Koskenlasku

Kaupallista koskenlaskua tarjotaan Suomessa 11 paikkakunnalla, pääasiallisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Koskenlaskun kansallisena lajiliittona toimii Suomen koskenlasku ja melonta ry, joka myös järjestää lajin koulutuksia. Palvelulla on Suomessa pitkät perinteet. Kaupallista koskenlaskua on tuotettu jo yli 100 vuotta.

 

Koskenlaskuun käytetään tarkoitukseen valmistettua kumilauttaa, johon voi ottaa kerrallaan 6-12 matkustajaa. Asiakkaat osallistuvat melontaan mm. koskiosuuksilla. Lieksanjoella palvelua tuotetaan myös perinteisillä puuveneillä.

 

Koskenlasku on hyvin suunniteltuna ja vastuullisesti toteutettuna suhteellisen turvallinen ohjelmapalvelu. Vakavia onnettomuuksia tai läheltä piti - tilanteita tapahtuu osallistujamääriin suhteutettuna vähän. Palvelun suurin riski on putoaminen koskeen, ja varsinkin keväisin ja syksyisin kylmä vesi voi aiheuttaa vakavan alilämpöisyyden, hypotermian, veteen joutuvalle.

 

Palvelun tarjoajan on lajin luonteen ja paikan olosuhteiden edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.  Huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu, että koskenlaskupalveluja tarjoavalla on riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, jotta hän voi arvioida siihen liittyvät riskit ja varautua niihin.

 

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää koskenlaskua tarjoavan toimijan laatimaan toimintaansa koskevan turvallisuusasiakirjan, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville (KuTuL 7 §). Turvallisuusasiakirjan laatimisessa ja koskenlaskupalveluiden turvallisuuden edistämissä voi hyödyntää esim. Tukesin ohjeita  (ks. linkit alla).

Päivitetty 24.8.2017