Rullaverhot ja kaihtimet

Erilaisten kaihtimien narut ja lenkit voivat aiheuttaa lapsille kuristumisvaaran. Valmistajien, maahantuojien ja myyjien on kiinnitettävä huomiota verhojen ja kaihtimien turvallisuuteen sekä mainittava vaarasta myös käyttöohjeissa. Erilaiset kaihtimet, jotka kuluttaja voi ostaa kaupasta ja asentaa itse, kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) soveltamisalaan. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan kulutustavara ei saa aiheuttaa vaaraa. Turvallisuudesta varmistuminen on toiminnanharjoittajan velvollisuus.


Standardin SFS-EN 13120 + A1 (Internal blinds. Performance requirements including safety) mukaan kuristumisvaaran minimointiin on kiinnitettävä huomiota, mikäli tuotteessa on kuristumisvaaraa aiheuttavia ominaisuuksia, kuten pitkiä naruja tai lenkkejä. Kaihtimien mukana on oltava turvalaite, jonka avulla pitkät narut ja lenkit voidaan pitää lasten ulottumattomissa, tai kuristumisvaaran minimointi on muuten huomioitava tuotteen suunnittelussa. Tuotteissa on myös oltava varoitus kuristumisvaarasta. Käyttöohjeissa pitää olla kuristumisvaarasta kertovan varoituksen lisäksi kehotus sijoittaa huonekalut, kuten lasten sängyt, lipastot tms. siten, että lapset eivät pääse pitkiin naruihin ja lenkkeihin käsiksi. Käyttöohjeissa on oltava myös ohjeet lisätarvikkeiden asennuksesta ja käytöstä.

 

Toiminnanharjoittajat voivat soveltaa standardin 13120 vaatimuksia myös sellaisten kaihtimien turvallisuuden varmistamiseen, jotka eivät ole ko. standardin soveltamisalalla. Myös näiden tuotteiden on oltava sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Pienten lasten suojelemiseksi sellaisien kaihtimien, joissa on kuristumisvaaraa aiheuttavia lenkkejä tai naruja, mukana tulisi olla varoitus (esim. standardin SFS-EN 13120 mukaisesti) sekä huomioitu se, että pitkät narut ja lenkit ovat pienten lasten ulottumattomissa.  


Sisäkaihtimia koskien on EU-komission päätöksen (477/2011) pohjalta julkaistu standardit, jotka sisältävät yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset erilaisille kaihtimille: SFS-EN 16 433 (Internal blinds. Protection from strangulation hazards. test methods) ja SFS-EN 16434 (Internal blinds. Protection from strangulation hazards. Requirements and test methods for safety devices). Toiminnanharjoittajat voivat käyttää apuna turvallisuuden varmistamiseksi näiden standardien vaatimuksia. Standardit, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, ovat kuluttajaturvallisuuslain 11 § 1 momentissa tarkoitettuja yhdenmukaisia standardeja.

 

Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ltä.

 

 

Päivitetty 12.10.2015