Kertakäyttögrillit

 

Kertakäyttögrillien tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset, ts. ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle.

 

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan kertakäyttögrillin valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että tuote on turvallinen ja että siinä on asianmukaiset kokoamis-, käyttö- ja sytyttämisohjeet sekä varoitusmerkinnät.

 

Kertakäyttögrillien turvallisuuden kriittiset kohdat liittyvät grillin jalustaan ja sen asennukseen/vakavuuteen käytössä sekä yleensä grillien turvalliseen käyttämiseen ja hävittämiseen.

 

Standardi kertakäyttögrillien turvallisuudesta

Kertakäyttögrillien yleiset vaatimukset on annettu standardissa SFS-EN 1860-4 Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing. Part 4: Single use barbecues burning solid fuels. Requirements and test methods.


Standardissa on lueteltu kertakäyttögrillien yleiset turvallisuusvaatimukset (materiaaleille, rakenteelle ja suunnittelulle), testimenetelmät sekä merkintä- ja käyttöohjevaatimukset.

 

Kertakäyttögrillien maahantuojien ja myyjien kannattaa hankkia vain standardin SFS-EN 1860-4 mukaisia tuotteita.

 

Kokoamis-, käyttö- ja sytyttämisohjeet sekä varoitusmerkinnät

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että kulutustavarasta annetaan tavaran turvallisen käyttämisen kannalta riittävät tiedot. Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Asiat tulee esittää johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan. Käyttöohjeet ja varoitustekstit on annettava suomeksi ja ruotsiksi.

 

Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun asetuksen (613/2004) 3 §:n nojalla kulutustavaran myyntipäällykseen on merkittävä ainakin, elleivät ne myyntipäällystä avaamatta muutoin käy ilmi, kauppatavan mukainen nimi sekä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi.

 

Tietojenantoasetuksen 4 §:n mukaan kertakäyttögrilleissä on terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi annettava mm. ohjeet kokoamisesta, asentamisesta, käytöstä ja hävittämisestä sekä turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät.

 

Merkintä- ja käyttöohjevaatimuksia on myös annettu standardissa SFS-EN 1860-4.

 

Lainsäädännön, standardin SFS-EN 1860-4 ja valvonnassa esille tulleiden huomioiden perusteella Tukes edellyttää, että Suomessa myytävissä kertakäyttögrilleissä tulee olla kokoamis-, käyttö- ja sytyttämisohjeiden lisäksi seuraavat varoitusmerkinnät:

 

  • Älä käytä grilliä sisätiloissa (tulipalon ja häkämyrkytyksen vaara).
  • Kertakäyttögrilliä tulee käyttää vain palamattomalla alustalla. Grillin pohja kuumenee huomattavasti aiheuttaen palovaaran.
  • Käytä aina grillin mukana tulevaa jalustaa. Jalusta tulee asentaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Grillin pohjan on oltava irti alustasta useita senttimetrejä.
  • Kertakäyttögrilli kuumenee voimakkaasti. Älä liikuta grilliä käytön aikana.
  • Grilliä on valvottava, kunnes se on jäähtynyt kunnolla niin, etteivät lapset ja kotieläimet pääse koskettelemaan kuumaa grilliä.
  • Varmista grillin sammuttaminen kaatamalla runsaasti vettä sen päälle niin, että grillihiilet peittyvät kokonaan.
  • Laita kertakäyttögrilli roska-astiaan vasta, kun olet varmistunut, että grillin sisältö on täysin jäähtynyt. Jäähtyminen kestää useita tunteja.

 

Kertakäyttögrillien turvallisuuden valvonta

Tukes valvoo pistokokeenomaisesti, että kuluttajille myytävät kertakäyttögrillit täyttävät turvallisuusvaatimukset eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle ja, että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset kokoamis-, käyttö- ja sytyttämisohjeet sekä varoitusmerkinnät. Vastuu tuotteen turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla.


Kertakäyttögrillien käyttöä on rajoitettu 1.7.2011 voimaan tulleella uudella pelastuslailla. Siinä kertakäyttögrilli luokitellaan avotuleksi eikä sitä saa käyttää kunnan maalla tai toisten omistamalla maalla ilman maanomistajan lupaa.

Päivitetty 9.11.2015