Ilmoitus valvontaviranomaiselle

Toiminnanharjoittajan ilmoitus valvontaviranomaiselle vaarallisesta palvelusta

Ilmoitus tuoteturvallisuusvalvontaviranomaiselle on tehtävä täyttämällä oheinen lomake  ja toimittamalla se välittömästi kuluttajaturvallisuusviranomaiselle (ohjeet lomakkeessa). Olennaista on, että ilmoitus tehdään heti, kun joku yrityksessä on saanut tietää vaarasta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka täydellisiä tietoja ei olisikaan käytettävissä. Tietoja voidaan täydentää myöhemmin.

 

Ilmoitus on tehtävä, jos palvelu tai palvelun suorittamisessa käytettävä tuote aiheuttaa:

 • terveyshaitan
 • onnettomuuden (esim. tulipalo tai sairaalahoitoa vaatinut tapaturma)
 • vaaratilanteen tai
 • vakavan läheltä piti -tilanteen. Läheltä piti -tilanne on odottamaton tapahtuma, josta olisi voinut seurata onnettomuus.

 

Myös palvelussa oleva pienempikin vaaratekijä voi vaatia ilmoituksen tekemistä seuraavissa tilanteissa:

 • Palvelulla on paljon käyttäjiä.
 • Vaara ei ole ilmeinen, eli kuluttajan on vaikea havaita sitä.
 • Kyseessä on lapsille, nuorille tai ikääntyneille tarkoitettu palvelu.

 

Edellä mainitun lisäksi vaaraa aiheuttavasta palvelusta on tehtävä ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

 • Vaaratilanteessa on menetetty ihmishenki(ä) tai niitä on ollut vaarassa.
 • Onnettomuuspaikalle on tarvittu ambulanssi tai pelastustoimen apua.
 • Palvelussa on havaittu uudentyyppinen vaara. Ilmoituksen avulla saadaan levitettyä tietoa uudesta vaaratyypistä.
 • Kohteen turvallisuusjärjestelyt pettävät tai eivät riittäneet torjumaan vaaraa. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, jos sivulliset joutuvat pelastamaan hukkuvan uimahallissa tai kylpylässä.
 • Epäselvissä tapauksissa on parempi tehdä ilmoitus, kuin olla tekemättä.

 

Tiedotusvälineitä kiinnostaa usein, onko toiminnanharjoittaja toiminut lain edellyttämällä tavalla ja tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Sen lisäksi, että ilmoituksen tekemättä jättäminen rikkoo lakia, se voi kostautua toiminnanharjoittajalle huonona julkisuuskuvana.

 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä palvelulle tyypillisistä ja tavanomaisista onnettomuuksista, joissa ei tapahdu vakavaa loukkaantumista (esim. kaatuminen laskettelurinteessä, putoaminen hevosen selästä tai verinaarmu / kolhaisu köysilaskeutumisessa). Toiminnanharjoittajan on kuitenkin pidettävä tällaisista onnettomuuksista omaa onnettomuuskirjanpitoa. Sitä voidaan käyttää apuna kehitettäessä yrityksen turvallisuustoimintaa ja myös tehtäessä viranomaistarkastusta.

 

Valvontaviranomaiselle ei ole myöskään tarpeen tehdä ns. koonti-ilmoitusta esim. palvelun suorittamisessa talven / vuoden aikana tapahtuneista vähäisistä onnettomuuksista.

 

Palveluita tarjoavan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus suoraan Tukesiin. Viranomaiset välittävät keskenään tietoa ilmoituksista.

 

Toiminnanharjoittajan on annettava valvontaviranomaiselle tämän määräämässä ajassa lain noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot (kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 27 §). Totuudenvastaisen tiedon antamisesta viranomaiselle voidaan tuomita rikoslain (39/1889) 16 luvun 8 §:n mukaisesta väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 

Toiminnanharjoittaja vastaa palveluidensa turvallisuudesta. Ilmoituksen tekeminen ei poista toiminnanharjoittajalta tätä vastuuta.

 

HUOM! Kuluttajaturvallisuuslaki muuttui 1.5.2016 alkaen niin, että lain 6 §:n mukainen palvelun tarjoamisen aloittamista tai muuttumista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistui. Toiminnanharjoittajan ei näin ollen tarvitse ilmoittaa valvontaviranomaiselle kuluttajapalvelun tarjoamisen aloittamisesta, toiminnan muuttumisesta tai palvelun tarjoajan vaihtumisesta.

 

 

 

Päivitetty 13.7.2016