Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksien turvallisuutta sääntelevät kuluttajaturvallisuuslaki, kokoontumislaki ja pelastuslaki. Poliisi ja pelastusviranomaiset vastaavat kokoontumislain ja pelastuslain valvonnasta.

 

Yleisötilaisuudet ovat erilaisia yleisölle avoimia tilaisuuksia, kuten kilpailuja, konsertteja tai näyttelyitä. Tilaisuudet voivat poiketa toisistaan mm. sijainnin, osallistujien lukumäärän sekä tilaisuuden erityispiirteiden osalta. Yleisötilaisuudet voidaan jakaa yleisön osallistumisesta riippuen aktiivisiin ja passiivisiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi musiikkikonserteissa kuluttaja on pääosin kuulijan ja katsojan roolissa, minkä vuoksi ne katsotaan passiivisiksi yleisötilaisuuksiksi. Liikuntatapahtumissa kuluttajat ovat sen sijaan toiminnallisessa roolissa ja osallistuvat aktiivisesti itse toimintaan. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisessa valvonnassa pääpaino on aktiivisissa yleisötilaisuuksissa, joiden riskit liittyvät pääosin kuluttajan toiminnalliseen tekemiseen, eikä pelkästään suureen yleisömassaan.

 

Yleisötilaisuudet sisältävät erilaisia riskejä tapahtumien luonteesta ja laajuudesta riippuen. Yleisötilaisuus ei saa olla kuluttajaturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaarallinen kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa toiminnanharjoittajan huolehtimaan, ettei tilaisuudesta aiheudu vaaraa siihen osallistuville tai sen vaikutuspiirissä oleville muille henkilöille, kuten sivullisille ja katsojille. Tilaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi järjestäjän on tunnistettava siihen liittyvät vaarat, määriteltävä riittävät toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja varauduttava toimimaan onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta siten, ettei kenellekään aiheudu loukkaantumisen, sairastumisen tai vammautumisen vaaraa. 

Turvallisuusasiakirja auttaa ennakoimaan ja hallinnoimaan riskejä

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että ennen toiminnan aloittamista on laadittava turvallisuusasiakirja tapahtumasta, joka sisältää merkittävän riskin, joka toteutuessaan voi aiheuttaa vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi (KuTuL, 7 §). Jos samaa tapahtumaa varten on muun lain nojalla laadittava pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse erikseen laatia, vaan turvallisuusasiakirjassa esitettävät tiedot voidaan yhdistää muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan.

 

Turvallisuusasiakirja on toiminnanharjoittajan työkalu tilaisuuteen liittyvien turvallisuusasioiden järjestämisessä ja kirjaamisessa sekä keskeinen osa omavalvontaa. Sen tulee sisältää suunnitelma vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Turvallisuusasiakirjan sisällöstä on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011, ns. turvallisuusasiakirja-asetus). Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.

 

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan palvelun tarjoajaa, eli luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kuluttajapalveluja. Palvelun tarjoaja voi näin ollen olla yritysten ja yksityishenkilöiden lisäksi esimerkiksi kunta, seurakunta tai yhdistys. Yleisötilaisuuksissa palvelun tarjoaja on tilaisuuden järjestäjä, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta.

 

Tilaisuuden pääjärjestäjä vastaa tilaisuuden kokonaisturvallisuudesta

Yleisötilaisuus saattaa myös pitää sisällään erilaisia ohjelmapalveluiksi katsottavia aktiviteettejä, joihin asiakkaat voivat osallistua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi benji-hyppy ja kiipeily. Ohjelmapalveluita tarjoavan toimijan on laadittava turvallisuusasiakirja, jollei palveluun sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi.

 

Tilaisuuden pääjärjestäjä vastaa tilaisuuden kokonaisturvallisuudesta. Pääjärjestäjä ei ole velvollinen laatimaan turvallisuusasiakirjaa tapahtuma-alueella tarjottavien ohjelmapalveluiden osalta, ellei pääjärjestäjä itse tuota kyseisiä ohjelmapalveluita. Jotta alueen kokonaisvaltainen turvallisuus huomioidaan, on kuitenkin suositeltavaa, että pääjärjestäjä kysyy kaikilta alueella kuluttajapalveluita tarjoavilta yrittäjiltä, miten he ovat varmistuneet palvelunsa turvallisuudesta. Turvallisuusasiakirja kannattaa pyytää nähtäväksi jo ennakkoon silloin kun kuluttajaturvallisuuslaki sen laatimista edellyttää.

 

Lisätietoa sivustolla

Muualla verkossa