Leikkikentät

Lasten leikkikenttien turvallisuus

Leikkikenttien suunnittelu

Leikkikenttävälineiden valmistajien vastuu

Ylläpitäjän ja omistajan vastuu

Leikkikenttävälineiden rakenteellisia vaatimuksia

Leikkikentän yleinen turvallisuus

 

Lasten leikkikenttien turvallisuus

Leikkikentät ovat lasten työpaikkoja. Siksi on tärkeää, että olosuhteet leikkimiselle ovat niillä kunnossa ja turvallisia lapsille.

 

Leikkikentät ja leikkikenttävälineet ovat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia palveluita ja tavaroita. Lain mukaan niistä ei saa aiheutua vaaraa käyttäjille. Leikkikenttien turvallisuus on siten tärkeä asia. Vastuu turvallisuudesta on leikkikenttävälineiden valmistajilla, leikkikentän ylläpitäjällä ja omistajalla. Näiden vastuu ei tosin poista lasten huoltajien vastuuta lasten turvallisuudesta ja valvonnasta.

 

Suomessa on yli 11 000 yleisessä käytössä olevaa leikkikenttää. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee paitsi kunnallisia leikkikenttiä, myös mm. sairaaloiden ja asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia leikkikenttiä ja niiden yksittäisiä leikkikenttävälineitä.

 

Leikkikenttien suunnittelu

Jo leikkikenttien suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon turvallisuusseikat mm.

 • leikkikentän sijoittelu ympäristössä oleviin muihin toimintoihin nähden (mm. autotiet, vesistöt, lähiliikuntapaikat)
 • itse leikkikenttävälineiden turvallisuus ja niiden sijoittelu leikkikentällä
 • kulkuteiden turvallisuus
 • mahdollisen valaistuksen riittävyys
 • huollon ja kunnossapidon mahdollistaminen jne.

 

Leikkikenttävälineiden valmistajien vastuu

Leikkikenttävälineiden valmistajat ovat vastuussa valmistamiensa välineiden turvallisuudesta. Valmistajan tulee olla selvillä valmistamiinsa välineisiin liittyvistä vaaroista ja riskeistä. Valmistajan tulee ottaa selvää välineitä koskevista vaatimuksista ja niissä tapahtuvista mahdollisista muutoksista. Välineet tulee valmistaa vaatimusten mukaisesti, ja valmistajan tulee ohjeistaa sekä välineiden asentajia että ylläpitäjiä. Myös itse valmistettujen leikkikenttävälineiden valmistuksessa tulee noudattaa samoja periaatteita.

 

Ylläpitäjän ja omistajan vastuu

Ylläpitäjän ja omistajan tulee huolehtia siitä, että hankkii käytettäväksi turvallisia leikkikenttävälineitä. Jo tarjouspyyntövaiheessa on syytä viitata siihen, että leikkikenttävälineiden on täytettävä niitä koskevien turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset.

 

Välineet tulee asentaa oikein ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Leikkikenttävälineiden rakenteellisesta turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan.

 

Laitteiden riittävästä huollosta ja kunnossapidosta sekä laitteiden säännönmukaisesta tarkastamisesta on myös huolehdittava mm. seuraavin toimenpitein: 

 • Tarkastamalla ja huoltamalla väline ja sen osat valmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen valmistajan antamia vähimmäistarkastus- ja huoltovälejä.
 • Laatimalla jokaiselle leikkikentälle tarkastus- ja huoltosuunnitelman, ja pitämällä välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa. Vaikka leikkikenttäväline olisi asennushetkellä vaatimusten mukainen, se saattaa muuttua vaaralliseksi, jos sitä ei huolleta tai tarkasteta riittävän usein.
 • Tarkastamalla esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti ja korjaamalla mahdolliset puutteet.
 • Huolehtimalla välineiden kunnosta mahdollisuuksien mukaan myös talviaikaan, jos välineet ovat tosiasiallisesti lasten käytettävissä. Esim. lumi ja jää on puhdistettava kiipeilytelineiden tasanteilta ja portailta . Leikkikenttävälineen voi myös poistaa käytöstä ja näin estää niiden käytöstä talviaikaan aiheutuva vaara.

Jos todetaan, että väline ei ole turvallinen, on siihen pääsy estettävä lapsilta ja muilta henkilöiltä. Näin toimitaan esimerkiksi tilanteissa, jolloin välineen asennusta ei ole suoritettu täydellisesti loppuun saakka, iskua vaimentavaa alustaa ei ole vielä asennettu tai huollon ja tarkastuksen yhteydessä on todettu vaaraa aiheuttava puute.

 

Ylläpitäjän tulee myös seurata välineitä koskevien vaatimusten muuttumista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin välineiden turvallistamiseksi.

 

Leikkikenttävälineiden rakenteellisia vaatimuksia

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimuksille on olemassa eurooppalaiset standardit. Standardien vaatimukset on laadittu yhteistyössä laitevalmistajien, valvontaviranomaisten ja kuluttajatahojen kanssa. Erilaisten teknisten vaatimusten taustalla saattaa olla jokin tapahtunut onnettomuus tai läheltä piti -tilanne.

 

Leikkikenttävälineiden turvallisuusominaisuuksia koskevat eurooppalaiset standardit on koottu Suomen Standardisoimisliiton (SFS) laatimaan käsikirjaan numero 143, jota voi tilata SFS:stä. Käsikirjaa voivat käyttää mm. laitteiden valmistajat, leikkikenttien ylläpitäjät (kunnat ja asunto-osakeyhtiöt) sekä valvontaviranomaiset. 

 

Vaatimuksia leikkikenttävälineille:

 • Rakenteiden pitää olla sellaisia, etteivät lapset niissä leikkiessään voi kuristua tai jäädä kiinni päästään, kehostaan, jaloistaan tai sormistaan.
 • Putoamisten estämiseksi leikkikenttävälineissä pitää olla mm. riittävän korkeat ja tukevat kaiteet.
 • Alustojen on oltava iskua vaimentavaa materiaalia, yleensä hiekkaa tai ns. turva-alustoja, jotta voidaan vähentää putoamisesta aiheutuvia vammoja.
 • Leikkikenttävälineiden ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa ja läheisyydessä ei saa olla esimerkiksi kiviä tai juurakoita.

 

Leikkikentän yleinen turvallisuus

Standardeissa käsiteltyjen leikkikenttävälineisiin liittyvien turvallisuusnäkökohtien lisäksi turvallisuuteen vaikuttavat mm:

 • välineiden sijoittelu
 • leikkikenttäalueen sijoittaminen suhteessa muihin toimintoihin (liikenneväylät ja vesistöt)
 • alueen aitaaminen ja lasten pääsyn estäminen pois aidatulta alueelta
 • alueen kasvillisuus (alueella ei saa olla myrkyllisiä kasveja).

Lisäksi on huomioitava, että leikkikentälle ei saa varastoida sinne kuulumattomia tavaroita esim. kasaamattomien välineiden osia.

 

Leikkikenttä tulee aidata, jos leikkikentän ympäristössä on vaaroja lapsille kuten esim. liikenneväyliä tai vesistöjä.

Aidan tulee olla:

 • Vähintään 120 cm korkea. Korkeuden on säilyttävä riittävänä myös talviolosuhteissa.
 • Riittävän tiivis ja rakenteeltaan sellainen, ettei se houkuttele kiipeämään. Aidan sisäpuolella ei esimerkiksi saa olla askelmiksi soveltuvia tukiosia.
 • Alareunastaan olla noin 10 cm:n korkeudella maasta, jotta lapsi ei mahdu ryömimään aidan alitse.

Portin lukituksen tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia auki. Lisäohjeita aitojen ja porttien rakentamiseen löytyy mm. ohjeesta ”Päivähoidon turvallisuussuunnittelu” (STAKES ja Sosiaali- ja terveysministeriö).

 

Leikkikentällä tulee olla tunnistetaulu.

 

Yksittäisten kuluttajien omakotitalojen ja kesämökkien pihoille tarkoitettujen leikkikenttävälineiden turvallisuus määräytyy lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) sekä sen nojalla  annetun VNA:n lelujen turvallisuudesta (1218/2011) ja lelujen turvallisuutta koskevien standardien perusteella. Tällaisia välineitä koskevat turvallisuus- ja rakenteelliset vaatimukset ovat vaatimattomampia kuin yleiseen käyttöön tarkoitettujen leikkikenttävälineiden. Siksi niitä ei pidä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jossa käyttö on kovaa esim. yleisille leikkikentille ja asunto-osakeyhtiöiden pihoille.

 

Yksityiskohtaisia ohjeita leikkipaikkojen suunnitteluun esitetään RT-ohjekortissa "RT 89-10749" Ulkoleikkipaikat.

 

Ymmärsitkö lukemasi -banneri

 

 

Muualla verkossa

Päivitetty 28.8.2017