Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia EU:n henkilönsuojainasetuksesta (EU) 2016/425

  • EU:n henkilönsuojainasetusta (EU) 2016/425 aletaan soveltaa 21.4.2018 alkaen.
  • Henkilönsuojainasetuksen mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 21.4.2018 alkaen.
  • Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 20.4.2019 saakka.
  • Henkilönsuojainten, jotka on valmistettu direktiivin mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille eli asetettu saataville ensimmäistä kertaa unionin markkinoilla ennen 21.4.2019, myynti on sallittu siihen saakka, kun niiden EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa, ellei suojain vanhene sitä ennen tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.
  • Direktiivin nojalla myönnetyt EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa 21.4.2023 asti, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä
  • Jokaisen yksittäisen markkinoille saatettavan henkilönsuojaimen on 21.4.2019 alkaen täytettävä asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

 

Euroopan komission julkaisemassa ohjeasiakirjassa (Guidance document on the PPE transition from Directive 89/686/EEC to Regulation (EU) 2016/425) on vastauksia useimpiin esille tulleisiin kysymyksiin.

 

Tukes ja työsuojeluviranomaiset julkaisivat 11.6.2016 tiedotteen henkilönsuojainasetuksesta.

 

Määritelmät

 

Mitä tarkoitetaan markkinoille saattamisella henkilönsuojainasetuksessa?   

Henkilönsuojainasetuksen mukaan markkinoille saattamisella tarkoitetaan henkilönsuojaimen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla. Sinisessä oppaassa (EU:n tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas 2016, Blue Guide 2016) on tulkintoja ja ohjeita uuden lainsäädäntökehyksen lähestymistavan mukaisia direktiivejä ja asetuksia koskien. Oppaan (kohta 2.3 Markkinoille saattaminen) mukaan markkinoille saattamisen toteuttaa joko valmistaja tai maahantuoja, eli valmistaja ja maahantuoja ovat ainoat talouden toimijat, jotka saattavat tuotteita markkinoille. Kun valmistaja tai maahantuoja toimittaa tuotteen jakelijalle tai loppukäyttäjälle ensimmäistä kertaa, toimea kutsutaan aina oikeudellisesti ”markkinoille saattamiseksi”. Myöhempiä toimia, esimerkiksi jakelijalta jakelijalle tai jakelijalta loppukäyttäjälle, kutsutaan saataville asettamiseksi. Sinisessä oppaassa on aiheesta vielä tarkemmin.

 

 

Talouden toimijoiden velvollisuudet

 

Asetuksessa säädetään valmistajan ja maahantuojan velvollisuudesta tiedottaa jakelijoille suorittamastaan valvonnasta. Miten ja missä muodossa tiedotus tulee hoitaa?

Henkilönsuojainasetuksessa on säädetty, että valmistajan ja maahantuojan on tiedotettava vaatimustenvastaisia henkilönsuojaimia koskevasta tekemästään valvonnasta jakelijoille. Asetuksessa ei säädetä tästä tarkemmin. Valmistaja ja maahantuoja voivat tiedottaa jakelijoita parhaaksi katsomallaan tavalla ja muodolla. Mikäli henkilönsuojain aiheuttaa riskin, tulee valmistajan ja maahantuojan tiedottaa asiasta myös markkinavalvontaviranomaisille.

 

Taulukko talouden toimijoiden velvollisuuksista

 

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

 

Tuleeko henkilönsuojaimen mukana toimittaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus?

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee toimittaa henkilönsuojaimen mukana jäsenvaltion vaatimilla kielillä, tai vaihtoehtoisesti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot voidaan antaa käyttöohjeessa eli käyttöohjeessa on oltava asetuksen liitteen II kohdan 1.4 Valmistajan antamat tiedot ja sen neljä viimeistä kohtaa:

 

  • viittaus henkilönsuojainasetukseen
  • vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero
  • viittaus sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin
  • internet-osoite, jossa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla.

 

Onko Suomessa tehty päätös, käykö meillä englanninkielinen vaatimustenmukaisuusvakuutus? Vai tuleeko se olla myös suomeksi ja ruotsiksi?

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on Suomessa oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

 

Jos käytössä ja yleisessä jakelussa on allekirjoitettu englanninkielinen versio, riittääkö että asiakirjan sisältö on ”vain” käännetty vaadituille kielille? Vai tulisiko käännetyt versiot olla myös allekirjoitettuja?

Mikäli EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös ei ole valmistajan allekirjoittama, tuotteen mukana tulee olla käännetyn version lisäksi kopio valmistajan allekirjoittamasta alkuperäisestä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

 

 

EU/EY-tyyppitarkastustodistus

 

Mihin asti henkilönsuojaindirektiivin mukainen EY-tyyppitarkastustodistus on voimassa?

Henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa 21.4.2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä. Tyyppitarkastustodistus on uusittava ennen 21.4.2019, jos

 

1) Yksi tai useampi olennainen vaatimus on muuttunut, jolloin vaaditaan korkeampi suojaustaso kuin direktiivissä. Muutos käyttöohjeen sisällössä ei ole merkittävä muutos eikä edellytä tyyppitarkastustodistuksen uusimista.

2) Henkilönsuojaimen mallia ja/tai valmistusta on muutettu.

3) Tekniikan taso on muuttunut, mikä on sidoksissa yhdenmukaistettuihin standardeihin.

 

Yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet – uunikintaat ja patalaput

 

Voiko uunikintaita saattaa markkinoille välillä 21.4.2018–21.4.2019 vielä ilman CE-merkintää?

Voiko 21.4.2019 jälkeen kaupoissa myydä uunikintaita ilman CE-merkintää, jos ne on saatettu markkinoille ennen 21.4.2019?

EU:n henkilönsuojainasetusta (EU) 2016/425 sovelletaan 21.4.2018 alkaen. Myyntiketjussa saa olla CE-merkittömiä uunikintaita tuon jälkeenkin, jos ne on saatettu markkinoille ennen em. ajankohtaa, eivätkä ne aiheuta käyttäjälle vaaraa. Komission FAQ-dokumentin (Guidance Document on the PPE Transition from Directive 89/686/EEC to Regulation (EU) 2016/425) perusteella olisi ymmärrettävissä, että kuluttajien käyttöön tarkoitettuja uunikintaita saisi saattaa markkinoille ilman CE-merkintää 4/2019 saakka.  Jakeluketjussa olevia tuotteita voi 4/2019 jälkeenkin myydä.

 

Mihin riskiluokkaan uunikintaat kuuluvat?

Henkilönsuojainasetuksen mukaan asetuksen soveltamisala kattaa jatkossa myös yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet. Asetuksen liitteen I mukaan luokkaan III sisältyy mm. riskit, jotka liittyvät korkeisiin lämpötiloihin, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään 100 °C:n ilman lämpötilan vaikutuksiin. Henkilönsuojaindirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevä työryhmä (PPE Working Group) katsoi kokouksessaan 12.3.2018, että yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet ovat riskiluokan II henkilönsuojaimia.

 

Katsotaanko patalaput kuumuudelta suojaaviksi henkilönsuojaimiksi?

Komissio ei ole vielä antanut kirjallista ohjeistusta tai tulkintaa katsotaanko patalaput kuumuudelta suojaaviksi henkilönsuojaimiksi.

 

Onko yksityiskäyttöön tarkoitetuille uunikintaille standardia, jossa on esitetty niitä koskevat vaatimukset?

Yksityiskäyttöön tarkoitetuille uunikintaille / kuumalta suojaaville henkilönsuojaimille ei ole vielä omaa yhdenmukaistettua standardia, jossa olisi esitetty niitä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät. Henkilönsuojainasetuksen mukaan henkilönsuojainten on täytettävä niihin sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

 

Päivitetty 14.3.2018