Koneet

 

Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden turvallisuus

Koneiden on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Koneiden turvallisuutta koskee valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus). Koneasetuksella on pantu täytäntöön konedirektiivi 2006/42/EY. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Turvallisuusstandardeissa on yksityiskohtaisempia teknisiä vaatimuksia eri koneille.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden turvallisuutta. Ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden turvallisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset. Viranomaiset tekevät yhteistyötä koneiden markkinavalvonnassa. Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon koneiden turvallisuutta. Yritykset vastaavat siitä, että koneet täyttävät koneasetuksen vaatimukset.

 

Koneiden turvallisuusvaatimuksista, yritysten velvollisuuksista ja koneiden maahantuonnista on tarkempia ohjeita Työsuojeluhallinnon koneturvallisuutta koskevissa julkaisuissa, jotka ovat veloituksetta saatavissa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. Oppaat soveltuvat koneasetuksen osalta työkäyttöön tarkoitettujen koneiden lisäksi myös kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin koneisiin, koska asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia koneita.

 

Merkinnät ja asiakirjat 

Koneessa on oltava CE-merkintä ja muut tarvittavat merkinnät. Tällaisia ovat valmistajan ja tämän valtuutetun edustajan toiminimi ja täydellinen osoite, koneen nimi, sarja- tai tyyppimerkintä, mahdollinen sarjanumero ja rakennusvuosi sekä tarvittavat varoitusmerkinnät, jotka voidaan esittää myös määräysten mukaisina symboleina.

 

Koneen mukana tulee toimittaa käyttö- ja huolto-ohjeet ja käyttöohjeiden liitteenä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Ennen koneen markkinoille saattamista valmistajan on varmistettava, että koneen tekninen tiedosto (konedirektiivin liite VII A) on käytettävissä. Teknisen tiedoston avulla valmistaja voi tarvittaessa osoittaa koneen vaatimustenmukaisuuden valvontaviranomaiselle. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa nimetyn henkilön on voitava koota tekninen tiedosto valvontaviranomaisen käyttöä varten.

 

Konedirektiivin soveltamisoppaat 

Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas julkaistiin englanniksi joulukuussa 2009. Soveltamisopas on nyt käännetty useille EU:n virallisille kielille, muun muassa suomeksi ja ruotsiksi. Käännökset on saatavana komission sivuilta.

Päivitetty 15.8.2017