Henkilönsuojaimet

 

Henkilönsuojaimille asetettavat vaatimukset

 

Ryhmä 1

 

Ryhmä 2

 

Ryhmä 3

 

Henkilösuojaimien tyyppitarkastus Suomessa

 

Palveluiden järjestäjän huolehdittava tarvittavista henkilönsuojaimista

 

Henkilönsuojaimia käytettävä myös mainoksissa ja markkinointimateriaalissa

 

 

Vapaa-aikana ja urheilussa käytettävät henkilönsuojaimet

 

Henkilönsuojain on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä työssä tai vapaa-aikana. Suojaimia ovat esim. hengityksen-, kuulon- ja silmiensuojaimet, kypärät sekä suojakäsineet ja -jalkineet. Henkilösuojainten turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta on erityisen tärkeää huolehtia, sillä väärä tai määräysten vastainen suojain voi lisätä altistumista ja antaa käyttäjälleen väärän turvallisuuden tunteen.

 

Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

 

EU:n henkilönsuojainasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta) korvaa siirtymäajan jälkeen nykyisen henkilönsuojaindirektiivin (89/686/ETY), eli Suomessa valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista (1406/1993). Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetusta sovelletaan 21.4.2018 alkaen. Siirtymäajoista ja asetuksen soveltamisesta on tarkemmin Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia EU:n henkilönsuojainasetuksesta (EU) 2016/425 -sivulla.

 

Henkilönsuojaimet on vähintään varustettava CE -merkinnällä, valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimellä ja osoitteella sekä suomen- ja ruotsinkielisillä käyttöohjeilla.

 

Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet on tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa. Ilmoitettu laitos antaa tyyppitarkastustodistuksen suojaimelle, joka täyttää sitä koskevat vaatimukset. Ennen suojainten laskemista markkinoille valmistajan on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Lainsäädännön mukaan suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

 

Viranomaiset valvovat pistokokein, että suojainten valmistajat, maahantuojat ja myyjät noudattavat määräyksiä ja että markkinoilla on vain vaatimukset täyttäviä suojaimia. Työssä käytettäviä suojaimia valvovat työsuojeluviranomaiset ja vapaa-ajan suojaimia Tukes. Valmistajien avuksi useille suojaimille on laadittu eurooppalainen standardi, jossa on esitetty tuotteita koskevia turvallisuus- ja merkintävaatimuksia. Lisätietoja standardeista saa Suomen standardisoimisliitosta, SFS:stä

 

Henkilönsuojaimille asetettavat vaatimukset

 

Suojaimet on jaettu kolmeen ryhmään eli kategoriaan sen mukaan, kuinka vakavalta vaaralta suojain suojaa. Valmistajan on ryhdyttävä erilaisiin toimenpiteisiin riippuen siitä, mihin ryhmään suojain kuuluu. 

 

 

Ryhmä 1

Ryhmään 1 kuuluvat vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet esim.

 • puutarhakäsineet ja
 • aurinkolasit

 

Ryhmään 1 kuuluvalta henkilönsuojaimelta vaaditaan:

 1. suojainta koskevat tekniset asiakirjat (Technical Documentation)
 2. suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet
 3. kirjallinen vakuutus siitä, että suojain on vaatimustenmukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EC Declaration of Conformity) on tarkoitettu viranomaisvalvontaa varten. Sitä ei tarvitse toimittaa suojaimen mukana.
 4. CE –merkintä, jolla valmistaja ilmoittaa suojaimen täyttävän vaatimukset
 5. käyttöohjeessa valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan (maahantuoja), jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimi ja osoite.

 

Ryhmä 2

Tähän ryhmään kuuluvat useimmat urheilussa ja vapaa-aikana tai työssä käytettävät suojaimet esim.

 • silmiensuojaimet,
 • suojakypärät (mm. ratsastus-, pyöräily-, melonta-, kiipeily- sekä muut urheilussa ja vapaa-aikana käytettävät kypärät),
 • kelluntavarusteet,
 • kenkien liukuesteet,
 • jäänaskalit,
 • heijastimet ja
 • heijastinliivit.

 

Jalkineiden pohjaan asennettavat yksittäiset nastat, jalkapallokengät ja piikkarit eivät ole henkilönsuojaimia. Edellä mainittuja tuotteita koskee kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) ja asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004).

 

Ryhmään 2 kuuluvalta henkilönsuojaimelta vaaditaan:

 1. tyyppitarkastus ilmoitetussa laitoksessa, joka antaa tyyppitarkastustodistuksen (EC Type Examination Certificate)
 2. suojainta koskevat tekniset asiakirjat (Technical Documentation)
 3. suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet
 4. kirjallinen vakuutus siitä, että suojain on vaatimustenmukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EC Declaration of Conformity) on tarkoitettu viranomaisvalvontaa varten. Sitä ei tarvitse toimittaa suojaimen mukana.
 5. CE -merkintä, jolla valmistaja ilmoittaa suojaimen täyttävän vaatimukset
 6. käyttöohjeessa valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan (maahantuoja), jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimi ja osoite.
 7. käyttöohjeessa suojaimen tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen yhteystiedot.
 8. tarvittaessa tuotetta koskevan standardin numero

 

Ryhmä 3

Ryhmään 3 kuuluvat vakavilta vaaroilta tai hengenvaaralta suojaavat suojaimet esim.

 • hengityksensuojaimet,
 • putoamissuojaimet,
 • kiipeily- ja laskeutumisvälineet (mm. valjaat, köydet, sulkurenkaat),
 • sukelluslaitteet (mm. venttiilit ja hengityksensäätimet),
 • kuulonsuojaimet (mm. korvatulpat ja kupusuojaimet) ja
 • pelastusliivit.

 

Ryhmään 3 kuuluvalta henkilönsuojaimelta vaaditaan:

 1. tyyppitarkastus ilmoitetussa laitoksessa, joka antaa tyyppitarkastustodistuksen (EC Type Examination Certificate)
 2. valmistajan on sovittava ilmoitetun laitoksen kanssa suojaintuotannon tai valmistettujen tuotteiden laadunvalvonnasta
 3. suojaimen CE -merkintä, johon kuuluu myös laatua valvovan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
 4. suojainta koskevat tekniset asiakirjat (Technical Documentation)
 5. suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet
 6. kirjallinen vakuutus siitä, että suojain on vaatimustenmukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EC Declaration of Conformity) on tarkoitettu viranomaisvalvontaa varten. Sitä ei tarvitse toimittaa suojaimen mukana.
 7. käyttöohjeessa valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan (maahantuoja), jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimi ja osoite.
 8. tarvittaessa tuotetta koskevan standardin numero.

 

Henkilösuojaimien tyyppitarkastus Suomessa

Suomessa henkilönsuojaimia tarkastavaksi laitokseksi on ilmoitettu Työterveyslaitos (laitoksen tunnusnumero 0403) tyyppitarkastaa mm. seuraavia henkilönsuojaimia:

 • hengityksensuojaimet,
 • turva- ja suojajalkineet,
 • liukuesteet,
 • pelastusliivit, kelluntapukineet, pelastuspuvut ja sukelluspuvut,
 • putoamissuojaimet,
 • suojavaatteet ja -käsineet,
 • silmien- ja kuulonsuojaimet.

 

Palveluiden järjestäjän huolehdittava tarvittavista henkilönsuojaimista

Palveluissa, joissa tarvitaan suojaimia (esim. ratsastuskypärää), on palveluntarjoajan velvollisuus järjestää asiakkaille asianmukaiset henkilönsuojaimet, opastaa niiden käytössä ja valvoa, että suojaimia myös käytetään. Palvelun tarjoajalla tulee olla oikean kokoisia suojaimia kaikille asiakkaille (kypärän koko, pelastusliivin kantavuus jne.). Henkilökunnan on omalla esimerkillään edistettävä henkilönsuojainten käyttöä. Jos asiakkaiden annetaan käyttää omia henkilönsuojaimia, tulee palvelun tarjoajan varmistaa niiden asianmukaisuus toimintaan nähden.

Palvelun tarjoajan tulee huoltaa henkilönsuojaimet määräajoin. Huollosta ja tarkastuksesta tulee pitää huoltopäiväkirjaa. Välineet ja suojaimet tulee säilyttää ja huoltaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Henkilönsuojaimille tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Rikkinäiset ja käyttökelvottomat suojaimet pitää hävittää asianmukaisesti, jotta ne eivät missään olosuhteissa sekoitu käyttökelpoisten suojainten kanssa.

 

Henkilönsuojaimia käytettävä myös mainoksissa ja markkinointimateriaalissa

Erilaisten tuotteiden tai palveluiden mainoksia, markkinointimateriaalia ja mm. internetsivuja laadittaessa henkilönsuojaimet on syytä muistaa. Mainoksissa esiintyvien ihmisten on käytettävä suojaimia, jos kuvattu toiminta niitä edellyttää. Turvallisuusnäkökohtien unohtaminen mainoksessa saattaa johtaa siihen, että mainoksen toimintamallin matkiminen aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Jos mainoksessa rikotaan tuotteiden ja palveluiden turvallisuusmääräyksiä, mainos on kuluttajansuojalain markkinointisäännösten vastainen. Esimerkiksi markkinoitaessa ratsastusleiriä, pitää mainoksessa ratsastavien käyttää asianmukaista kypärää.

Päivitetty 20.4.2018