Seikkailuradat

Seikkailuradoilla tarkoitetaan puihin tai tolppien varaan rakennettuja, vaikeusasteeltaan vaihtelevia ratoja, joissa asiakkaat kiipeilevät erilaisten köysirakennelmien ja puisten tasojen varassa. Seikkailuradoilla on usein myös pitkiä liukuja, joissa asiakkaat liukuvat köysien varassa tasolta toiselle. Korkeilla radoilla käytetään turvavarusteena valjaita, joilla käyttäjä on kiinnittyneenä radan yläpuolella kulkevaan varmistuslinjaan.

 

Seikkailupuiston ylläpitäjän on seikkailuratojen ominaispiirteiden ja puiston olosuhteiden edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, ettei toiminta seikkailuradoilla aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.  Tähän kuuluu esimerkiksi se, että puiston ylläpitäjällä on riittävät ja oikeat tiedot seikkailupuistossa tarjottavista palveluista, jotta hän voi arvioida niihin liittyvät riskit ja varautua niihin. Puiston ylläpitäjän on tunnettava palvelunsa ja hänellä tulee olla riittävä koulutus, kokemus ja muu osaaminen palvelun järjestämiseksi turvallisesti.

 

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää seikkailuratatoimijoita laatimaan toimintaansa koskevan turvallisuusasiakirjan, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville (KuTuL 7 §). Turvallisuusasiakirjan laatimisesta löytyy lisää tietoa Tukesin ohjeesta turvallisuusasiakirjan laatimiseksi.

 

Yksi keino varmistua kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimusten täyttymisestä on noudattaa soveltuvia standardeja seikkailuradan rakentamisessa ja käytössä. Seikkailuratojen rakentamiseen ja niiden turvalliseen käyttöön opastaa kaksi Suomen Standardoimisliiton SFS ry:n julkaisemaa EN-standardia:

  • SFS-EN 15567-1 Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Seikkailuradat. Osa 1: Rakenne ja turvallisuusvaatimukset
  • SFS-EN 15567-2 Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Seikkailuradat. Osa 2: Käyttövaatimukset

Lisätietoa sivustolla