektiivi (MID) 2014/32/EU

Mittauslaitedirektiivi (Measuring Instrument Directive eli MID, 2014/32/EU) koskee mittauslaitteita, joille useimmissa jäsenmaissa asetetaan lakisääteisiä vaatimuksia. Tyypillisesti tällaisia mittauslaitteita käytetään kaupankäynnissä ja viranomaistoiminnassa. MIDissä on asetettu vaatimuksia seuraaville mittauslaitetyypeille:

 

MI-001

Vesimittarit

MI-002

Kaasumittarit ja tilavuuden muunnoslaitteet

MI-003

Sähköenergiamittareit

MI-004

Lämpöenergiamittareita

MI-005

Muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan dynaamiseen mittaukseen tarkoitetut mittausjärjestelmät

MI-006

Aautomaattiset vaa’at

MI-007

Taksimittarit

MI-008

Kiintomittat

MI-009

Dimensiomittauslaitteet

MI-010

Pakokaasuanalysaattorit

 

Muita kuin automaattisia vaakoja koskevat vaatimukset ovat omassa direktiivissään 2014/31/EU (ns. NAWI-direktiivi eli vaakadirektiivi).

 

Mittauslaitedirektiivin soveltaminen alkoi 30.10.2006. Tämän lisäksi direktiivissä oli 10 vuoden siirtymäkausi, jonka aikana markkinoille saattoi saattaa myös mittauslaitteita, jotka täyttivät ennen direktiivin soveltamista voimassa olleet vaatimukset edellyttäen, että laitteiden tyyppihyväksyntä oli voimassa. Tämä siirtymäkausi päättyi 30.10.2016, joten nyt markkinoilla saa olla ainoastaan MIDin vaatimukset täyttäviä mittauslaitteita.

 

MiIDin vaatimukset löytyvät valtioneuvoston asetuksesta 1432/2016.

 

Direktiivin luonne


Direktiivi on ns. uuden lähestymistavan (new approach) mukainen direktiivi ja vain niin sanotut olennaiset laiteryhmiltä edellytettävät tekniset vaatimukset on kirjattu direktiiviin. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen perustuu kokonaisvaltaiseen eli moduulimenettelyyn (global approach). Näin valmistajilla on valittavanaan perinteisen tyyppihyväksynnän (B-moduuli) ja laitekohtaisen tarkastuksen (F-moduuli) rinnalla laitetyyppiin liittyvien riskien perusteella valittuja vaihtoehtoisia menettelyjä. Kaikissa menettelyissä on yleensä mukana riippumaton ilmoitettu laitos (Notified Body).

 

Yhdenmukaistetut standardit ja OIML:n normatiiviset dokumentit

 

Uuden lähestymistavan direktiiveissä ns. vaatimustenmukaisuusolettama syntyy noudatettaessa EN-standardeja, joiden nimi ja numero on julkaistu EY:n virallisessa lehdessä.

 

Mittauslaitedirektiivissä nostetaan eurooppalaisten standardien rinnalle OIML:n suosituksiin perustuvat harmonisoidut dokumentit. Kyseessä ovat siis yhdenmukaistettujen standardien aseman saavat asiakirjat. Niiden keskeinen sisältö on luettelo, joka kertoo, mitkä suosituksen kohdat täyttämällä vaatimustenmukaisuusolettama syntyy.

 

Lakisääteisten vaatimusten piiriin kuuluvien mittauslaitteiden osalta harmonisointityötä on tehty maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1955, jolloin perustettiin OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). Lähes kaikki ETA-maat ovat OIML:n jäseniä. Jäsenmailla on moraalinen velvoite harmonisoida säädöksensä OIML:n suositusten kanssa kaupan teknisten esteiden poistamiseksi. World Trade Organisation'in kaupan teknisten esteiden komitea (WTO/TBT) on tulkinnut OIML:n suositusten vastaavan kansainvälisiä standardeja.

 

Tulkintojen yhtenäistäminen

 

Direktiivillä perustetaan Mittauslaitekomitea, jolla on komission tuella oikeus muuttaa teknisiä vaatimuksia. Kuitenkin epävirallinen hallinnollinen yhteistyö direktiivin teknisten liitteiden tulkinnasta ja asioiden valmistelu Mittauslaitekomiteassa käsiteltäviksi tapahtuu European Cooperation in Legal Metrology'n (WELMEC) työryhmissä.

 

Suomessa päävastuu tarvittavan lainsäädännön valmistelusta on Työ- ja elinkeinoministeriöllä, joka käyttää apunaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes) ja metrologian neuvottelukuntaa (MNK).

 

MIDin 30.10.2006 kumoamat direktiivit:Mittauslaitedirektiivi korvaa joukon vanhanmenettelyn mukaisia direktiivejä:

71/318/ETY      Kaasumittarit

71/319/ETY      Muiden nesteiden kuin veden mittarit

71/348/ETY      Muiden nesteiden kuin veden mittareiden lisälaitteet

73/362/ETY      Materiaaliset pituusmitat

75/33/ETY        Kylmävesimittarit (tietyiltä osin)

75/410/ETY      Jatkuvasti summaavat vaa'at

76/891/ETY      Sähköenergiamittarit

77/95/ETY        Taksamittarit

77/313/ETY      Muiden nesteiden kuin veden mittauslaitteistot

78/1031/ETY    Automaattiset erottelu ja luokitteluvaa'at

79/830/ETY      Kuumavesimittarit

 

Muualla verkossa

     (Lista MID:n mukaisista standardeista)

 

Päivitetty 16.2.2017