Tikkaat

Kotikäyttöön tarkoitetut tikkaat
 

Kotitalouksien käyttöön tarkoitetut tikkaat katsotaan yleisiksi kulutustavaroiksi ja niiden tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslain (920/2011, jäljempänä KuTuL) vaatimukset.  Lain mukaan tuotteet eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta arvioitaessa apuna voidaan käyttää turvallisuusstandardeja.

 

Siirreltävien tikkaiden turvallisuutta käsitellään standardissa SFS-EN 131. Standardin osassa 3 on esitetty tikkaiden käyttöön liittyviä vaaroja ja esimerkkejä tapahtuneiden onnettomuuksien syitä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 

 • tikkaiden rakenteelliset viat
 • vakauden menetys (tikkaan väärä sijoittaminen)
 • tikkaiden liukuminen ja kaatuminen
 • tikkaiden puutteelliset varusteet (esim. liukuesteet)
 • astuminen harhaan tikkaita käytettäessä
 • vääränlainan alusta, jolle tikkaat on pystytetty (pehmeä ja kalteva alusta, liukas pinta)
 • tikkaiden käyttöön liittyvät tekijät (siirtäminen, pystytys ja purkaminen)
 • tavaroiden kantaminen tikkaille noustaessa.

 

Tikkaiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät. Tikkaiden turvallisuuden kannalta olennaisia tekijöitä ovat asianmukaisten käyttöohjeiden lisäksi mm. tikkaissa käytetty materiaali ja sen profiilin vahvuus, tikkaan saranointi ja rakenteen käyttövakaus. Tikkaat voidaan saattaa kuluttajien saataville vasta, kun toiminnanharjoittaja on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti varmistunut niiden turvallisuudesta. Tuotteiden saattaminen markkinoille ei edellytä viranomaisten ennakkohyväksyntää. Koska tikkaat katsotaan yleisiksi kulutustavaroiksi, niitä ei koske CE-merkintävaatimus.

 

A-tikkaiden ja monitoimitikkaiden käyttöohjeista

Kuluttajille annettavista tiedoista säädetään KuTuL:n 9 §:ssä. Sen mukaan toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville tarvittavat tiedot, jotta he voivat arvioida kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat. Tällaisia tietoja ovat esim. käyttö- ja toimintaohjeet sekä erilaiset varoitukset.

 

Ns. tietojenantoasetuksessa (613/2004) säädetään tarkemmin tarpeellisten tietojen antamisesta. Asetuksen mukaiset tiedot kulutustavaroista on annettava suomen ja ruotsin kielellä siten kuin kielilain (423/2003) 34 §:ssä säädetään, jollei tietoja ole annettu yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä (tietojenantoasetus, 9 § 1 mom).

 

Tietojenantoasetuksen lisäksi standardissa SFS-EN 131 on lueteltu tarkemmin tikkaisiin liittyviä vähimmäisohjeita:

 1. toimenpiteet ennen tikkaiden käyttöönottoa: mm. tikkaiden kunnon varmistus ja silmämääräinen tutkiminen esim. silloin, kun tikkaita on kuljetettu paikasta toiseen sekä sen varmistaminen, että tikkaat soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen.
 2. tikkaiden asentaminen ja pystytys: mm. sen varmistaminen, että tikkaat asennetaan oikeaan asentoon ja oikeaan kallistuskulmaan, tikkaat seisovat omilla jaloillaan, avoinna olevien tikkaiden pienat ja astinpinnat ovat vaakasuorassa, nojatikkaat ovat tasaista pintaa vasten ja että aiotulle alustalle on mahdollista pystyttää tikkaat (alusta on tasainen, pitävä, vaakasuora ja liikkumaton) sekä sähköön liittyvien riskien huomioiminen.
 3. tikkaiden käyttö: tikkaan suurin sallittu kokonaiskuorma sekä yleiset käyttöohjeet (tikkaille tulee nousta ja niiltä laskeutua kasvot tikkaisiin päin pitäen kiinni tikkaista tukevalla otteella, tikkailla ollessa ei tule kurotella tai seisoa ylimmillä askelmilla, tikkaiden käyttöä on vältettävä ulkona huonolla säällä sekä lisäksi on huolehdittava siitä, etteivät lapset leiki tikkailla).

 

Tietojen antaminen

Tikkaiden käyttöohjeet on laadittava tekstimuotoisena tai niissä voi olla selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi kuvitusta. Tekstin asemasta saatetaan kulutustavaroissa käyttää myös yleisesti tunnettuja ohje- tai varoitusmerkintöjä. Standardin SFS-EN 131 osassa 3 on esitetty esimerkkejä tikkaissa käytettävistä piktogrammeista. Kaikissa tikkaissa tulee olla piktogrammein tai teksteinä ilmaistuna tietojenantoasetuksen 3 ja 4 §:issä esitettyjen tarpeellisten tietojen lisäksi mm. seuraavat tiedot:

 • tikastyyppi
 • valmistusvuosi ja/tai sarjanumero
 • tikkaan suurin kokonaiskuorma
 • tikkaiden kokonaispaino (kg).

 

Nojatikkaissa tulee olla merkittyinä mm. seuraavat perustiedot helposti nähtävissä olevaan piktogrammiin: lue käyttöohjeet, tikkaiden suuri sallittu kuorma, oikea pystytyskulma, pystytys vakaalle ja tasaiselle alustalle, sekä älä astu sivuun tikkailta.

 

Ohjeet voidaan antaa käytettäväksi myös valmistajan kotisivulla (tästä tulee informoida kuluttajia esim. myyntipaikalla tai tuotepakkauksessa).  Tikkaiden mukana tulee kuitenkin aina olla tarpeelliset käyttöohjeet ja varoitukset.

 

Kevytrakenteiset pelastustikkaat

Suomessakin on aika ajoin ollut tarjolla ns. kevytrakenteisia pelastustikkaita. Näiden turvallisuutta on selvitetty ja havaittu, että ne ovat käyttäjilleen vaarallisia eivätkä ne sovellu käytettäväksi pelastautumistilanteissa.

 

Kevytrakenteisten pelastustikkaiden kiinnitysmekanismit ikkunakarmiin eivät ole olleet tarpeeksi tukevia eikä niiden turvallisuudesta ole helppo itse varmistua. Tällaisten tikkaiden askelmat on myös todettu liukkaiksi ja niiden on todettu vääntyvän helposti vaikeuttaen laskeutumista.

 

Kevytrakenteisten pelastustikkaiden turvallinen käyttö on edellyttänyt myös kiipeilykokemusta.  Pelastautumistarkoitukseen ei voida myydä tuotteita, joilla pelastautuminen ei onnistu tai jotka voivat aiheuttaa käyttäjilleen vakavia vaaratilanteita. 

 

Päivitetty 12.10.2015