Leluissa yleisimmin havaitut puutteet

Lelujen tulee täyttää lelulain (1154/2011), lelulain nojalla annetun leluasetuksen (1218/2011) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen vaatimukset. Lain (287/1997) kemiallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia sovelletaan 20.7.2013 mennessä markkinoille tuotuihin leluihin. 
 

Ammukset

Ammuslelujen ammuksien tulee olla riittävän pitkiä ja imukuppien tulee pysyä ammuksissa kiinni mm. hengitysteiden tukkeutumisen (tukehtumisvaaran) ehkäisemiseksi. Ammusten liike-energian tulee olla vaatimustenmukainen mm. silmävammojen ehkäisemiseksi. Lisäksi ammusleluihin tarvitaan lelun tyypistä ja ammuksien liike-energiasta riippuen varoitusmerkinnät ”Käytä vain valmistajan suosittelemia tai toimittamia ammuksia.” sekä ”Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.” suomeksi ja ruotsiksi. Sallittu liike-energia ja ammusleluihin tarvittavat varoitukset on määritelty standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet. Ammuslelut, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, eivät täytä lelulain (1154/2011) 23 §:n eivätkä valtioneuvoston asetuksen (1218/2011) 8 §:n vaatimuksia, koska ammukset voivat aiheuttaa silmävamman tai ruumiillisen vamman vaaran.

 

Ftalaatit

Ftalaatit ovat yhdisteitä, joita käytetään erityisesti PVC-muoveissa pehmittiminä. Osa ftalaateista on määritelty lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi. Uudet vaatimukset ftalaattien käytölle tulivat voimaan vuoden 2007 alussa. Tällöin kolmen lisääntymiselle vaaralliseksi määritellyn ftalaatin käyttöä rajoitettiin asettamalla niiden enimmäispitoisuudeksi leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa 0,1 % pehmitetyn materiaalin massasta. Sama pitoisuusraja asetettiin kolmelle muulle ftalaatille sellaisissa leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, joita lapset voivat laittaa suuhun. Enimmäispitoisuus 0,1 % tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteen valmistuksessa ei voida käyttää mainittuja ftalaatteja. Toimiakseen pehmittimenä esim. PVC-muovissa ftalaattipitoisuuden on oltava tavanomaisesti 20 – 40 % pehmitettävän muovin massasta. Edellä mainittuja ftalaatteja sisältävät lelut eivät täytä lelulain kemiallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia (21 §). Ftalaattirajoituksista säädetään ns. REACH-asetuksen (1907/2006), liitteen XVII, kohdissa 51 ja 52.

 

Lelujen laserit

Laser ei ole leikkikalu. Esimerkiksi osoitinlasereita eli laserpointtereita ei tule ostaa eikä antaa lapsille. Osoitinlasereita ei kannata ostaa epämääräisistä turistimyymälöistä ulkomailta tai internetistä. Myynnissä olevien laitteiden voimakkuudet voivat olla satakertaisia sallittuihin arvoihin verrattuna. Leluina markkinoitavissa laser(taistelu)peleissä valolähteenä on useimmiten loistediodi eli LED tai hehkulamppu. Mikäli lelu sisältää laserin, sen tulee kuulua turvallisimpaan laserluokkaan eli luokkaan 1. Lasersäteilyn altistumisrajat on asetettu siten, että ne suojaavat silmän pysyvältä vaurioitumiselta. Altistumisrajoja pienimmillä laseraltistuksilla voidaan saada aikaan näkökyvyn tilapäisiä häiriöitä kuten häikäistymistä, välähdyssokeutta (flash blindness) ja jälkikuvia. Jopa luokan 1 lasersäteellä voidaan saada aikaan väliaikaisia näköhäiriöitä.

 

Tärkein turvallisuusvaatimus onkin, että lasersädettä ei saa suunnata itseään eikä muita ihmisiä kohti. Laserlaitteita käytettäessä on ehdottomasti noudatettava niiden asennus- ja käyttöohjeita sekä muita turvallisuusmääräyksiä. Lelut, jotka sisältävät liian voimakkaita lasereita tai joissa on puutteelliset merkinnät, eivät täytä lelulain 26 §:n eivätkä valtioneuvoston asetuksen 26 §:n vaatimuksia. Lisätietoja lasereista saa STUK:n sivuilta.

 

Lelujen narut, nauhat ja nyörit

Lastenvaatteiden ja naamiais- yms. rooliasujen turvallisuutta koskevan standardin SFS-EN 14682 mukaan vaatteisiin ei saa suunnitella selän puolelle solmittavia nauhoja. Pienten lasten vaatteisiin (so. 6 v 11 kk, sisältäen koot 134 cm:n saakka) ei saa suunnitella myöskään kiristysnyörejä, nauhoja tai koristenauhoja hupun ja pääntien alueelle. Vaatimusten tarkoituksena on ehkäistä vaaroja, jotka aiheutuvat kuristumisesta ja kiinnijäämisestä esimerkiksi erilaisiin rakenteisiin tai liikennevälineisiin. Pitkiä naruja, nauhoja tai (ympärysmitaltaan yli 380 mm) silmukoita ei myöskään saa olla alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitetuissa leluissa. Asut ja alle kolmevuotiaiden lasten lelut, joissa on määräystenvastaisia naruja, nauhoja tai nyörejä, eivät täytä lelulain 23 §:n eivätkä valtioneuvoston asetuksen 3 §:n vaatimuksia, jonka mukaan lelut, niiden osat tai pakkaukset eivät saa aiheuttaa tukehtumis- tai kuristumisvaaraa.

 

Lyijy ja kadmium 

Lyijy ja kadmium ovat myrkyllisiä raskasmetalleja. Erityisesti pienten lasten kehittyvä elimistö on herkkä niiden aiheuttamille haittavaikutuksille. Leluista raskasmetallit voivat joutua lapsen elimistöön pääasiassa suun kautta. Standardi SFS-EN 71-3 Lelujen turvallisuus. Eräiden alkuaineiden siirtyminen määrittää raja-arvot lyijyn ja kadmiumin lisäksi myös eräille muille myrkyllisille aineille. Lyijyä ja kadmiumia (tai eräitä muita myrkyllisiä alkuaineita) sisältävät lelut eivät täytä lelulain kemiallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia (25 §).

 

Magneetit

Lelun sisältämien tai siitä irtoavien magneettien voimakkuuden tulee olla alle 50 kG2 mm2 tai niiden tulee olla niin suuria, että ne eivät mahdu kokonaan pienten osien lieriöön eivätkä siten ole kokonsa puolesta lasten nieltävissä. Voimakkaiden magneettien nielemisestä voi aiheutua mm. suolistotukoksia tai suolenpuhkeamisia. Vaatimukset lelujen magneeteille on annettu standardissa SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet. Liian voimakkaita, pienten osien lieriöön mahtuvia magneetteja sisältävät lelut eivät täytä lelulain 23 §:n vaatimusta.

 

Mikrobiologinen laatu

Lelujen sisältämien nesteiden mikrobiologiselle laadulle ei toistaiseksi ole yksityiskohtaisia vaatimuksia standardeissa. Mikrobiologista laatua koskevia vaatimuksia kehitetään parhaillaan. Lelulain 27 §:n mukaan lelujen tulee kuitenkin olla niin puhtaita ja hygieenisiä, etteivät ne aiheuta esimerkiksi sairastumisvaaraa. 

 

Pienet osat

Pienet irtoavat osat aiheuttavat tukehtumisvaaraa kaikkein pienimmille lapsille (alle 3- vuotiaille). Heille tarkoitetuista leluista ei saa irrota eivätkä ne saa sisältää pieniä osia. Alle kolmevuotiaiden lasten lelujen on siksi oltava erityisen kestäviä; niiden on kestettävä mm. heittelyä ja puremista hajoamatta. Pieniä osia määritellään ns. pienten osien lieriön avulla, jonka mitat on määritelty standardissa SFS-EN 71-1. Pienten osien irtoamista testataan erilaisilla vääntö-, veto-, pudotus-, isku- ja puristustesteillä. Alle kolmevuotiaiden lasten lelut, joista irtoaa tai jotka sisältävät pieniä osia, eivät täytä lelulain 23 §:n vaatimuksia, jonka mukaan lelut, niiden osat tai pakkaukset eivät saa aiheuttaa tukehtumis- tai kuristumisvaaraa.

 

Tiettyjen lelun muoto ja koko

Vaatimusten tarkoituksena on ehkäistä vaaraa, joka voi aiheutua, jos istumaan kykenemätön lapsi työntää esineen suuhun/nieluun.

 

Muualla verkossa

Eurooppalainen leluturvallisuuskampanja

The CE-e Robot Song:
our toys are good to go!