Lastenhoitotarvikkeet

Lastenhoitotarvikkeiden on oltava turvallisia

Lastenhoitotarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, jonka tarkoitus on helpottaa esimerkiksi lapsen nukkumista, kantamista, kuljettamista, syöttämistä tai hygienian hoitoa. Lastenhoitotarvikkeita ovat mm. lastenvaunut, kantokopat, syöttötuolit, tutit ja tuttipullot sekä ruokalaput.


Lelujen ohella lastenhoitotarvikkeiden turvallisuus on erityisen tärkeä asia, koska lapset ovat haavoittuva kuluttajaryhmä. 

 

Lastenhoitotarvikkeita koskevat turvallisuusvaatimukset

Lastenhoitotarvikkeiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) asetetut yleiset turvallisuusvaatimukset. Lastenhoitotarvikkeet eivät saa aiheuttaa vaaraa.


Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön lisäksi on olemassa yksityiskohtaista lainsäädäntöä koskien mm. ftalaatteja ja nikkeliä (REACH-asetus 1907/2006), formaldehydiä (VNa 233/2012) ja säädöksiä, jotka koskevat vain tiettyjä tuotteita kuten tutteja (kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 903/1994 N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta).


Lainsäädännön lisäksi eräille lastenhoitotarvikkeille on määritetty yksityiskohtaiset turvallisuusominaisuudet ja testausmenetelmät tuoteryhmäkohtaisissa standardeissa. Tällaisia ovat mm.

  • lastenvaunujen turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 1888)
  • syöttötuolien turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 14988)
  • tuttiketjujen turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 12586 + A1)

 

Tuotteen testaamisella ja standardin mukaisilla testituloksilla voidaan tuotteen osoittaa olevan standardin kattamilta osin turvallinen. Osa standardeista on sellaisia, että niitä koskeva viittaus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Viitatut standardit omaavat viittaamattomia korkeamman aseman arvioitaessa tuotteen vaatimuksenmukaisuutta (kuluttajaturvallisuuslaki 11 §). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteiden on oltava viitattujen standardien mukaisia. Viitattuja standardeja ovat mm.

  • kantokoppien turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 1466)
  • lasten juomavälineiden turvallisuutta koskeva standardi (SFS-EN 14350)
  • lasten kantovälineiden turvallisuutta koskevat standardit (SFS-EN 13209 osat 1-2).

 

Lastenhoitotarvikkeiden turvallisuutta arvioitaessa voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muita standardeja kuten lelujen turvallisuutta koskevia standardeja (SFS-EN 71, osat 1–11) tai lastenvaatteiden nauhoja ja kiristysnyörejä koskevaa standardia (SFS-EN 14682), sillä vaarat ovat samankaltaisia.


Lisätietoja standardien käyttämisestä turvallisuuden varmistamisessa saa osiosta Standardit. Standardeja voi ostaa Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta.

 

Lastenhoitotarvikkeiden merkinnät

Lastenhoitotarvikkeessa tulee olla tarvittavat tiedot, jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti koko käyttöajan. Annettavista tiedoista on säädetty asetuksella kulutustavarasta annettavista tiedoista (613/2004).


Lastenhoitotarvikkeessa tai sen pakkauksessa on oltava mm. 

  • tuotteen kauppatavan mukainen nimi, jos se ei käy ilmi pakkausta avaamatta
  • tiedot valmistajasta, valmistuttajasta tai maahantuojasta.
  • käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet, kuten ruokailuvälineiden ja tekstiilien pesu- ja puhdistusohjeet sekä mahdolliset varoitukset.

Huom! Lastenhoitotarvikkeita ei saa varustaa CE-merkinnällä, elleivät ne ole tuotteita, joita koskevat CE-merkintävaatimukset. Lisätietoja CE-merkinnästä saa osiosta CE-merkintä.

 

Lisätietoja merkintöjä, käyttöohjeita ja varoituksia koskevista vaatimuksista saa osiosta Tuotteesta ja palvelusta annettavat tiedot.

 

Toiminnanharjoittaja on vastuussa tuotteiden turvallisuudesta

Toiminnanharjoittajalla on vastuu siitä, että hänen valmistamansa, markkinoimansa ja myymänsä tuotteet ovat turvallisia. Tämä koskee niin valmistajaa, maahantuojaa kuin kaupan eri portaissa toimivia myyjiä.


Ennen kuin toiminnanharjoittaja asettaa tuotteen kuluttajien saataville hänen tulee varmistua siitä, että tuotteesta ei aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Yksi keino on testauttaa tuote ennen markkinoille saattamista ja/tai vaatia tuotteen valmistajaa toimittamaan testaustulokset tuotteen turvallisuudesta.


Jollei tietylle lastenhoitotarvikkeelle ole yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia lainsäädännössä tai eurooppalaisissa standardeissa, tuotteen turvallisuuden arvioinnissa ja testaamisessa voidaan soveltuvin osin käyttää apuna jonkin muun lastenhoitotarvikkeen tai lelujen turvallisuusvaatimuksia ja standardeja. Tällöin kannattaa kuitenkin ensin varmistua testauslaitoksen kanssa kyseisen testausmenetelmän soveltuvuudesta.


Lisätietoja turvallisuudesta varmistumisesta saa osiosta Ohjeita sisäänostajille ja maahantuojille.

 

Lastenhoitotarvikkeille ei ole ennakkohyväksymismenettelyä

Lastenhoitotarvikkeiden turvallisuutta valvoo Tukes. Tuotteille ei ole ennakkohyväksymismenettelyä, eikä viranomainen myönnä lupaa niiden myynnille. Valvonta on pistokokeenomaista ja se koostuu mm. markkinavalvontahankkeista, kuluttajailmoitusten käsittelemisestä sekä markkinoiden seuraamisesta.

  

Mitä tehdä, jos tuote todetaan vaaralliseksi?

Jos lastenhoitotarvike osoittautuu vaaralliseksi, toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuspuutteiden poistamiseksi. Lisätietoja saa osiosta Vaarallinen tuote ja palvelu.  

 

Käytettyjen lastenhoitotarvikkeiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota

Käytettyjen lastenhoitotarvikkeiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Käytetyn lastenhoitotarvikkeen turvallisuus on saattanut merkittävästi heiketä esimerkiksi rakenteiden kulumisen seurauksena. Lisäksi on muistettava, että erityisesti vauvoille tarkoitettujen tuotteiden tulee olla puhtaita. Käytetyn tuotteen hygieenisyydestä ja puhtaudesta saattaa olla vaikea varmistua.


Vanhat lastenhoitotarvikkeet eivät välttämättä vastaa turvallisuustasoltaan uudempia tai täytä kaikkia nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Tuotekehitys ja turvallisuusvaatimusten kehittyminen ovat yleisesti parantaneet markkinoilla olevien lastenhoitotarvikkeiden turvallisuutta.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 15.8.2017