Benji-hypyt

Benji-hyppy lukeutuu niihin ohjelmapalveluihin, josta tulee laatia turvallisuusasiakirja. Benji-hyppypalveluiden tarjoajan on lajin luonteen ja hyppypaikan olosuhteiden edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.  Huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu, että palvelun tarjoajalla on riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, jotta hän voi arvioida siihen liittyvät riskit ja varautua niihin. Palvelun tarjoajan on tunnettava palvelunsa ja hänellä tulee olla riittävä koulutus, kokemus ja muu osaaminen palvelun järjestämiseksi turvallisesti.

 

Benji-hyppyjen turvallisuuden kannalta keskeisiä ovat asianmukaiset, kunkin hyppääjän koon mukaan oikein mitoitetut varusteet sekä kuluttajalle ennen palvelun suorittamista annettavat tiedot, liittyen esim. hyppääjän terveydentilaa koskeviin rajoituksiin. Varusteiden kunnosta on huolehdittava ja vaurioituneet varusteet on poistettava käytöstä.

 

Ohjeita vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

  • Käytettävät varusteet tulee valita hyppääjän mukaan.
  • Oikeanlaisen hyppyköyden valinta varmistetaan punnitsemalla hyppääjä. Valjaat eivät saa irrota kesken hypyn ja valjaiden istuvuus kullekin hyppääjälle on erikseen varmistettava.  
  • Hyppyvarusteille on oltava asianmukaiset varajärjestelmät. Esimerkiksi nilkkavaljaat varmistetaan kokovartalo- tai lantiovaljailla.

 

Benji-hyppyjen turvallisuutta arvioitaessa voidaan hyödyntää esimerkiksi yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, muita kansainvälisiä tai kansallisia turvallisuusstandardeja, Euroopan komission tuoteturvallisuuden arviointia koskevia suosituksia sekä valvontaviranomaisten ohjeita ja suosituksia. Iso-Britannian turvallisuusviranomainen HSE (Health and Safety Executive) on julkaissut benji-hyppyjen turvallisuutta koskevan ohjeen. On suositeltavaa, että alalla toimivat yrittäjät tutustuvat myös muihin kansainvälisiin turvallisuusohjeisiin.

 

Suomessa ei ole omaa benji-hyppy-yhdistystä, joka olisi laatinut alalle yhteisen turvallisuusohjeistuksen eikä benji-hyppyä koskien ole olemassa eurooppalaisia (EN) tai kansainvälisiä (ISO) standardeja.  Alan yrittäjät turvautuvat näin ollen tyypillisesti kansainväliseen koulutukseen ja turvallisuusohjeistukseen.