Kotipihojen uima-altaat

Yhä useamman suomalaisen kodin pihalla on kesäisin uima-allas. Uima-altaiden käyttöön liittyy vaaratekijöitä, jotka on hyvä tunnistaa. Tällaisia ovat

 

 • altaan käytöstä johtuvat vaarat
 • heikon vedenlaadun aiheuttamat vaarat sekä
 • veden puhdistukseen käytettäviin kemikaaleihin liittyvät vaarat.

 

Vaaratilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun altaan käyttäjiä, etenkään lapsia, ei valvota asianmukaisesti. Kun allasta ei käytetä, olisi hyvä estää pääsy altaaseen. Mikäli allas asennetaan asennusohjeiden vastaisesti, saattaa tämä johtaa altaan rakenteen luhistumiseen. Huonosti hoidettu vesi tai väärin annostellut kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjien terveydelle.

 

Uima-altaiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset, ts. ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Asennus- ja käyttöohjeiden selkeys on tärkeä osa uima-altaiden turvallisuutta. Kotipihoilla käytettäviä uima-altaita koskevat myös seuraavat standardit:

 

 • Kotikäyttöön tarkoitetut uima-altaat: Standardit SFS-EN 16582 osat 1-3 ja SFS-EN 16713 osat 1-3.
 • SFS-EN 16927 Pienet uima-altaat (mini pools).

 

Uima-altaiden mukana tulisi olla veden puhtauden ylläpitämiseksi suojapeite tai ainakin sellaisia tulee olla myyntipaikoilla saatavissa. Koska suojapeite ei välttämättä kestä ihmisen painoa, tulee tästä olla varoitusmerkintä. Mikäli altaisiin myydään lisävarusteena tikkaita, tulee myytävien tikkaiden olla tukevia ja vastata altaan kokoa.

 

Uima-altaiden käyttöohjeet

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että kulutustavarasta annetaan tuotteen/palvelun turvallisen käyttämisen kannalta riittävät tiedot.

 

Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun asetuksen (613/2004) 3 §:n nojalla kulutustavaran myyntipäällykseen on merkittävä ainakin, elleivät ne myyntipäällystä avaamatta muutoin käy ilmi, kauppatavan mukainen nimi sekä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi.

 

Tietojenantoasetuksen 4 §:n mukaan uima-altaista on terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi annettava vähintään seuraavat tiedot:

 

 • ohjeet kokoamisesta, asentamisesta ja muista vastaavista seikoista
 • ohjeet käytöstä ja säilyttämisestä
 • käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät
 • ohjeet veden puhdistamisen kannalta tarpeellisista toimenpiteistä 
 • huolto- pesu- ja puhdistusohjeet
 • ohjeet käytöstä poistamisesta, varastoinnista ja hävittämisestä
 • tiedot käyttämiseen ja hävittämiseen liittyvistä vaaroista

 

Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Asiat tulee esittää johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan. Käyttöohjeet ja uima-altaassa mahdollisesti olevat varoitustekstit on annettava suomeksi ja ruotsiksi. Asianmukaisen käyttöohjeen puuttuminen on myös kuluttajansuojalain mukainen virhe tuotteessa. 

 

Kuka vastaa uima-altaiden turvallisuudesta?


Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että hänen valmistamansa, markkinoimansa ja myymänsä tuotteet ovat turvallisia. Tämä koskee niin valmistajaa, maahantuojaa kuin kaupan eri portaissa toimivia myyjiä.


Toiminnanharjoittajan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukainen huolellisuusvelvoite pyrkii ehkäisemään vaara- ja vahinkotilanteet ennakolta. Ilmoitusvelvoite edellyttää, että elinkeinonharjoittaja ilmoittaa oma-aloitteisesti viranomaisille, mikäli hän huomaa valmistamansa tai myymänsä tuotteen aiheuttavan vaaraa kuluttajille.

 

Kuka valvoo uima-altaiden turvallisuutta?


Tukes valvoo uima-altaiden turvallisuutta ja sitä, että merkinnät ja käyttöohjeet ovat vaatimusten mukaisia.

Päivitetty 14.8.2017