CE-merkintä

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset


CE-merkintä näkyy tällä hetkellä mm. seuraavissa tuotteissa:

  • lelut,
  • koneet,
  • sähkölaitteet,
  • henkilönsuojaimet,
  • rakennustuotteet,
  • kaasulaitteet,
  • telepäätelaitteet,
  • terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. 

 

Näistä tuotteista on löydettävissä lisätietoa tuoteryhmäkohtaisesti.

 

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä voidaan yleensä kiinnittää tuotteeseen ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta.

 

Merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään. Jos CE-merkintää käytetään väärin, voi tuoteryhmää valvova viranomainen puuttua asiaan. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimusten vastainen. Viime kädessä CE-merkinnän väärinkäytöstä voidaan myös erikseen tuomita sakkoon (lain CE-merkintärikkomuksesta 187/2010) nojalla.

 

CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. Niin sanotun uuden menettelytavan mukaisissa direktiiveissä ei anneta yksityiskohtaisia tuotevaatimuksia, vaan ainoastaan oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä ei ole laatumerkki.


Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielisestä nimestä Conformité Européenne. 

 

CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki

CE-merkintä ei pääsääntöisesti ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattava turvallisuuden tae kuluttajille. Direktiivit eivät kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia esim. käyttöominaisuuksia vaan vain tietyn osan esim. mekaanisen kestävyyden tai syttyvyyden. CE-merkintä ei myöskään erottele tuotteiden paremmuutta.

 

CE-merkintä on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten

Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella. Merkinnän kiinnittää valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle. Merkinnän kiinnittäjän tulisi olla varmistunut siitä, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat olennaiset direktiivissä määritellyt määräykset.

 

Joissakin tuoteryhmissä käytössä tyyppihyväksyntä

Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa. Näissä tapauksissa tuotteen mallikappaleen rakenne ja toimivuus on tyyppitarkastettu ja CE-merkintä osoittaa, että arvioitu mallikappale on täyttänyt turvallisuusvaatimukset.

 

Tällaisia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laitteita ovat kaasulla toimivat kotitalouslaitteet, eräät koneet (mm. autonnostimet, moottorisahat) ja henkilönsuojaimet (mm. ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät, hengityksensuojaimet).

 

Kysyttävää-banneri

 

 

 

CE-merkittävä ryhmä EU-säädökset Komission lisätietosivu Valvontaviranomaiset Suomessa
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY

Kuumavesikattiladirektiivi 92/42/ETY

Ekosuunnittelu

 

Ekosuunnittelu, kuumavesikattilat

Tukes
Henkilönsuojaimet Henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY ja sen korvaava PPE-asetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojaimet

Työssä käytettävät henkilönsuojaimet: Työsuojeluviranomaiset 

STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet:

Tukes
Hissit Hissidirektiivi 2014/33/EU Hissit Tukes
Huviveneet Huvivenedirektiivi 2013/53/EU Huviveneet

Trafi

Kaasulaitteet Kaasulaitedirektiivi 2009/142/EY (GAD) Kaasulaitteet Tukes
Koneet
Konedirektiivi 2006/42/EY Koneet

Työssä käytettävät koneet: Työsuojeluviranomaiset

STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet:

Tukes
Koneiden melupäästöt Melupäästödirektiivi 2000/14/EY Ulkona käytettävien koneiden melupäästöt

Työsuojeluviranomaiset

STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet:
Tukes
Köysiradat Köysiratadirektiivi 2000/9/EY Köysiradat

Työsuojeluviranomaiset

STM
Lelut Leludirektiivi 2009/48/EY Lelujen turvallisuus EU:ssa

Tukes

Mittauslaitteet

Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU

Vaakadirektiivi 2014/31/EU
Mittauslaitteet Tukes
Painelaitteet, painesäiliöt

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU

Direktiivi yksinkertaisista painesäiliöistä 2014/29/EU
Painelaitteet Tukes
Pyrotekniset tuotteet Pyrotekniikkadirektiivi 2013/29/EU Erikoiskemikaalit

Tukes

Radiolaitteet Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU (RED) Radiolaitedirektiivi

Viestintävirasto

Rakennustuotteet Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 (CPR) Rakentaminen

Tukes

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet ATEX-direktiivi 2014/34/EU Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet (ATEX) Tukes
Räjähteet siviilikäytössä Siviiliräjähdedirektiivi 2014/28/EU Erikoiskemikaalit Tukes
Sähkölaitteet Pienjännitedirektiivi  2014/35/EU (LVD)

LVD-direktiivi

Tukes
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC-direktiivi 2014/30/EU

EMC-direktiivi

Tukes
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Lääkintälaitedirektiivit 90/385/ETY ja 93/42/ETY

sekä ne korvaava lääkintälaiteasetus (EU) 2017/745

Lääkintälaitedirektiivi 98/79/EY ja sen korvaava lääkintälaiteasetus (EU) 2017/746

Lääkinnälliset laitteet Valvira
Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

RoHS-direktiivi 2002/95/EY

RoHS II-direktiivi 2011/65/EU
RoHS II

Tukes

Valvira

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö

Trafi = Liikenteen turvallisuusvirasto

Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Valvira = Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Muualla verkossa

 

Komission sivusto:

Päivitetty 29.12.2017