Sotilaskäyttöön valmistettujen suojainten myynti kuluttajille

 

Henkilönsuojain on laite, väline tai suojavaate, joka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaralta. Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Sotilaskäyttöön valmistettuja tuotteita on markkinoitu ns. armeijatavaraa myyvissä kaupoissa ja verkkokaupoissa keräilyesineeksi, koristeeksi ja rekvisiitaksi.  

 

Markkinoilla on myös sotilaskäyttöön valmistettuja käyttämättömiä ja käytettyjä henkilönsuojaimia, kuten esimerkiksi suojaliivejä ja kypäriä, jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia. Sotilaskäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei ole suunniteltu eikä testattu niihin käyttöolosuhteisiin eikä niitä vaaroja vastaan, joilta suojautuakseen kuluttajat käyttävät henkilönsuojaimia. Siten sotilaskäyttöön tarkoitettuja suojaimia ei myöskään ole suunniteltu eikä valmistettu kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimusten mukaan. Esimerkiksi vanhojen kaasunaamarien käyttö voi vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen, koska vanhat naamarit eivät välttämättä täytä nykyisessä kemikaalilainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Toisen maailmansodan aikaisille kaasunaamareille muualla EU:ssa tehtyjen testien perusteella on mm. ilmennyt, että niiden suodattimet saattavat sisältää asbestikuituja, joita irtoaa käytettäessä hengitysilmaan. Asbestikuidun käyttö uusien tuotteiden valmistuksessa, ja vanhojenkin asbestikuituja sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen, on kiellettyä. 

 

Sotilaskäyttöön valmistettujen suojainten markkinointi keräily- ja koriste-esineiksi 

Mikäli tuotteita markkinoidaan käytettäväksi henkilönsuojaimina, niiden on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset. Jos myyjä ei voi varmistautua siitä, että tuote täyttää henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset, on tuotekohtaisten tietojen lisäksi huolehdittava siitä, ettei muukaan markkinointi, esillepano tai useamman tuotteen myyminen paketteina voi aiheuttaa sekaantumisvaaraa. Esimerkiksi verkkokaupassa koriste- ja keräilyesineet tulisi pitää selvästi erillään henkilönsuojaimista.

 

Markkinointimateriaalissa ei saa antaa ristiriitaisia tietoja tuotteen käyttötarkoituksesta eikä millään tavoin esittää, että tuote voisi soveltua käytettäväksi henkilönsuojaimena. Keräily- tai koriste-esineiksi myytävien tuotteiden mahdolliseen käyttöön suojaimina ei tule viitata myöskään siten, että niiden yhteydessä markkinoitaisiin suojainkäyttöön liittyviä lisävarusteita, kuten esim. kaasunaamarien vaihdettavia suodattimia tai luotiliivien suojapaneeleita. 

 

Sekoitettavuus ei saa aiheuttaa vaaraa 

Kuluttajan voi olla vaikea erottaa vaatimustenmukaisia henkilönsuojaimia ja vain henkilönsuojaimia muistuttavia, kuten rekvisiitaksi tai keräilyesineiksi tarkoitettuja tuotteita toisistaan.  Kuluttajan henki tai terveys voi vaarantua, jos hän käyttää henkilönsuojainta muistuttavaa tuotetta olosuhteissa, jotka vaatisivat henkilönsuojaimen käyttämistä.

 

Jos kuluttajille kuitenkin myydään henkilönsuojaimia muistuttavia tuotteita, joilla on jokin muu käyttötarkoitus, kuin käyttäjänsä suojaaminen, tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä lisäksi myyntitapahtuman yhteydessä, kuten verkkokaupassa myytävän tuotteen tiedoissa, tulee selvästi käydä ilmi seuraavat asiat:

  • tuote ei ole henkilönsuojain
  • tuotteen käyttötarkoitus (muu kuin käyttäjän suojaaminen vaaroilta, esim. keräilyesine)
  • varoitus siitä, että tuote ei suojaa käyttäjäänsä ja että tuotetta ei pidä käyttää olosuhteissa, joissa henkilönsuojaimen käyttäminen on tarpeen
  • tuote ei saa olla CE-merkitty

 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tuotteesta pitää antaa valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) säädetyt tiedot.

 

Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset 

Henkilönsuojaimia koskee henkilönsuojaindirektiivi (89/686/ETY), joka on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1406/1993). Direktiiviä ja suojainpäätöstä ei sovelleta henkilönsuojaimiin, jotka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti sotilaskäyttöön tai käytettäväksi yleisen järjestyksen ylläpitämisessä (poliisi). Näin ollen alun perin sotilaskäyttöön valmistettuja suojaimia ei välttämättä ole valmistettu kuluttaja- tai työkäyttöön tarkoitetuille henkilönsuojaimille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

 

Jos kuitenkin alun perin sotilaskäyttöön tai yleisen järjestyksen ylläpitämisessä käytettäväksi valmistettuja henkilönsuojaimia, kuten suojakypäriä ja -liivejä, myydään tai muutoin luovutetaan kuluttajille esimerkiksi airsoft- tai paintball-peleissä käytettävinä suojaimina, tulee niiden täyttää direktiivissä ja suojainpäätöksessä henkilönsuojaimille asetut vaatimukset.

 

Henkilönsuojaimet on varustettava CE-merkinnällä, valmistajan tai valmistajan valtuuttaman Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimellä ja osoitteella sekä suomen- ja ruotsinkielisillä käyttöohjeilla.

 

Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet on lisäksi tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa (esim. kuulonsuojaimet, silmien- ja kasvojensuojaimet ja kypärät). Ilmoitettu laitos antaa tyyppitarkastustodistuksen suojaimelle, joka täyttää sitä koskevat vaatimukset. Ennen suojainten markkinoille saattamista valmistajan on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus.

 

Suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kuluttajakäyttöön tarkoitetuille henkilönsuojaimille asetettujen vaatimusten noudattamista valvotaan kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla Tukesin toimesta. Työkäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia valvovat työsuojeluviranomaiset.

 

Käytetyt ja vanhat suojaimet  

Suojaimen suojausteho voi heikentyä suojaimen käytön ja materiaalin vanhenemisen myötä. Uusi käyttäjä ei voi tietää, miten aikaisempi omistaja on käyttänyt ja säilyttänyt suojainta. Esimerkiksi kypärä voi näyttää päällepäin ehjältä, mutta kovien iskujen, kulutuksen ja voimakkaalle auringonvalolle altistumisen seurauksena suojaavuus on voinut heikentyä tai hävitä kokonaan. Henkilönsuojaimia ei suositella hankittavaksi käytettynä.