Hormittomat sisustustakat

Hormittomien sisustustakkojen (ns. sisustustakat /designtakat / biotakat / kevyttakat) tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset, eli niiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että takan yhteydessä olevat suomen- ja ruotsinkieliset käyttö- ja asennusohjeet ovat asianmukaiset, takka asennetaan ohjeiden mukaan sille soveltuvaan paikkaan, takkaa valvotaan sen käytön aikana sekä siihen, että takka sammutetaan oikealla tavalla.

 

Hormittomien takkojen valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että tuote on turvallinen ja että siinä on asianmukaiset asennus- ja käyttöohjeet sekä varoitusmerkinnät.

 

Asennus- ja käyttöohjeet

 

Asennus

 • Takan asennusohjeessa on aina oltava riittävän tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet takan turvallisesta sijoittamisesta huoneistoon
 • Takka on aina sijoitettava riittävän kauaksi palavista materiaaleista, esim. verhoista ja muista sisustustekstiileistä. Takan päälle ei saa sijoittaa palavia materiaaleja
 • Takan asentamisessa huoneistoon on noudatettava annettuja ohjeita huonetilan vähimmäispinta-alasta (m²) tai tilavuudesta (m³)
 • Takan asentamisessa tulee noudattaa tarkasti annettuja asennusohjeita
 • Ohjeissa on oltava kirjallisten ohjeiden lisäksi myös turvallista asentamista helpottavat havainnolliset kuvat asentamisen eri vaiheista (tämä on erityisen tärkeää seinään kiinnitettävissä malleissa)
 • Seinään kiinnitettävissä malleissa tulee käyttää vain sellaisia ruuveja, proppuja ja muita osia, jotka on tarkoitettu kyseisen takkamallin kiinnittämiseen. On myös huomioitava kiinnikkeiden mahdollinen kuumeneminen
 • Takan asennuksen yhteydessä takan taakse tulee sijoittaa riittävän suurikokoinen palosuojalevy, ellei seinän rakennusmateriaali ole jo ennestään palamatonta materiaalia (tämä koskee myös ns. lattiamalleja)
 • Samalla on varmistuttava siitä, että seinä rakenteellisesti kestää takan painon

 

Polttoaine

 • Hormittomien takkojen polttoaineena voidaan käyttää vain tähän tarkoitukseen soveltuvaa polttoainetta / vain takan käyttöohjeessa erikseen mainittua polttoainetta
 • Polttoaineen täytön yhteydessä on yli roiskunut polttoaine aina ensin pyyhittävä pois ennen takan sytyttämistä
 • Polttoaineen säilyttämisestä ja käytöstä on käyttäjille annettava riittävän tarkat ohjeet (sekä käyttöohjeissa että polttoaineen säilyttämiseksi tarkoitetussa säilytysastiassa)
 • Käyttöohjeissa on oltava maininta, että asuinhuoneistossa saa säilyttää enimmillään 25 l herkästi syttyvää ainetta
 • Bioetanoli on herkästi syttyvää ainetta ja se tulee säilyttää paloturvallisessa paikassa

 

Takan käyttö

 • Varmista seinällä olevan takan kiinnitys säännöllisesti ennen käyttöä
 • Takan käytön aikana on valvottava, etteivät lapset tai kotieläimet pääse kosketuksiin takan kanssa
 • Käytön aikana takaa ei saa jättää ilman valvontaa
 • Käytä takkaa vain vedottomassa tilassa
 • Palavaan tai käytön jälkeen vielä kuumaan takkaan ei saa laitta polttoainetta leimahdusvaaran vuoksi
 • Tulen sammuttamiseen ei saa käyttää vettä tai muuta nestettä (roiskumisvaara)
 • Takan sammuttaminen on syytä tehdä erikseen suunnitellun liekinsammuttimen avulla
 • Takkaan ei saa laittaa polttoainetta lukuun ottamatta mitään palavaa materiaalia
 • Takan lähellä suositellaan pidettäväksi jotain alkusammutusvälinettä
 • Huoneisto on syytä tuulettaa huolellisesti käytön jälkeen

 

Lattialle sijoitettavan hormittoman takan tulee olla riittävän tukeva niin, ettei se kaadu esim. siihen kohdistuvan tönäisyn tai törmäyksen voimasta. Tämä voidaan varmistaa joko varustamalla takka tarvikkeilla, joilla se voidaan kiinnittää tukevasti seinään tai lattiaan, tai muulla riittävän turvallisella tavalla.

 

Ohjeistus perustuu lainsäädäntöön sekä Kuluttajaviraston ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen yhdessä toteuttamaan testitilanteeseen.

 

Tarkasta kuluttajille annettavat tiedot

 

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että kulutustavarasta annetaan tavaran turvallisen käyttämisen kannalta riittävät tiedot:

 

 • tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa
 • asiat tulee esittää johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajien on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan
 • asennus- ja käyttöohjeet sekä tarpeelliset varoitustekstit on aina annettava sekä suomeksi että ruotsiksi


Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun asetuksen (613/2004) mukaan kulutustavaran myyntipäällykseen tai käyttöohjeeseen on merkittävä

 • kauppatavan mukainen nimi
 • valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi
 • ohjeet kokoamisesta, asentamisesta ja käytöstä
 • turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät

 

Hormittomien takkojen turvallisuuden valvonta


Tukes valvoo, että kuluttajille myytävät hormittomat takat täyttävät turvallisuusvaatimukset, eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle ja että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset asennus- ja käyttöohjeet. On kuitenkin huomattava, että viranomaiset eivät tarkista kaikkia tuotteita eivätkä myönnä niille hyväksymistä. Valvonta on pistokokeenomaista. Toiminnanharjoittajat vastaavat siitä, että tuotteet ovat turvallisia.


Hormittomissa takoissa käytettävän etanolipohjaisen polttoaineen myyntiä ja merkintöjä valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Alkoholin myynti on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Ilman lupaa saadaan myydä vain vahvasti denaturoitua, eli juomakelvottomaksi tehtyä alkoholia.


Tukes valvoo myös tehdasvalmisteisia hormiin kiinteästi liitettäviä tulisijoja, kuten takkoja ja kiukaita, joissa on tarkoitettu käytettäväksi kiinteää polttoainetta. Lisäksi Tukes valvoo CE-merkittyjen tulisijojen vaatimuksenmukaisuutta.

 

Päivitetty 25.11.2015