Tatuointipalvelut

Tatuointiväreille tai -palveluille ei ole olemassa erityislainsäädäntöä, mutta niitä koskevat useat eri laeissa säädetyt velvoitteet. Tatuointivärejä ja -palveluja koskevat velvoitteet tulevat kemikaalilainsäädännöstä, terveydensuojelulaista sekä kuluttajaturvallisuuslaista.

 

Tatuoinnissa käytettävät väriaineet ja niiden valmistusaineet kuuluvat tällä hetkellä EU:n kemikaalilainsäädännön piiriin (REACH- ja CLP-asetukset). Kemikaalin valmistajan ja maahantuojan vastuulla on selvittää jokaisen markkinoille saattamansa kemikaalin vaaralliset ominaisuudet. Jos kyseessä on vaaralliseksi luokiteltava kemikaali, sen pakkaus on merkittävä varoitusetiketillä, jossa on varoitusmerkki ja asianmukaiset muut tiedot suomeksi ja ruotsiksi. Tiettyjä pieniä pakkauksia (max. 125 ml) koskee kuitenkin poikkeus merkintävaatimuksista siten, ettei niiden osalta aina vaadita vaara- ja turvalausekkeita merkittäväksi pakkaukseen. Vaarallisesta tatuointiväristä on myös toimitettava käyttöturvallisuustiedote vastaanottajalle ja tehtävä kemikaali-ilmoitus Tukesille.

 

Kemikaalilainsäädännön perusteella tiettyjen kemikaalien markkinoille saattamista ja käyttöä voidaan rajoittaa tai niiden käyttö voi olla luvanvaraista. Tietyt tatuointivärien sisältämät aineet löytyvät myös Euroopan kemikaaliviraston ECHAn erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettujen aineiden listalta, kuten o-toluidiini ja 2-metoksianiliini; o-anisidiini. Kemikaalilainsäädännön puitteissa ei kuitenkaan arvioida terveysriskejä käytettäessä aineita tatuointiväreissä. Näin ollen aineiden terveysriskeistä tatuointikäytössä on hyvin vähän tutkittua tietoa olemassa.

 

Tukes valvoo tatuointiväriaineita kemikaalilainsäädännön perusteella ja tatuointipalveluja kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamina kuluttajapalveluina. Tulli valvoo tatuointivärien maahantuontia.

 

Palveluntarjoajan huolellisuusvelvollisuus

Kuluttajaturvallisuuslain 5 §:ssä säädetään myös tatuointipalvelujen tarjoajia koskevasta yleisestä huolellisuusvelvollisuudesta. Sen mukaisesti palveluntarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että tatuointipalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Tatuointipalvelun tarjoajalla on lisäksi velvollisuus antaa kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot tatuointipalvelusta ennen tatuoinnin ottamista sekä varmistauduttava siitä, että kuluttaja on ymmärtänyt annetut tiedot. Myös tatuoinnin ottamisen jälkeen  kuluttajan kannalta tarpeelliset tiedot, kuten jälkihoito-ohjeet, tulisi antaa kuluttajalle kirjallisina mukaan. Vastuu kuluttajapalvelun turvallisuudesta on aina palveluntarjoajalla.

 

Tatuointipalvelun tarjoajalla on oltava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman palveluun liittyvien vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi.  Lisätietoja kuluttajaturvallisuuslain mukaisista palveluntarjoajien velvollisuuksista löytyy täältä.

 

Kuluttaja-asiamies on vuonna 2003 antanut kannanoton, jonka mukaan tatuoinnista sopimista ei voida pitää sellaisena oikeustoimena, jonka alaikäinen voisi tehdä ilman huoltajansa lupaa. Ilman huoltajan lupaa alaikäiselle tatuoinnin tehnyt elinkeinonharjoittaja voi joutua vastuuseen tatuoinnin poistamisesta aiheutuvista kuluista.

 

 

Päivitetty 13.5.2016