Vaarallinen palvelu

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet, jos palvelu on aiheuttaa vaaraa

 

Jos palvelu aiheuttaa vaaraa, toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan vaaraa aiheuttaneesta palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle.
 

Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa, että hänen suorittamansa palvelu aiheuttaa vaaraa kuluttajan tai palvelun vaikutusalueella olevan henkilön terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin hän on ryhtynyt vaaran johdosta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi (920/2011, 8 §).


Jos kuluttajapalvelusta suoritettaessa tapahtuu vakava onnettomuus, on toiminnanharjoittajan heti ryhdyttävä pelastustoimiin ja hälytettävä apua (puhelimella soitto 112: pelastuslaitos, poliisi).


Kun toiminnanharjoittaja tekee palvelun riskinarviointia, hänen on asetettava kuluttajien turvallisuus korjaavista toimista aiheutuvien kustannusten edelle. Palveluiden turvallisuutta valvovat viranomaiset toimivat saman periaatteen mukaisesti.


Kun toiminnanharjoittaja heti vaaran havaitsemisen jälkeen tekee oma-aloitteisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa, antaa toimintatapa kuluttajille kuvan vastuunsa kantavasta toiminnanharjoittajasta.