Standardit

Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardit on luotu helpottamaan kuluttajien, elinkeinoelämän ja viranomaisten elämää. Standardisoinnilla suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa. Osalle standardeja on annettu muita tärkeämpi asema tuotteiden turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa.

 

Standardien asema kulutustavaroiden (ja palveluiden) vaatimustenmukaisuutta – erityisesti turvallisuutta – arvioitaessa on määritelty kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 11 §:ssä. Lain mukaan kulutustavaraa tai kuluttajapalvelua pidetään lähtökohtaisesti turvallisena siltä osin kuin se on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukainen, joita koskeva viittaus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

Muiden ns. tavallisten standardien viitetietoja ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niitä voidaan silti lain mukaan käyttää apuna vaarallisuutta arvioitaessa. Vaikka kulutustavara tai kuluttajapalvelu on jonkin standardin mukainen, valvontaviranomainen voi puuttua tuotteen myyntiin, jos tavara tai palvelu osoittautuu terveydelle tai omaisuudelle vaaralliseksi.

 

EU:n ns. uuden lähestymistavan mukaisissa (New Approach) direktiiveissä on määritelty vain oleelliset turvallisuusvaatimukset. Vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistuksen helpottamiseksi laaditaan EU:n toimeksiannosta eurooppalaisia standardeja. Ne mainitaan valmistuttuaan EU:n virallisessa lehdessä. Näiden standardien mukaisten tuotteiden katsotaan täyttävän direktiivien olennaiset vaatimukset. Tässä yhteydessä puhutaan usein yhdenmukaistetuista standardeista (harmonized standards).

 

Tukesin toimialalle kuuluvia uuden lähestymistavan mukaisia direktiivejä ovat lelu-, kone- sekä henkilönsuojaindirektiivit. Lisätietoja standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä löytyy SFS:n www-sivuilta. Standardeja voi ostaa SFS:n asiakaspalvelusta.