Moottorikelkkailupalvelut

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) piiriin kuuluvat kuluttajapalveluina esimerkiksi erilaiset ohjelma- ja matkailupalvelut, kuten moottorikelkkailusafarit sekä erilaiset kuluttajille tarjottavat vuokrauspalvelut. Lainsäädäntö asettaa ohjelmapalveluiden tarjoajille jäljempänä kuvattuja velvoitteita, jotka eivät kuitenkaan samalla tavalla koske pelkkien vuokrauspalveluiden tarjoajia. Toiminnanharjoittajalla on aina kuluttajaturvallisuuslain perusteella huolellisuusvelvollisuus asiakkaidensa turvallisuudesta.

 

Moottorikelkkapalveluissa on  sattunut paljon henkilövahinkoja, myös vakavia onnettomuuksia. Moottorikelkkapalvelujen tarjoamiseen liittyykin useita riskitekijöitä, joista toiminnanharjoittajan tulee kuluttajaturvallisuuslain 5 §:n mukaisen huolellisuusvelvollisuuden nojalla olla tietoinen ja ottaa toiminnassaan huomioon. Kuluttajapalveluina tarjottavissa moottorikelkkapalveluissa on usein asiakkaana suuria määriä kotimaisia ja ulkomaalaisia turisteja, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista kokemusta moottorikelkan käytöstä ennen palveluun osallistumista. Safarille osallistujat ja kelkan vuokraajat voivat olla ensimmäistä kertaa moottorikelkan ohjaimissa, ja kun kokemattomuuteen yhdistyvät moottorikelkan vahva moottori, helposti kiihtyvä vauhti ja uudenlaiset hallintalaitteet, on tilanne riskialtis. Ulkomaalaisille turisteille ovat myös Suomen olosuhteet haastavia - lunta, jäätä, pimeyttä ja kylmää. Myös kieliongelmat vaikeuttavat usein annettujen ohjeiden ja neuvojen ymmärtämistä.

 

Moottorikelkkapalveluiden tarkastamista varten on tehty tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaiskäyttöön. Kyseinen lista on kuitenkin niin laaja ja yksityiskohtainen, että siitä on hyötyä myös alan toiminnanharjoittajille toimintaan liittyvien riskien kartoittamisessa ja omavalvonnan kehittämisessä. Tukesin näkemyksen mukaan moottorikelkkapalvelun kokonaisturvallisuuteen voidaan merkittävästi vaikuttaa huolellisella turvallisuussuunnittelulla mm. käytettävien reittien suhteen sekä perehdyttämällä kuluttajaa riittävästi moottorikelkan käyttöön ja kelkkailun perussääntöihin. Henkilökunnalla tulee myös olla kyky ja menettelytavat tämän osaamisen varmistamiseksi. Turvallisten reittien ja perehdytyksen merkitystä on pyritty painottamaan tarkastuslistassa. Moottorikelkkapalveluiden tarkastuslistaa voi soveltuvin osin hyödyntää myös muiden safaripalveluiden toiminnan turvallisuutta arvioitaessa. 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki asettaa vaatimuksia sellaisille palveluntarjoajille, joiden tuottamaan palveluun sisältyy merkittäviä riskejä. Esimerkiksi leikkikentän, huvipuiston, seikkailu-, elämys- ja luontopalvelun, kiipeilykeskuksen tai uimarannan palveluntarjoajien on laadittava toiminnastaan kirjallinen turvallisuusasiakirja (7 §). Turvallisuusasiakirjan sisällöstä on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011). 

 

Lain vaatimukset moottorikelkkapalveluita tarjoaville toiminnanharjoittajille ovat erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä ohjelmapalveluksi katsottava kuluttajapalvelu vai pelkkä moottorikelkkojen vuokrauspalvelu. Kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittaa lain 5 §:n mukainen huolellisuusvelvollisuus sekä tietojenantovelvollisuus 9 §:n mukaisesti. Lisäksi toiminnanharjoittajat, jotka tarjoavat esimerkiksi ohjattuja kelkkasafareita, kuuluvat turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuuden piiriin, koska kyseessä voidaan katsoa olevan kuluttajille tarjottava seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi. 

 

Moottorikelkkapalveluiden tarkastuslista