CE-merkintä

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset


CE-merkintä näkyy tällä hetkellä mm. seuraavissa tuotteissa:

  • lelut,
  • koneet,
  • sähkölaitteet,
  • henkilönsuojaimet,
  • rakennustuotteet,
  • kaasulaitteet,
  • telepäätelaitteet,
  • terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. 

 

Näistä tuotteista on löydettävissä lisätietoa tuoteryhmäkohtaisesti.

 

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä voidaan yleensä kiinnittää tuotteeseen ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta.

 

Merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään. Jos CE-merkintää käytetään väärin, voi tuoteryhmää valvova viranomainen puuttua asiaan. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimusten vastainen. Viime kädessä CE-merkinnän väärinkäytöstä voidaan myös erikseen tuomita sakkoon (lain CE-merkintärikkomuksesta 187/2010) nojalla.

 

CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. Niin sanotun uuden menettelytavan mukaisissa direktiiveissä ei anneta yksityiskohtaisia tuotevaatimuksia, vaan ainoastaan oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä ei ole laatumerkki.


Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielisestä nimestä Conformité Européenne. 

 

CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki

CE-merkintä ei pääsääntöisesti ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattava turvallisuuden tae kuluttajille. Direktiivit eivät kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia esim. käyttöominaisuuksia vaan vain tietyn osan esim. mekaanisen kestävyyden tai syttyvyyden. CE-merkintä ei myöskään erottele tuotteiden paremmuutta.

 

CE-merkintä on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten

Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella. Merkinnän kiinnittää valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle. Merkinnän kiinnittäjän tulisi olla varmistunut siitä, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat olennaiset direktiivissä määritellyt määräykset.

 

Joissakin tuoteryhmissä käytössä tyyppihyväksyntä

Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa. Näissä tapauksissa tuotteen mallikappaleen rakenne ja toimivuus on tyyppitarkastettu ja CE-merkintä osoittaa, että arvioitu mallikappale on täyttänyt turvallisuusvaatimukset.

 

Tällaisia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laitteita ovat kaasulla toimivat kotitalouslaitteet, eräät koneet (mm. autonnostimet, moottorisahat) ja henkilönsuojaimet (mm. ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät, hengityksensuojaimet).

 

Kysyttävää-banneri

 

CE-merkittävä ryhmä

EU-säädökset

Komission lisätietosivu

Valvontaviranomaiset Suomessa

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY

 

Kuumavesikattiladirektiivi 92/42/ETY

Ekosuunnittelu

 

 

Ekosuunnittelu, kuumavesikattilat

Tukes

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY ja sen korvaava henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojaimet

Työssä käytettävät henkilönsuojaimet: Työsuojeluviranomaiset 

STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet:

Tukes

Hissit

Hissidirektiivi 2014/33/EU

Hissit

Tukes

Huviveneet

Huvivenedirektiivi 2013/53/EU

Huviveneet

Trafi

 

 

Kaasulaitteet

Kaasulaitedirektiivi 2009/142/EY (GAD) ja sen korvaava kaasulaiteasetus (EU) 2016/426

Kaasulaitteet

Tukes

Koneet

Konedirektiivi 2006/42/EY

Koneet

Työssä käytettävät koneet: Työsuojeluviranomaiset

STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet:

Tukes

Koneiden melupäästöt

Melupäästödirektiivi 2000/14/EY

Ulkona käytettävien koneiden melupäästöt

Työsuojeluviranomaiset

STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet:
Tukes

Köysiradat

Köysiratadirektiivi 2000/9/EY ja sen korvaava köysirata-asetus (EU) 2016/424

Köysiradat

Työsuojeluviranomaiset

STM

Lelut

Leludirektiivi 2009/48/EY

Lelujen turvallisuus EU:ssa

Tukes

 

 

Mittauslaitteet

Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU

 

Vaakadirektiivi 2014/31/EU

Mittauslaitteet

Tukes

Painelaitteet, painesäiliöt

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU

 

Direktiivi yksinkertaisista painesäiliöistä 2014/29/EU

Painelaitteet

Tukes

Pyrotekniset tuotteet

Pyrotekniikkadirektiivi 2013/29/EU

Erikoiskemikaalit

Tukes

 

Radiolaitteet

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU (RED)

Radiolaitedirektiivi

Viestintävirasto

 

 

Rakennustuotteet

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 (CPR)

Rakentaminen

Tukes

 

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

ATEX-direktiivi 2014/34/EU

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet (ATEX)

Tukes

Räjähteet siviilikäytössä

Siviiliräjähdedirektiivi 2014/28/EU

Erikoiskemikaalit

Tukes

Sähkölaitteet

Pienjännitedirektiivi  2014/35/EU (LVD)

LVD-direktiivi

 

Tukes

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC-direktiivi 2014/30/EU

EMC-direktiivi

 

Tukes

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Lääkintälaitedirektiivit 90/385/ETY ja 93/42/ETY

sekä ne korvaava lääkintälaiteasetus (EU) 2017/745

 

Lääkintälaitedirektiivi 98/79/EY ja sen korvaava lääkintälaiteasetus (EU) 2017/746

Lääkinnälliset laitteet

Valvira

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

RoHS II-direktiivi 2011/65/EU

RoHS II

Tukes

Valvira

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö

Trafi = Liikenteen turvallisuusvirasto

Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Valvira = Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

 

Muualla verkossa

 

Komission sivusto:

Päivitetty 23.1.2018