Kemikaalisäiliöt

Kuva kemikaalisäiliöistä

Teollisuussäiliöt, kiinteistöjen säiliöt ja työmaasäiliöt


Kemikaaleja varastoidaan sekä paineellisissa että paineettomissa säiliöissä. Paineettomat eli enintään 0,5 baarin paineelle tarkoitetut säiliöt voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaisesti teollisuussäiliöihin, kiinteistöissä käytettäviin säiliöihin sekä ja työmailla käytettäviin säiliöihin (ns. farmarisäilöt).


Käytössä olevista kemikaalisäiliöistä lukumääräisesti suurin osa on kiinteistöjen pieniä öljysäiliöitä, joita on öljylämmityslaitteistojen yhteydessä noin 230 000 kpl.  Toinen suuri ryhmä on jakeluasemien polttoainesäiliöt. Näitä asemia on noin 2000 kpl ja kullakin asemalla on useampia säiliöitä. Kolmantena ryhmänä ovat maa- ja metsätaloudessa sekä eri työmailla käytettävät säiliöt.


Kiinteistöjen öljysäiliöistä on saatavilla runsaasti aineistoa pelastusviranomaisten ja alan järjestöjen julkaisemilla sivuilla. Uusien öljysäiliöiden tulee olla rakennustuotedirektiivin ja standardin SFS-EN 12285-2 vaatimusten mukaisia.


Maa- ja metsätaloudessa sekä työmailla käytettävät säiliöt voivat olla joko kiinteitä säiliöitä tai siirrettäviä säiliöitä. Siirrettävää säiliötä saa kuljettaa yleisellä tiellä vain tyhjänä. Jos työmaalla polttoaineen varastointiin käytettävää säiliötä halutaan kuljettaa yleisellä tiellä täytettynä, tulee sen olla vaarallisten aineiden kuljetussäädösten mukainen (UN-hyväksytty IBC-pakkaus).


Teollisuussäiliöt ovat yleensä kiinteitä isoja varastosäiliöitä tai muutoin vaativia erikoissäiliöitä.  Isot varastosäiliöt valmistetaan asennuspaikalla. Teollisuudessa käytettävien säiliöiden sijoitus hyväksytään lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteydessä. Säiliöiden rakenteen tarkastaa hyväksytty tarkastuslaitos.

 

Kiinteistöissä käytettävien säiliöiden sijoitus

Kiinteistösäiliöt voivat olla maanpäällisiä tai maanalaisia säiliöitä. Kiinteistösäiliöiden yhtenä tärkeänä sijoituskriteerinä on suhde pohjavesialueisiin. Tärkeillä pohjavesialueilla säiliöt asennetaan maanpäällisinä ja säiliöt sijoitetaan suoja-altaaseen.

 

Standardit

Säiliöt rakennetaan pääsääntöisesti SFS-EN standardien mukaisesti. Tehtäessä säiliö standardin mukaisesti varmistutaan turvallisesta säiliöratkaisusta.  

Standardiluettelo

 

Käytössä olevat säiliöt

Kemikaalisäiliöiden käyttöikä on sangen pitkä. Tämän vuoksi käytössä on kulloisenkin ajan kohdan vaatimusten mukaisia säiliöratkaisuja. Pääsääntö on että säiliötä saa käyttää alkuperäisen hyväksynnän mukaisesti siinä paikassa johon säiliö on alun perin hyväksytty. Mikäli säiliö siirretään uuteen paikkaan, säiliön tulee täyttää uudessa paikassa voimassa olevat vaatimukset.

 

Käyttö

Säiliön omistaja on vastuussa säiliön käytöstä ja kunnosta. Säiliöistä on hyvä säilyttää sitä koskevat asiakirjat.


Katso lisätietoja Vaarallisten kemikaalien varastointi -oppaasta.


Hyvä säiliön kunnossapito edellyttää säiliön säännöllistä tarkastusta. Lakisääteisesti tarkastusvelvoite koskee tärkeillä pohjavesialueilla olevia säiliöitä.


Säiliön kunnon tarkkailu on turvallisuuden lisäksi tärkeää myös ympäristöriskien minimoimiseksi ja taloudellisten menetysten välttämiseksi.  Maaperän puhdistaminen maahan vuotaneesta kemikaalista voi tulla huomattavan kalliiksi.

 

Ymmärsitkö lukemasi -banneri

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 28.8.2017