Säiliön ja pakkauksen vaatimukset

Pakkauksen ja säiliön on täytettävä sille asetetut vaatimukset. Säiliön ja pakkauksen valmistajan, maahantuojan ym. on voitava osoittaa, että ne on valmistettu, suunniteltu ja tarkastettu sille säädettyjen ja määrättyjen vaatimusten mukaisesti.


Jokaisen pakkauksen rakennetyypin on oltava testattu VAK-tarkastuslaitoksen edellyttämällä menetelmällä ja oltava ko. laitoksen hyväksymä. Rakennetyypin on ennen käyttöönottoa läpäistävä sille määritellyt tyyppitestit ja tyyppitestit on uusittava, jos pakkauksen rakennetyyppiin, -materiaaliin tai valmistustapaan tulee muutoksia.


IBC-pakkausten
rakenteen, laitteiden, testauksen ja merkintöjen on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä ja testaamia. IBC-pakkauksissa on oltava pysyvä merkintä, josta käy ilmi mm. valmistusmateriaali, käyttötarkoitus sekä valmistusajankohta. IBC on tyyppitestattava ja jokaiselle hyväksytylle rakennetyypille annetaan hyväksymistodistus sekä merkintä siitä, että se täyttää vaatimukset. IBC:t on tarkastettava määrätyin väliajoin, muovisten IBC-pakkausten maksimikäyttöikä on 5 vuotta.


Ajoneuvosäiliöt
on suunniteltava siten, että ne kestävät sisällön jka kuljetuksen aiheuttamat rasitukset. Säiliöt on valmistettava, testattava ja tarkastettava niille määriteltyjen standardien mukaisesti. Säiliöt tulee valmistaa soveltuvasta materiaalista ja sen on kestettävä lämpötilavälillä -40 ̊C… + 50 ̊C. Hitsausliitokset ja niiden tarkastukset on aina tehtävä vaatimusten mukaisesti. Säiliöiden valmistusta, testausta ja tarkastusta koskevat standardit on lueteltu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 171/2009 luvussa 6.8. Jokaisen säiliön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymä ja se on tarkastettava ennen käyttöönottoa sekä lisäksi määräaikaistarkastettava tietyin väliajoin. Jokaisessa säiliössä on oltava merkintäkilpi, josta ilmenee mm. hyväksymisnumero, valmistusvuosi, kokonaistilavuus, säiliökoodi sekä tarkastukset suorittaneen tarkastuslaitoksen tiedot sekä tarkastuksen ajankohta. Luokan 2 eli kaasujen osalta hyväksynnät tekee Ilmoitettu laitos.


Säteilyturvakeskus STUK on toimivaltainen viranomainen radioaktiivisten aineiden kohdalla.

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 12.1.2011