Vaarasta tiedottaminen kuluttajille/loppukäyttäjille

Jos tuote aiheuttaa vaaraa, toiminnanharjoittajan velvollisuus on toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan tahoa, joka valmistaa, tuo maahan, vie maasta, kuljettaa Suomen kautta, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kuluttajatavaroita. Kuluttajaturvallisuuslaissa toiminnanharjoittajalla ei kuitenkaan tarkoiteta luonnollista henkilöä silloin, kun tavara luovutetaan muussa kuin elinkeinotoiminnassa.

 

Kun vaaran vakavuus edellyttää, on Tukesin valvontakäytännön mukaan toiminnanharjoittajan tiedotettava kuluttajille tuotteen aiheuttamasta vaarasta ja järjestettävä tuotteiden takaisinveto. Yrityksen tulee tehdä tiedotussuunnitelma, johon sisältyy mm. luonnos ilmoituksesta, tiedotuskanavat ja tiedotusaikataulu siltä osin kuin se on tiedossa. Tiedotussuunnitelma tulee lähettää Tukesin arvioitavaksi ennen vaarasta tiedottamista. Mikäli toiminnanharjoittajalla on käytössään kattava asiakasrekisteri, voi sitä hyödyntää tiedottamisessa. Jos tuotteen ostaneet kuluttajat tavoitetaan asiakasrekisterin perusteella tai henkilökohtaisesti, muuta ilmoittelua ei tarvita.

 

Mikäli tuotteen myyntialuetta ei pystytä rajaamaan, lähtökohtana on ilmoituksen julkaiseminen vähintään kymmenessä valtalehdessä, joita valittaessa tulee pyrkiä valtakunnalliseen kattavuuteen. Myös iltapäivälehtiä voi käyttää tiedottamisessa. Jos tuotetta on myyty ruotsinkielisillä alueilla, tulee ilmoitus julkaista vähintään yhdessä myyntialueen ruotsinkielisessä valtalehdessä.

 

Lehtien lisäksi vaarasta on tiedotettava yrityksen verkkosivuilla ja myymälöissä, joissa tuotetta on ollut myynnissä. Ilmoitukset sijoitetaan helposti havaittaviin paikkoihin kuten kassoille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Niiden tulee olla esillä vähintään kolmen kuukauden ajan.

 

Yritys voi esittää tiedotussuunnitelmassaan myös muita vaihtoehtoisia/täydentäviä tiedotuskanavia. Yrityksen on tällöin osoitettava, että tiedottamisen tavoittavuus on vähintään samaa tasoa sanomalehdissä julkaistujen ilmoitusten kanssa. Muita tiedotuskanavia voivat olla mm. harraste- ja ammattilehdet sekä verkkotiedottaminen kuten bannerit.

Yrityksen on suositeltavaa julkaista takaisinvedosta myös lehdistötiedote. Se ei kuitenkaan korvaa muuta tiedottamista.

Päivitetty 10.2.2017