Suunnittelu ja valmistus

 

Kaasulaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset muodostuvat laitteiden rakenne-, toiminta- ja merkintävaatimuksista. Kaasulaitteiden yleiset (olennaiset) turvallisuusvaatimukset on esitetty kaasulaiteasetuksessa. Laitteiden tekniset vaatimukset löytyvät eurooppalaisista standardeista. Kaasulaitteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne toimivat turvallisesti eivätkä vaaranna omaisuutta tai henkilöiden turvallisuutta.

 

Valmistaja on yksin ja viime kädessä vastuussa siitä, että kaasulaite, joka on tarkoitus saattaa Euroopan yhteisön markkinoille, on suunniteltu ja valmistettu kaasulaitedirektiivin säännösten mukaisesti. Ennen kaasulaitteen markkinoille saattamista laitteelle on tehtävä direktiivin edellyttämä vaatimustenmukaisuuden arviointi (EY-tyyppitarkastus). Tarkastuksia tekevät ilmoitetut tarkastuslaitokset. Valmistaja kiinnittää laitteeseen CE-merkinnän osoitukseksi siitä, että laite täyttää direktiivin vaatimukset.

 

Valmistajan on myös otettava huomioon laitteiden käyttöön liittyviä maakohtaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset on esitetty kutakin tuotetta koskevassa eurooppalaisessa standardissa.

 

Ilmoitettu laitos tarkastaa myös maakohtaisten vaatimusten täyttymisen. Näitä ovat mm. vaatimukset kaasulaitteen käyttöpaineesta ja laitteen kaasuliitännästä.

 

Valmistaja voi käyttää valmiita tuotteita tai valmiita osia tai komponentteja tai työn voi teettää alihankintana. Valmistajan on kuitenkin aina huolehdittava tuotetta koskevasta yleisestä valvonnasta ja hänen on kyettävä ottamaan vastuu tuotteesta.

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää