Lumi- ja jäärakennelmat

Lumi- ja jäärakennelmien turvallisuus

Ollakseen turvallisia on etenkin suuret ja lumella tai jäällä katetut oleskelutiloja sisältävät rakennelmat suunniteltava ja toteutettava huolellisesti. Käytännössä ainakin suurimpien rakennelmien osalta on tehtävä kirjallista rakennesuunnittelua lujuuslaskelmineen.

 

Lumen ja jään ominaisuuksiin vaikuttaa merkittävästi se, millaisissa ilmastollisissa olosuhteissa niiden kiderakenteet ovat syntyneet. Rakentamisvaiheessa vallinneet olosuhteet vaikuttavat lumi- ja jäärakenteiden ominaisuuksiin koko niiden elinkaaren ajan. Lumen tai jään teko- tai keräämispaikka vaikuttaa myös merkittävästi materiaalin ominaisuuksiin. Lumi- tai jäärakenteiden ominaisuuksista hankittua tietoa ei siten voida välttämättä hyödyntää sellaisenaan keskenään erilaisilla alueilla, kuten meren rannikolla tai sisämaassa toteutettavan rakentamisen suunnittelussa.

 

Käyttöturvallisuus suunnittelun lähtökohdaksi

Lumesta ja jäästä tehtyjä rakennelmia suunniteltaessa ja huollettaessa on kiinnittävä huomiota käyttöturvallisuusnäkökohtiin.

 

Suunnittelussa on mietittävä esimerkiksi:

  • portaiden turvallisuus
  • käsijohteiden ja kaiteiden tarve
  • liukkauden torjunta

 

Sähkölaitteiden ja -johtojen osalta on muistettava, että kaikkien lumi- ja jäärakennelmissa käytettävien sähkölaitteiden ja kytkentöjen on oltava ulkotiloihin soveltuvia. Käytettävien sähkölaitteiden on aina oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Pitkäaikaiseen ulkokäyttöön tarkoitetun sähkölaitteen koteloinnin on oltava niin tiivis, ettei sen sisään pääse vettä. Vikavirtasuojakytkin tuo lisäturvaa ulkopistorasioissa.

 

Palvelun tarjoajan tulee riskinarviointiin perustuen arvioida, tuleeko palvelua samanaikaisesti käyttäville henkilöille asettaa enimmäismäärä. Jos enimmäiskäyttäjämäärän määrittely katsotaan tarpeelliseksi, on määritettävä myös se, miten käyttäjämäärää seurataan ja tarvittaessa rajoitetaan.

 

Rakennelmien kunto tarkistettava päivittäin

Lumi- ja jäärakenteiden muodon jatkuvasta muuttumisesta johtuen on hyvin tärkeää, että rakenteiden turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastetaan päivittäin myös silloin, kun sääolosuhteet ovat pysyneet pitkään tämän kaltaiselle rakentamiselle suotuisina.

 

Palvelun tarjoajan on määritettävä

  • kenen vastuulle rakenteiden kunnon tarkkailu kuuluu
  • mihin seikkoihin tarkkailussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota
  • miten rakenteiden kunnon tarkkailussa tehdyt havainnot kirjataan käyttöpäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan
  • millaisissa olosuhteissa rakennelma poistetaan käytöstä tai sen käyttöä rajoitetaan.
  • miten rakennelman käytöstä poistaminen tapahtuu, jotta heikentyvästä tai sulavasta rakennelmasta ei aiheutuisi vaaraa.

 

Rakenteiden kunnon tarkkailussa hyväksi käytännöksi on osoittautunut rakenteiden säännönmukainen valokuvaaminen. Kuvia vertailemalla rakenteiden muodonmuutokset rakennelman elinkaaren aikana ovat helposti havaittavissa.

 

Lumi- ja jäärakennelmat saattavat houkutella ihmisiä siinä tapauksessa, että palvelun käyttäminen olisi nimenomaisesti kielletty. Turvallisuuden varmistamiseksi hyvä käytäntö on esimerkiksi rakennelman kertakaikkinen hajottaminen käytöstä poistamisen yhteydessä.

 

Materiaalia

Päivitetty 28.1.2014