Ratsastus

Ratsastuspalvelu tai siihen osallistuminen ei saa olla kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaarallista palveluun osallistuvan kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Ratsastuspalvelu ei saa myöskään aiheuttaa vaaraa tai haittaa sen vaikutuspiirissä oleville muille henkilöille esim. katsojille tai ohikulkijoille. Palvelusta tulee antaa valtioneuvoston asetuksen mukaiset tiedot (613/2004). Työntekijöiden (työsuhteinen henkilökunta, vapaaehtoistyö ja alle 18-vuotiaat) turvallisuus tulee huomioida työturvallisuuslain (738/2002) edellyttämällä tavalla.

 

Kuluttajaturvallisuuslain 5 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja vastaa ratsastuspalvelun turvallisuudesta koko palvelun ajan (esim. tallialue, koko reitti, koko leiritoiminta).

 

Ratsastuspalvelun on oltava kulloinenkin osallistujaryhmä ja osallistujien lukumäärä sekä olosuhteet huomioon ottaen riittävän turvallista. Toiminnanharjoittajan on etukäteen määriteltävä ratsastuspalveluun yhtäaikaisesti osallistuvien asiakkaiden enimmäismäärä eri toiminnoissa (esim. kenttä, maneesi, maasto, leiri, vaellus) ja eri ryhmien (aloittelijat, lapset, erityisryhmät) osalta. Toiminnanharjoittajan on myös etukäteen määritettävä turvallisuuden kannalta tarpeelliset ikä-, taito- tai muut vaatimukset ja rajoitukset. Ratsastuspalveluun osallistuvien asiakkaiden yhtäaikainen enimmäismäärä sekä mahdolliset rajoitukset on merkittävä turvallisuusasiakirjaan.

 

Ratsastuspalveluille tulee tarvittaessa asettaa olosuhderajat. Jos toiminta ei ole turvallista, ei palvelua tule suorittaa. Toiminnanharjoittajalla tulee olla selkeät toimintaohjeet, miten toimitaan, jos olosuhteet muuttuvat toiminnan aikana (esim. kova ukkonen). Toimintaohjeet olosuhteiden muuttuessa tulee merkitä turvallisuusasiakirjaan ja niiden tulee olla koko henkilökunnan tiedossa.

 

Ratsastusleirit


Ratsastusleireillä tulee toiminnanharjoittajan huomioida leiriläisten turvallisuus koko leirin ajan. Leirin järjestämiseen liittyy monia yksityiskohtia aina ruokailusta vapaa-ajan ohjelmiin ja hevosten kanssa toimimiseen. Tukes on tehnyt toiminnanharjoittajien avuksi muistilistan, joka on hyvä käydä läpi aina ennen leirikauden alkua. Muistilistan avulla on voi varmistaa, että oleelliset kuluttajaturvallisuuteen ja leirin arkeen liittyvät asiat ovat kunnossa.

Muistilista ratsastusleirejä järjestävälle yrittäjälle

 

Ohjeet talutusratsastuksen järjestäjille

 

Tukes-ohje 5/2015 Ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistäminen

Muualla verkossa

Päivitetty 5.12.2017