Vaarallinen tuote

Yrityksen velvollisuudet, kun tuote aiheuttaa riskin

Jos tuote ei täytä sille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ja aiheuttaa riskin terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle, yrityksen on:

 

 • ilmoitettava välittömästi riskin aiheuttaneesta tuotteesta ja sitä koskevista toimenpiteistä Tukesille ja tehtävä yhteistyötä Tukesin kanssa
 • tehtävä ilmoitus myös niille EU- ja ETA-alueen maiden viranomaisille, joissa riskin aiheuttavaa tuotetta on ollut myynnissä
 • korjattava tuote vaatimustenmukaiseksi tai
 • poistettava tuote markkinoilta eli jakeluketjun kaikista vaiheista.

 

Vakavan riskin aiheuttavat tuotteet on lisäksi kerättävä takaisin kuluttajilta ja muilta loppukäyttäjiltä saakka ja asiasta on tiedotettava jakelijoille, tuotteen jo ostaneille kuluttajille ja muille loppukäyttäjille. Vakava riski edellyttää nopeita toimenpiteitä ja jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa vaikutukset eivät ilmene välittömästi. Takaisinveto voi koskea sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.

 

Tiedottamisen kanavat

Henkilökohtainen yhteydenotto on tehokkain ja tarkoituksenmukaisin tapa tiedottaa tuotteen takaisinvedosta, esimerkiksi jos yrityksellä on käytettävissä kattava asiakasrekisteri. Jos kaikki kuluttajat tai loppukäyttäjät tavoitetaan henkilökohtaisella yhteydenotolla, muuta ilmoittelua ei tarvita. Mikäli henkilökohtainen yhteydenotto ei ole mahdollinen, on tehtävä tehokas julkinen tiedottaminen.

 

Tehokkaimmat kanavat ovat niitä, joissa yritys tavoittaa asiakkaansa parhaiten. Kanavien tehokkuus vaihtelee mm. sen mukaan, mitä medioita yrityksen asiakkaat seuraavat ja mikä on tuotteen kohderyhmä. Takaisinvetotiedottamista voi tehdä mm.

 

 • sähköisissä medioissa
 • sosiaalisen median kanavissa
 • verkkosivuilla
 • uutiskirjeissä ja muissa julkaisuissa
 • myymälöissä
 • sanoma-, iltapäivä- ja ilmaisjakelulehdissä sekä
 • harraste- ja ammattilehdissä.

 

Takaisinvedosta on yleensä ilmoitettava yrityksen verkkosivuilla ja myymälöissä, joissa tuotetta on ollut myynnissä. Ilmoitukset on sijoitettava helposti havaittaviin paikkoihin. Ilmoitusten on oltava esillä riittävän pitkään. Yrityksen, jonka tuotteilla on useita jälleenmyyjiä, kannattaa myös hyödyntää asiakkaidensa paikallistuntemusta kanavien valinnassa.

 

Sähköisesti tapahtuvassa tiedottamisessa pyritään tiedotteen hyvään näkyvyyteen, jotta lukija huomaisi ilmoituksen helposti. Takaisinvedosta voi lisäksi julkaista lehdistötiedotteen. Mikäli tuotteen myyntialuetta ei pystytä rajaamaan, ilmoittelun lähtökohtana on valtakunnallinen kattavuus. Jos tuotetta on myyty kaksikielisillä alueilla, takaisinvedosta on tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi.

 

Tukes julkaisee vaatimustenvastaisia ja vaarallisia tuotteita koskevat tiedot markkinavalvontarekisterissä Tukesin verkkosivuilla. Rekisterin tiedot ovat julkisia. Lisäksi Tukes tekee vaarallisista tuotteista Rapid Alert System -ilmoituksia, komission verkkosivuille. Lisätietoja Rapid Alert System -järjestelmästä saa Tukesin verkkosivuilta.

 

Lisäksi Tukes ilmoittaa vaarallisten tuotteiden tiedot EU:n markkinavalvontaviranomaisten ICSMS-järjestelmään, jonka tavoitteena on parantaa tietojenvaihtoa ja valvonnan tasoa Euroopassa.

 

Tiedotussuunnitelma takaisinvedon toteuttamiseksi

Tiedotussuunnitelman avulla yritys varmistuu siitä, että se toteuttaa tuotteiden takaisinvedon tehokkaasti. Tiedotussuunnitelma sisältää mm. tiedotuskanavat, aikataulun ja ilmoituksessa annettavat tiedot (ilmoitusluonnos). Yritys voi kuvata tiedotussuunnitelmassa, miten se seuraa takaisinvedon toteutumista ja ilmoittelun tavoittavuutta. Yritys voi seurata esimerkiksi yhteydenottoja, palautuneiden tuotteiden määrää, verkkosivukäyntejä, sosiaalisen median julkaisujen edelleen jakoja ja asiointia some-kanavissa. Tiedotussuunnitelman avulla kaikki keskeiset tahot, kuten asiakaspalvelu ja jälleenmyyjät, pidetään tietoisena takaisinvedosta ja ne osaavat tarvittaessa vastata asiakkaiden kysymyksiin.

 

Tukes valvoo toteutuneita takaisinvetoja riskiperusteisesti. Tarvittaessa Tukes voi myös yksityiskohtaisesti määrätä, miten tuotteiden takaisinvedosta tulee tiedottaa kuluttajille.

Materiaalia