Suunnittelu ja rakentaminen

 

Tuotantolaitoksen suunnittelua ja mitoitusta koskevat yleisvaatimukset esitetään säädöksissä. Niiden perusperiaatteena on, että toimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi mitoitetaan kemikaalien käsittelystä tai varastoinnista aiheutuvien vaarojen mukaisesti. Lähtökohtana on aina, että toiminnanharjoittajat arvioivat toimintaansa liittyvät vaarat.


Prosessien ja kemikaalien valinta muodostaa pohjan laitoksen riskitasolle. Toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksien mukaan valittava vaihtoehtoisista kemikaaleista ja prosesseista vaarattomampi. 

 

Tuotantolaitoksen alueen suunnittelun periaatteita ovat vaarallisten toimintojen riittävä erottaminen muista toiminnoista sekä laitoksessa mahdollisten onnettomuuksien rajaaminen mahdollisimman pienelle alueelle. Lisäksi on varmistettava pelastuslaitoksen toimintaedellytykset onnettomuustilanteessa.

 

Vastaavasti rakennusteknisillä ratkaisuilla pyritään ehkäisemään onnettomuuksien syntymistä ja niiden leviämistä (esim. palo-osastointi). Rakentamismääräysten lisäksi laitosten on täytettävä kemikaaliturvallisuuslainsäädännöstä tulevat erityisvaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi pintamateriaaleja, paineenpurkua ja ilmanvaihtoa.


Laitteistot ja putkistot on valittava käsiteltäviin kemikaaleihin ja käyttöolosuhteisiin soveltuviksi. Turvatoimet ja –järjestelmät, esimerkiksi kaasuvalvonta- tai turva-automaatiojärjestelmät, on mitoitettava suhteessa toiminnasta aiheutuviin vaaroihin. Esimerkiksi palaville nesteille, nestekaasulle ja räjähteille löytyy erilaisia teknisiä määräyksiä tai standardeja, joiden tasoa noudattamalla määräysten vaatimukset täytetään (standardiluettelot). Kaikille kemikaaleille ei ole määritetty yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia, niiden osalta valinnat on tehtävä riskien ja säädöksissä esitettyjen yleisvaatimusten perusteella. Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos tekee kemikaalisäiliöiden ja putkistojen suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä tarkastuksia.


Suunnittelussa tulee varmistua järjestelmien toimivuudesta myös häiriötilanteissa. Vaarojen tunnistamisella ja riskinarvioinneilla selvitetään ennakoitavissa olevat prosessihäiriötilanteet. Suunnittelussa tulee huomioida aikaisemmat vaaratilanteet ja onnettomuudet. Toiminnanharjoittajan on annettava suunnittelijalle riittävän tarkat tiedot kemikaalien ominaisuuksista ja niihin liittyvistä erityisvaatimuksista.

 

 

Päivitetty 19.6.2017